lauantai 13. kesäkuuta 2020

Kolossalaiset


Kolossalaiset


1 luku

1 Jumalan tahtonsa kautta Messias Jeshuan lähettiläs Paulos ja veli Timotheos. - Kol.1:1 aramea
1 Paavali, Jumalan tahdosta Kristuksen Jeesuksen apostoli, ja veli Timoteus. – Kol.1:1 KR38
2 Niille pyhille ja uskollisille veljille, jotka ovat Kolossos’ssa Messias Jeshuassa, rauha olkoon teidän kanssanne, ja Jumalan siunaus! - Kol.1:2 aramea
2 Kolossassa asuville pyhille ja uskoville veljille Kristuksessa. Armo teille ja rauha Jumalalta, meidän Isältämme! – Kol.1:2 KR38
(!!! TL: Kreikan versiossa on ”isä Jumala”, ja Bysantin tekstissä lopussa vielä ”..ja Herralta Jeesukselta Kristukselta.”)

3 Me kiitämme Jumalaa, meidän Herramme Jeshuan, Messiaan isää kaiken aikaa ja rukoilemme teidän puolestanne. - Kol.1:3 aramea
3 Me kiitämme Jumalaa, Herramme Jeesuksen Kristuksen Isää, aina kun rukoilemme teidän edestänne, – Kol.1:3 KR38
(!!! TL: Kreikan versiossa lauseen ajatus on vähän erilainen. Jos teksti olisi kreikasta käännetty, ”ja rukoilemme” –sanasta pitäisi puuttua ensimmäinen vav-kirjain ja lisätä sen eteen sana ”me”. Paavali ja Timoteus eivät aramean versiossa rukoile koko ajan Kolossan seurakunnan puolesta, vaan kiittävät Jumalaa koko ajan.)

4 Katso, me olemme kuulleet siitä teidän uskollisuudestanne, joka on Messias Jeshuassa, ja teidän rakkaudestanne kaikkia pyhiä kohtaan. - Kol.1:4 aramea
4 sillä me olemme saaneet kuulla teidän uskostanne Kristuksessa Jeesuksessa ja rakkaudesta, mikä teillä on kaikkia pyhiä kohtaan;  – Kol.1:4 KR38
(!!! TL: ”Katso”, jakeen alussa puuttuu muiden kielten versioista. Kreikassakin jakeessa on ”Kristus Jeesus” eikä ”Jeesus Kristus”, kuten kreikassa yleensä.)

5 Sen toivon tähden, joka on teille varjeltuna taivaissa, se, jota te olette alusta asti kuulleet, sen evankeliumin totuuden sanan kautta. - Kol.1:5 aramea
5 me kiitämme häntä sen toivon tähden, joka teille on talletettuna taivaissa ja josta jo ennen olette kuulleet sen evankeliumin totuuden sanassa, - Kol.1:5 KR38

(!!! TL: Tässä ”se toivo” on ikään kuin persoona, ”hän”, ja määräinen muoto. Kuulla on myös ymmärtää ja ojentautua sen mukaan. Evankeliumi on ”toivon sana”, sevar - toivo – sanasta.)

6 Se, jota teille on julistettu, samoin kuin koko maailmaan, ja se kasvaa ja antaa hedelmää; samoin myös teissä on ollut siitä päivästä lähtien, kun olette kuulleet ja ymmärtäneet Jumalan siunauksen, totuudessa. - Kol.1:6 aramea
6 joka on tullut teidän tykönne, niinkuin se on myös kaikessa maailmassa, missä se kantaa hedelmää ja kasvaa, samoin kuin teidänkin keskuudessanne siitä päivästä alkaen, jona te kuulitte ja opitte tuntemaan Jumalan armon totuudessa,  – Kol.1:6 KR38
7 Niin kuin te olette oppineet Epafra’lta, meidän rakkaalta työtoveriltamme, häneltä, joka on teidän puolestanne Messiaan uskollinen palvelija. - Kol.1:7 aramea
7 niinkuin te sen opitte Epafraalta, meidän rakkaalta kanssapalvelijaltamme, joka on uskollinen Kristuksen palvelija teidän hyväksenne  – Kol.1:7 KR38
(!!! TL: Aramea tuo kauniisti esiin, kuinka hedelmä, fara, muistuttaa Paavalia nimestä Epafra.)

8 Ja hän on tehnyt meille tiettäväksi sen teidän rakkautenne, joka on hengessä. - Kol.1:8 aramea
8 ja joka myös on kertonut meille teidän rakkaudestanne Hengessä.  – Kol.1:8 KR38
9 Tämän tähden me myös siitä päivästä lähtien, kun sen kuulimme, emme ole lakanneet rukoilemasta teidän puolestanne ja pyytämästä, että tulisitte täyteen Jumalan tahdon tuntemista, kaikessa viisaudessa ja kaikessa hengen ymmärryksessä. - Kol.1:9 aramea
9 Sentähden emme mekään, siitä päivästä alkaen, jona sen kuulimme, ole lakanneet teidän edestänne rukoilemasta ja anomasta, että tulisitte täyteen hänen tahtonsa tuntemista kaikessa hengellisessä viisaudessa ja ymmärtämisessä, – Kol.1:9 KR38
10 Että te vaeltaisitte vanhurskauden mukaan ja kaunistautuisitte Jumalaa varten kaikissa hyvissä teoissa ja tuottaisitte hedelmää, ja kasvaisitte Jumalan tuntemisessa. - Kol.1:10 aramea
10 vaeltaaksenne Herran edessä arvollisesti, hänelle kaikessa otollisesti, kaikessa hyvässä työssä hedelmää kantaen ja kasvaen Jumalan tuntemisen kautta,  – Kol.1:10 KR38
(!!! TL: Tämä jae on Paavalin ja profeettojenkin keskeinen sanoma. Vaellus, halaka, vanhurskaudessa. Ei ulkoista kaunistautumista vaan hyvillä teoilla, safir on kaunis. Hedelmän tuottaminen ja Jumalan tuntemisessa kasvaminen, kaikki samassa jakeessa!)

11 Ja kaikessa voimassa saisitte voimaa hänen kirkkautensa suuruuden mukaan, kaikessa kärsivällisyydessä ja pitkämielisyydessä, ja iloiten. - Kol.1:11 aramea
11 ja hänen kirkkautensa väkevyyden mukaan kaikella voimalla vahvistettuina olemaan kaikessa kestäviä ja pitkämielisiä, ilolla – Kol.1:11 KR38
12 Me kiitämme isää Jumalaa, joka on tehnyt meidät arvollisiksi olemaan sen perintöosan osallisia, joka pyhillä on valkeudessa. - Kol.1:12 aramea
12 kiittäen Isää, joka on tehnyt teidät soveliaiksi olemaan osalliset siitä perinnöstä, mikä pyhillä on valkeudessa,  – Kol.1:12 KR38
(!!! TL: Messiaaniselle ja aramean taitoiselle lukijalle ”valkeus” merkitsee Messiasta, Dan. 2:22.)

13 Ja hän on lunastanut meidät pimeyden käskyvallasta, ja vienyt meidät hänen rakkaan poikansa kuningaskuntaan. - Kol.1:13 aramea
13 häntä, joka on pelastanut meidät pimeyden vallasta ja siirtänyt meidät rakkaan Poikansa valtakuntaan. – Kol.1:13 KR38
14 Hänen, jonka kautta meille on se lunastus ja syntien anteeksisaaminen. - Kol.1:14 aramea
14 Hänessä meillä on lunastus, syntien anteeksisaaminen,  – Kol.1:14 KR38
15 Hän, joka on kuva Jumalasta, jota ei voi nähdä, ja koko luomakunnan esikoinen. - Kol.1:15 aramea
15 ja hän on näkymättömän Jumalan kuva, esikoinen ennen kaikkea luomakuntaa. – Kol.1:15 KR38
(!!! TL: Luotu tulee raamatun alusta, bara, ja kun alussa on ”tulkoon valkeus”, se on arameassa juuri tuo nehor, johon jae 12 viittaa.)

16 Ja hänen kauttaan on luotu kaikki, mitä on taivaissa ja maassa, kaikki näkyvä ja kaikki näkymätön, sekä valtaistuimet ja herruudet, sekä korkeat asemat ja käskyvallat. Kaikki ovat hänen kädessään, ja hänen kauttaan luotuja. - Kol.1:16 aramea
16 Sillä hänessä luotiin kaikki, mikä taivaissa ja mikä maan päällä on, näkyväiset ja näkymättömät, olkoot ne valtaistuimia tai herrauksia, hallituksia tai valtoja, kaikki on luotu hänen kauttansa ja häneen, – Kol.1:16 KR38
17 Ja hän on juuri se, jonka edessä kaikki asiat ovat, ja kaikki pysyy hänen kauttaan. - Kol.1:17 aramea
17 ja hän on ennen kaikkia, ja hänessä pysyy kaikki voimassa. – Kol.1:17 KR38
18 Ja hän on sen ruumiin pää, joka on seurakunta. Hän on se pää, ja esikoinen kuolleista nousseista, että hän olisi kaikessa ensimmäinen. - Kol.1:17-18 aramea
18 Ja hän on ruumiin, se on: seurakunnan, pää; hän, joka on alku, esikoinen kuolleista nousseitten joukossa, että hän olisi kaikessa ensimmäinen.  – Kol.1:18 KR38
(!!! TL: Aikaisemmat kuolleista herätetyt kuolivat uudestaan, Jeesus ei. Seurakunta sanana merkitsee myös hänen todistajiaan, samalla siihen sisältyy odotus hänen tulemisestaan. Ed’atha, ”kunnes tulee...”)

19 Että hänessä asustaisi se kaikki hänen tahtonsa täyteys. - Kol.1:19 aramea
19 Sillä Jumala näki hyväksi, että kaikki täyteys hänessä asuisi  – Kol.1:19 KR38
20 Ja hänen kauttaan kaikki on hänen kanssaan liitossa, ja sen ristin veren kautta, omien käsiensä kautta, hän teki rauhan niiden kanssa, jotka ovat maassa tai jotka ovat taivaissa. - Kol.1:20 aramea
20 ja että hän, tehden rauhan hänen ristinsä veren kautta, hänen kauttaan sovittaisi itsensä kanssa kaikki, hänen kauttaan kaikki sekä maan päällä että taivaissa.  – Kol.1:20 KR38
21 Myös teille, jotka alussa olitte niitä muukalaisia, ja ajatuksissanne vastustajia, teidän pahojen tekojenne tähden, hän on nyt antanut teille rauhan. - Kol.1:21 aramea
21 Teidätkin, jotka ennen olitte vieraantuneet ja mieleltänne hänen vihamiehiänsä pahoissa teoissanne, hän nyt on sovittanut – Kol.1:21 KR38
22 Että te hänen lihansa ruumiin ja kuolemansa kautta seisoisitte hänen edessään pyhinä, ilman virhettä ja ilman pahuuksia. - Kol.1:22 aramea
22 Poikansa lihan ruumiissa kuoleman kautta, asettaakseen teidät pyhinä ja nuhteettomina ja moitteettomina eteensä,  – Kol.1:22 KR38
23 Jos te jatkatte siinä teidän uskollisuudessanne, totuuden ollessa teidän perustuksenne, ettekä lähde pois siitä evankeliumin toivosta, siitä, jota olette kuulleet julistettavan kaikessa luomakunnassa taivasten alla, se, jonka palvelijaksi minä, Paulos, olen tullut. - Kol.1:23 aramea
23 jos te vain pysytte uskossa, siihen perustuneina ja siinä lujina, horjahtamatta pois sen evankeliumin toivosta, jonka olette kuulleet, jota on julistettu kaikessa luomakunnassa taivaan alla ja jonka palvelijaksi minä, Paavali, olen tullut.  – Kol.1:23 KR38
(!!! Aramean mukaan se totuus on perustus. Totuus on yksi Jeesuksen nimistä.)

24 Ja minä iloitsen niiden tuskien kautta, jotka ovat teidän tähtenne, ja minä täytän sitä Messiaan kärsimysten puutetta lihassani, sen hänen ruumiinsa puolesta, joka on seurakunta. - Kol.1:24 aramea
24 Nyt minä iloitsen kärsiessäni teidän tähtenne, ja mikä vielä puuttuu Kristuksen ahdistuksista, sen minä täytän lihassani hänen ruumiinsa hyväksi, joka on seurakunta, – Kol.1:24 KR38
(!!! TL: Paavalille luvattiin ne kärsimykset, Apt.9:16, ja viittaa niihin.) (”Sillä minä osoitan hänelle, kuinka paljon hän on tuleva kärsimään minun nimeni tähden” - Apt.9:16.)


25 Se, jonka palvelijaksi minä olen tullut, sen Jumalan suunnitelman mukaan, joka minulle on annettu, että teidän kauttanne täyttäisin Jumalan sanaa- Kol.1:25 aramea
25  jonka palvelijaksi minä olen tullut Jumalan armotalouden mukaan, joka minulle on annettu teitä varten, täydellisesti julistaakseni Jumalan sanan,  – Kol.1:25 KR38
(!!! Aramea ei kerro täydellisestä julistamisesta vaan Jumalan sanalla täyttämisestä. TL: Kreikassa suunnitelma on oikonomia, οἰκονομία joka on eräänlaista hallintaa, ja on samalla aramean sanan toinen merkitys, suunnitelma on ensisijainen ja asiayhteyteen sopivampi sana. Kreikan sanaa taas käytetään useissa eri merkityksissä eri kohdissa. En osaa sanoa, miksi suomalaisessa on ”armotalous”. Myös jakeen loppu menee lähes joka käännöksessä eri tavoilla, KJV menee kyllä tämän mukaan.)

26 Se salaisuus, hän, joka oli maailmalta ja sukupolvilta salattu, mutta on nyt paljastettu hänen pyhilleen. - Kol.1:26 aramea
26 sen salaisuuden, joka on ollut kätkettynä ikuisista ajoista ja polvesta polveen, mutta joka nyt on ilmoitettu hänen pyhillensä, – Kol.1:26 KR38
27 Niille, joille Jumala on tahtonut tehdä tunnetuksi, millainen kirkkauden salaisuuden runsaus onkaan kansakunnissa tämä, joka on se Messias, joka on teissä se meidän kirkkautemme toivo. - Kol.1:27 aramea
27 joille Jumala tahtoi tehdä tiettäväksi, kuinka suuri pakanain keskuudessa on tämän salaisuuden kirkkaus: Kristus teissä, kirkkauden toivo.  – Kol.1:27 KR38
28 Hän, jota me julistamme, ja opetamme ja kasvatamme kaikkia ihmisiä kaikessa viisaudessa, että jokainen saisi tukea ollakseen kokonaisena Jeshuassa, Messiaassa. - Kol.1:28 aramea
28 Ja häntä me julistamme, neuvoen jokaista ihmistä ja opettaen jokaista ihmistä kaikella viisaudella, asettaaksemme esiin jokaisen ihmisen täydellisenä Kristuksessa.  – Kol.1:28 KR38
(!!! Saada tukea <> asettaa esiin.)

29 Sillä tässä, hänessä, minä myös raadan ja kamppailen sen voiman avulla, jota minulle on annettu. - Kol.1:29 aramea
29 Sitä varten minä vaivaa näenkin, taistellen hänen vaikutuksensa mukaan, joka minussa voimallisesti vaikuttaa.  – Kol.1:29 KR38
(!!! Arameassa Paavali ei kerro suurista voimistaan.)


2 luku

1 Mutta minä tahdon, että te tietäisitte, millainen tuska minulla on teidän puolestanne, ja niiden puolesta, jotka ovat Laodikiassa, ja niiden muiden puolesta, jotka eivät ole minun kasvojani lihassa nähneet. - Kol.2:1 aramea
1 Sillä minä tahdon, että te tiedätte, kuinka suuri kilvoittelu minulla on teidän tähtenne ja laodikealaisten ja kaikkien tähden, jotka eivät ole minun ruumiillisia kasvojani nähneet, – Kol.2:1 KR38
(!!! Tuska <> suuri kilvoittelu.)

2 Että heidän sydämensä rohkaistuisivat, ja he lähestyisivät rakkaudessa kaikkea sitä runsasta varmuutta ja ymmärrystä siinä isän Jumalan salaisuuden, ja Messiaan tuntemisessa. - Kol.2:2 aramea
2 että heidän sydämensä, yhteenliittyneinä rakkaudessa, saisivat kehoitusta omistamaan täyden ymmärtämyksen koko rikkauden ja pääsisivät tuntemaan Jumalan salaisuuden, Kristuksen, – Kol.2:2 KR38
3 Hän, jossa ovat kätkettyinä ne kaikki sen viisauden ja sen tuntemisen aarteet. - Kol.2:3 aramea
3 jossa kaikki viisauden ja tiedon aarteet ovat kätkettyinä. – Kol.2:3 KR38
4 Mutta tämän minä sanon, ettei kukaan pettäisi teitä puheen uskottavuuden kautta. - Kol.2:4 aramea
4 Tämän minä sanon, ettei kukaan teitä pettäisi suostuttelevilla puheilla. – Kol.2:4 KR38
5 Sillä vaikka minä olen lihassa erillään teistä, olen kuitenkin hengessä teidän kanssanne, ja minä iloitsen siitä, että minä näen teidän yhteen liittymisenne, ja sen teidän todellisen uskollisuutenne, joka on Messiaassa. - Kol.2:5 aramea
5 Sillä jos ruumiillisesti olenkin poissa, olen kuitenkin teidän kanssanne hengessä ja iloitsen nähdessäni järjestyksen, joka teidän keskuudessanne vallitsee, ja teidän lujan uskonne Kristukseen. – Kol.2:5 KR38
(!!! Yhteen liittyminen <> vallitseva järjestys. Todellinen <> luja.)

6 Sen tähden; sillä tavalla, kuin te olette ottaneet vastaan meidän Herramme Jeshuan, Messiaan, hänessä vaeltakaa! - Kol.2:6 aramea
6 Niinkuin te siis olette omaksenne ottaneet Kristuksen Jeesuksen, Herran, niin vaeltakaa hänessä, – Kol.2:6 KR38
7 Kun teidän juurenne vahvistuvat, ja te rakennutte hänen kauttaan, ja nousette uskollisuudessa, siinä, minkä te olette oppineetkin, että hänen kauttaan enentyisitte kiittämisessä. - Kol.2:7 aramea
7 juurtuneina häneen ja hänessä rakentuen ja uskossa vahvistuen, niinkuin teille on opetettu; ja olkoon teidän kiitoksenne ylitsevuotavainen. – Kol.2:7 KR38
(!!! TL: Vahvistua, sanatarkasti ”tulla todellisemmaksi”, rakennus bnaa viittaa sen ajan kirjoituksissa aina siihen erämaavaelluksena säädettyyn ilmestysmajaan. Nousta, kum-verbistä...)

8 Varokaa, ettei kukaan teitä vahingoittaisi filosofian kautta, ja sellaisen tyhjän petoksen kautta, niin kuin ihmisten oppi on, ja niin kuin maailman toimintatavat, eikä niin kuin on Messias. - Kol.2:8 aramea
8 Katsokaa, ettei kukaan saa teitä saaliikseen järkeisopilla ja tyhjällä petoksella, pitäytyen ihmisten perinnäissääntöihin ja maailman alkeisvoimiin eikä Kristukseen. – Kol.2:8 KR38
(!!! TL: Filosofia on määräisessä muodossa, eli Paavali, ja lukija tiesivät tarkalleen, mitä tarkoitetaan. Stoalaista?) (TL: Toimintatavat on monta kertaa Paavalin kirjeissäkin, joissa hän käskee laittamaan ne pois uskovien keskuudesta. Esim. 2.Piet.3:10, Gal.4:9.)

9 Sillä hänessä asuu se jumaluuden koko olemuksen täyteys. - Kol.2:9 aramea
9 Sillä hänessä asuu jumaluuden koko täyteys ruumiillisesti, – Kol.2:9 KR38
(!!! TL: Gushma on ”aine, olemus”, ehkä jollain tavalla ruumiskin, mutta sanatarkasti ei siis ”ruumiillisesti” tietenkään, koska Herra on ylösnousemusruumiissaan, eikä tällaisessa...Ruumiillisesti olisi פגראית)

10 Ja hänen kauttaan te myös tulette täydellisiksi, hänen, joka on niiden kaikkien hallitusten ja käskyvaltojen pää. - Kol.2:10 aramea
10 ja te olette täytetyt hänessä, joka on kaiken hallituksen ja vallan pää, – Kol.2:10 KR38
11 Ja hänen kauttaan teidät on ympärileikattu, ei käsin tehdyllä ympärileikkauksella, vaan poistamalla se synnin liha, Messiaan ympärileikkauksen kautta. - Kol.2:11 aramea
11 ja hänessä te myös olette ympärileikatut, ette käsintehdyllä ympärileikkauksella, vaan lihan ruumiin poisriisumisella, Kristuksen ympärileikkauksella: – Kol.2:11 KR38
(!!! Synti.)

12 Ja te olitte haudatut hänen kanssaan kasteessa, ja sen kautta te nousitte hänen kanssaan, kun te uskoitte siihen Jumalan voimaan, joka nosti hänet kuolleista. - Kol.2:12 aramea
12 ollen haudattuina hänen kanssaan kasteessa, jossa te myös hänen kanssaan olette herätetyt uskon kautta, jonka vaikuttaa Jumala, joka herätti hänet kuolleista. – Kol.2:12 KR38
13 Ja teidät, jotka olitte kuolleet syntienne ja lihanne ympärileikkaamattomuuden kautta, hän on tehnyt eläviksi hänen kanssaan, ja hän on päästänyt kaikista meidän synneistämme. - Kol.2:13 aramea
13 Ja teidät, jotka olitte kuolleet rikoksiinne ja lihanne ympärileikkaamattomuuteen, teidät hän teki eläviksi yhdessä hänen kanssaan, antaen meille anteeksi kaikki rikokset, – Kol.2:13 KR38
(!!! Synnit <> rikokset.)

14 Ja oman valtansa kautta hän otti pois meidän velkamme kirjoituksen, sen, joka oli meitä vastassa, ja otti sen pois tieltä, ja naulasi sen ristiinsä. - Kol.2:14 aramea
14 ja pyyhki pois sen kirjoituksen säädöksineen, joka oli meidän vastustajamme; sen hän otti meidän tieltämme pois ja naulitsi ristiin. – Kol.2:14 KR38
(!!! Velka <> säädökset. TL: Vastustaminen on sanatarkasti (vaelluksen) tiellä vastaan tulemista, ja tien tukkimista, ja kirjoitus otettiin pois tieltä. Pois ottaminen on kasvin juuriltaan kitkemisestä.)

15 Ja oman ruumiinsa lähettämisen kautta hän hajotti hallituksia ja käskyvaltoja, ja hänen olemuksensa kautta he ovat avoimen häpeän alaisia. - Kol.2:15 aramea
15 Hän riisui aseet hallituksilta ja valloilta ja asetti heidät julkisen häpeän alaisiksi; hän sai heistä hänen kauttaan voiton riemun. – Kol.2:15 KR38
(!!! Arameassa ei ole voiton riemua. TL: Sanavalinnat voivat viitata henkivaltoihin.)

16 Älkää sen tähden ystävystykö syötävän ja juotavan kautta, tai juhlien ja uudenkuun ja sapatin väittelyiden kautta. - Kol.2:16 aramea
16 Älköön siis kukaan teitä tuomitko syömisestä tai juomisesta, älköön myös minkään juhlan tai uudenkuun tai sapatin johdosta, – Kol.2:16 KR38
(!!! TL: Tässä käytetty sana david on ystävyyttä, ei tuomitsemista! Arameassa Paavali on sitä mieltä, etteivät uskonnolliset tavat saisi pelkästään olla se yhdistävä tekijä. ”Teitä tuomitko” olisi arameasta kreikkaan luettuna נדודכון vs. נדינכון, käsin kirjoitetussa hyvin paljon mahdollista, jos vav jätetty vähän lyhyeksi.)

17 Nämä, jotka ovat varjoa niistä tulevista, mutta Messias on se ruumis. - Kol.2:17 aramea
17 jotka vain ovat tulevaisten varjo, mutta ruumis on Kristuksen. – Kol.2:17 KR38
18 Ja ettei kukaan tahtoisi nöyryyden ajatusten kautta syyllistää teitä, että saisi teitä alistetuksi palvelemaan enkeleitä, olettaen jotain sellaista mitä ei näe, ja on turhaan paisunut oman lihansa ruokkimisen kautta - Kol.2:18 aramea
18 Älköön teiltä riistäkö voittopalkintoanne kukaan, joka on mieltynyt nöyryyteen ja enkelien palvelemiseen ja pöyhkeilee näyistään ja on lihallisen mielensä turhaan paisuttama – Kol.2:18 KR38
(!!!)
19 Eikä pidä kiinni päästä, hänestä, josta koko ruumis rakentuu ja nousee, jänteiden ja jäsenten kautta, ja kasvaa Jumalan kasvattamana. - Kol.2:19 aramea
19 eikä pitäydy häneen, joka on pää ja josta koko ruumis, nivelten ja jänteiden avulla koossa pysyen, kasvaa Jumalan antamaa kasvua. – Kol.2:19 KR38
20 Sillä jos te olette kuolleet Messiaan kanssa maailman toimintatavoista, miksi te elätte kuin sellaiset, jotka maailmassa tuomitaan? - Kol.2:20 aramea
20 Jos te olette Kristuksen kanssa kuolleet pois maailman alkeisvoimista, miksi te, ikäänkuin eläisitte maailmassa, sallitte määrätä itsellenne säädöksiä: – Kol.2:20 KR38
(!!! Iso ero käännöksissä. Kreikan sanoma sekava ja vaikea ymmärtää.)

21 ”Älä sitä lähesty, älä maista, älä ole tekemisissä...!” - Kol.2:21 aramea
21 "Älä tartu, älä maista, älä koske!" – Kol.2:21 KR38
22 Sillä nämä ovat katoavaa käyttöä varten ja ihmisten käskyjä ja oppeja! - Kol.2:22 aramea
22 - sehän on kaikki tarkoitettu katoamaan käyttämisen kautta -ihmisten käskyjen ja oppien mukaan? – Kol.2:22 KR38
(!!!)

23 Ja he näyttävät, että heissä on sitä viisauden sanaa, nöyryyden ulkoasun kautta, ja Jumalan pelon, ja ettei se säästä ruumista. He eivät ole kunnian asian puolesta, vaan niiden, jotka ovat lihaa varten käytettäviä. - Kol.2:23 aramea
23 Tällä kaikella tosin on viisauden maine itsevalitun jumalanpalveluksen ja nöyryyden vuoksi ja sentähden, ettei se ruumista säästä; mutta se on ilman mitään arvoa, ja se tapahtuu lihan tyydyttämiseksi. – Kol.2:23 KR383 luku

1 Sen tähden, jos te olette Messiaan kanssa nostettuja, etsikää sitä asemaa, joka on ylhäällä, jossa Messias istuu Jumalan oikealla puolella. – Kol.3:1 aramea
1 Jos te siis olette herätetyt Kristuksen kanssa, niin etsikää sitä, mikä on ylhäällä, jossa Kristus on, istuen Jumalan oikealla puolella. – Kol.3:1 KR38
2 Ruokkikaa itseänne sillä, mikä on ylhäällä, eikä sillä, mitä on maassa! – Kol.3:2 aramea
2 Olkoon mielenne siihen, mikä ylhäällä on, älköön siihen, mikä on maan päällä. – Kol.3:2 KR38
(!!! Jumalan sanan tunteminen ja oppiminen on sitä itsensä ruokkimista,)

3 Sillä te olette kuolleet, ja teidän elämänne on kätkettynä Jumalassa, Messiaan kanssa. – Kol.3:3 aramea
3 Sillä te olette kuolleet, ja teidän elämänne on kätkettynä Kristuksen kanssa Jumalassa; – Kol.3:3 KR38
4 Ja silloin, kun ilmestyy Messias, joka on meidän elämämme, silloin myös te ilmestytte hänen kanssaan siinä kirkkaudessa. – Kol.3:4 aramea
4 kun Kristus, meidän elämämme, ilmestyy, silloin tekin hänen kanssaan ilmestytte kirkkaudessa. – Kol.3:4 KR38
5 Kuolettakaa sen tähden maalliset jäsenenne; haureus ja saastaisuus, ja heikkoudet ja pahat himot, ja ahneus, joka on epäjumalien kunnioittamista. – Kol.3:5 aramea
5 Kuolettakaa siis maalliset jäsenenne: haureus, saastaisuus, kiihko, paha himo ja ahneus, joka on epäjumalanpalvelusta, – Kol.3:5 KR38
6 Sillä näiden tähden tulee Jumalan viha, tottelemattomien lasten ylle! – Kol.3:6 aramea
6 sillä niiden tähden tulee Jumalan viha, – Kol.3:6 KR38
(!!!)

7 Ja näissä myös te olitte ennen vaeltamassa, kun näissä ahkeroitte. – Kol.3:7 aramea
7 ja niissä tekin ennen vaelsitte, kun niissä elitte. – Kol.3:7 KR38
8 Mutta nyt, poistakaa teistä kaikki nämä; viha, suuttumus, pahuus, pilkkaaminen, saastainen puhe! – Kol.3:8 aramea
8 Mutta nyt pankaa tekin pois ne kaikki: viha, kiivastus, pahuus, herjaus ja häpeällinen puhe suustanne.  – Kol.3:8 KR38
9 Älkääkä valehdelko toinen toisellenne, vaan riisukaa se vanha ihminen kaikkien tapojensa kanssa! – Kol.3:9 aramea
9 Älkää puhuko valhetta toisistanne, te, jotka olette riisuneet pois vanhan ihmisen tekoinensa  – Kol.3:9 KR38
(!!! Tavat <> teot.)

10 Ja pukeutukaa siihen uuteen, joka on uudistettu tiedossa Luojan kaltaisuudessa. – Kol.3:10 aramea
10 ja pukeutuneet uuteen, joka uudistuu tietoon, Luojansa kuvan mukaan. – Kol.3:10 KR38
11 Jossa ei ole juutalaista tai aramealaista, eikä ympärileikattua, tai ympärileikkaamatonta, eikä kreikkalaista, tai barbaaria, eikä palvelijaa tai vapaata, vaan kaikki ja jokaisessa on hän, Messias. – Kol.3:11 aramea
11 Ja tässä ei ole kreikkalaista eikä juutalaista, ei ympärileikkausta eikä ympärileikkaamattomuutta, ei barbaaria, ei skyyttalaista, ei orjaa, ei vapaata, vaan kaikki ja kaikissa on Kristus. – Kol.3:11 KR38
(!!! Aramealainen <> kreikkalainen. Skyyttalaista ei ole arameassa.)

12 Sen tähden, pukekaa yllenne, niin kuin Jumalan valitut, pyhät ja rakkaat, armo ja myötätunto ja ystävällisyys, ja ajatusten nöyryys, ja levollisuus, ja hengen pitkämielisyys. – Kol.3:12 aramea
12 Pukeutukaa siis te, jotka olette Jumalan valituita, pyhiä ja rakkaita, sydämelliseen armahtavaisuuteen, ystävällisyyteen, nöyryyteen, sävyisyyteen, pitkämielisyyteen, – Kol.3:12 KR38
13 Ja kestäkää toinen toistanne, ja antakaa anteeksi toinen toisellenne, ja jos joku on vihastunut lähimmäiselleen, samoin kuin Messias päästi teidät vapaaksi, samoin te myös vapauttakaa. – Kol.3:13 aramea
13 kärsikää toinen toistanne ja antakaa toisillenne anteeksi, jos kenellä on moitetta toista vastaan. Niinkuin Herrakin on antanut teille anteeksi, niin myös te antakaa. – Kol.3:13 KR38
14 Ja näiden kaikkien kanssa pukekaa yllenne rakkaus, joka on se täydellisyyden side. – Kol.3:14 aramea
14 Mutta kaiken tämän lisäksi pukeutukaa rakkauteen, mikä on täydellisyyden side. – Kol.3:14 KR38
15 Ja se Messiaan rauha on hallitseva teidän sydämiänne, sillä hänelle te olette kutsutut, yhdessä ruumiissa, ja olemaan kiitollisia Messiaalle. – Kol.3:15 aramea
15 Ja vallitkoon teidän sydämissänne Kristuksen rauha, johon te olette kutsututkin yhdessä ruumiissa, ja olkaa kiitolliset. – Kol.3:15 KR38
16 Hänen sanansa asustakoon rikkaana teissä, kaikessa viisaudessa, ja olkaa opettamassa ja ohjaamassa sielujanne psalmien ja ylistysten kautta, ja hengen laulujen kautta, ja silloin olette siinä siunauksessa, laulaen sydämissänne Jumalalle. – Kol.3:16 aramea
16 Runsaasti asukoon teissä Kristuksen sana; opettakaa ja neuvokaa toinen toistanne kaikessa viisaudessa, psalmeilla, kiitosvirsillä ja hengellisillä lauluilla, veisaten kiitollisesti Jumalalle sydämissänne. – Kol.3:16 KR38
(!!! Hengen laulut <> hengelliset laulut. Sanoilla on kuitenkin eri merkitys, vaikka muistuttavat toisiaan. Hengen laulut ovat Hengestä syntyneitä. Lauluja voidaan sanoa hengellisiksi, vaikka ne eivät välttämättä aina ole Hengestä syntyneitä vaan ihmisten omaa tuotetta. Lisäksi ”Silloin olette mukana siunauksessa” puuttuu kreikasta.)

17 Ja kaikki, mitä te harjoitatte sanojen ja tekojen kautta, tehkää se meidän Herramme Jeshuan, Messiaan nimessä, ja olkaa kiitolliset hänen kauttaan isälle Jumalalle. – Kol.3:17 aramea
17 Ja kaikki, minkä teette sanalla tai työllä, kaikki tehkää Herran Jeesuksen nimessä, kiittäen Isää Jumalaa hänen kauttansa. – Kol.3:17 KR38
18 Naiset, olkaa alamaisia teidän aviomiehillenne, niin kuin on vanhurskasta Messiaassa. – Kol.3:18 aramea
18 Vaimot, olkaa miehillenne alamaiset, niinkuin sopii Herrassa. – Kol.3:18 KR38
19 Miehet, rakastakaa naisianne, älkääkä olko heitä vastaan katkeria! – Kol.3:19 aramea
19 Miehet, rakastakaa vaimojanne, älkääkä olko heitä kohtaan katkerat. – Kol.3:19 KR38
20 Lapset, kuulkaa vanhempianne joka asiassa, sillä samoin se on kaunista, meidän Herramme edessä. – Kol.3:20 aramea
20 Lapset, olkaa vanhemmillenne kuuliaiset kaikessa, sillä se on otollista Herrassa. – Kol.3:20 KR38
21 Isät, älkää vihastuttako lapsianne, etteivät he ahdistuisi. – Kol.3:21 aramea
21 Isät, älkää kiihoittako lapsianne, etteivät he kävisi aroiksi. – Kol.3:21 KR38
(!!! TL: ”Joutua ahtaalle”, sama sana kuin Sananlaskut 24:10.) (”Jos olet ollut veltto, joutuu ahtaana aikana voimasi ahtaalle” Snl:24:10.)

22 Palvelijat, kuulkaa kaikissa asioissa ruumiillisia isäntiänne, ei silmien näkemisen kautta, niin kuin ihmisille olisi kaunista, vaan niin kuin on sydämessä oikeaa, ja Herran kunnioittamisessa. – Kol.3:22 aramea
22 Palvelijat, olkaa maallisille isännillenne kaikessa kuuliaiset, ei silmänpalvelijoina, ihmisille mieliksi, vaan sydämen yksinkertaisuudessa peljäten Herraa. – Kol.3:22 KR38
(!!! Niin kuin on sydämessä oikeaa <> sydämen yksinkertaisuudessa. Kunnioittaminen <> pelkääminen.)

23 Ja kaikki, mitä te teette, tehkää koko sielustanne, niin kuin meidän Herrallemme, eikä niin kuin ihmisille. – Kol.3: aramea
23 Kaikki, mitä teette, se tehkää sydämestänne, niinkuin Herralle eikä ihmisille, – Kol.3:23 KR38
24 Ja tietäkää, että te saatte ottaa vastaan palkan meidän Herraltamme, siinä perintöosassa, sillä te palvelette Herraa Messiasta. – Kol.3:24 aramea
24 tietäen, että te saatte Herralta palkaksi perinnön; te palvelette Herraa Kristusta. – Kol.3:24 KR38
25 Mutta väärintekijöille maksetaan sen mukaan, kuin tekee väärin, eikä siellä ole puolueellisuutta. – Kol.3:25 aramea
25 Sillä se, joka tekee väärin, on saava takaisin, mitä on väärin tehnyt; ja henkilöön ei katsota. – Kol.3:25 KR384 luku

1 Herrat, kohdelkaa työntekijöitänne tasa-arvoisesti ja puhtaasti, ja olkaa tietoiset siitä, että myös teille on olemassa Herra, taivaissa. – Kol.4:1 aramea

1 Isännät, tehkää palvelijoillenne, mitä oikeus ja kohtuus vaatii, sillä te tiedätte, että teilläkin on Herra taivaassa. – Kol.4:1 KR38

2 Kestäkää rukouksessa valvoen, ja olkaa kiitollisia. – Kol.4:2 aramea
2 Olkaa kestäväiset rukouksessa ja siinä kiittäen valvokaa, – Kol.4:2 KR38
3 Ja rukoilkaa myös meidän puolestamme, että Jumala avaisi meille oven sanan puhumiseen, sen Messiaan salaisuuden, jonka tähden minä olen sidottuna. – Kol.4:3 aramea
3 rukoillen samalla meidänkin edestämme, että Jumala avaisi meille sanan oven puhuaksemme Kristuksen salaisuutta, jonka tähden minä myös olen sidottuna, – Kol.4:3 KR38
4 Että minä sitä paljastaisin ja puhuisin hänestä niin kuin minun tulee tehdä. – Kol.4:4 aramea
4 että minä sen ilmoittaisin, niinkuin minun tulee puhua. – Kol.4:4 KR38
5 Vaeltakaa viisaudessa ulkopuolisten luokse, ja tarttukaa tilaisuuteen. – Kol.4:5 aramea
5 Vaelluksessanne olkaa viisaat ulkopuolella olevia kohtaan, ja ottakaa vaari oikeasta hetkestä. – Kol.4:5 KR38
6 Ja olkoon teidän puheenne koko ajan siunaavia, kuin suolalla maustettuja, ja olkaa tietoiset siitä, kuinka teidän tulee toinen toisellenne vastata. – Kol.4:6 aramea
6 Olkoon puheenne aina suloista, suolalla höystettyä, ja tietäkää, kuinka teidän tulee itsekullekin vastata. – Kol.4:6 KR38
(!!! Siunaus <> suloisuus. Siunaukseen ei liity ainakaan toisten ihmisten mielistely, vuoden 1992 käännöksessä suloisuuden tilalla ystävällisyys. )

7 Mutta sen, mitä luonani on, teen teille tunnetuksi; Tykikus, rakas veli ja uskollinen palvelija, ja meidän työtoverimme Herrassa, – Kol.4:7 aramea
7 Kaikista minun oloistani antaa teille tiedon Tykikus, rakas veli ja uskollinen palvelija, minun kanssapalvelijani Herrassa. – Kol.4:7 KR38
8 Tämä, jonka minä lähetin teidän luoksenne sitä varten että hän tietäisi, miten asianne ovat ja lohduttaisi teidän sydämiänne. – Kol.4:8 aramea
8 Hänet minä lähetän teidän tykönne juuri sitä varten, että saisitte tietää tilamme ja että hän lohduttaisi teidän sydämiänne; – Kol.4:8 KR38
9 Onesimuksen kanssa, uskollisen ja rakkaan veljen, hänen joka on teidän keskuudestanne, nämä annamme teille tiedoksi, miten meidän asiamme ovat. – Kol.4:9 aramea
9 ja myös Onesimuksen, uskollisen ja rakkaan veljen, joka on teikäläisiä; he ilmoittavat teille, kuinka täällä kaikki on. – Kol.4:9 KR38
10 Teille lähettää rauhaa Aristarkos, vanki, joka on minun kanssani, ja Markus, Barnabaan, hänen setänsä poika, hän, josta teitä onkin opastettu, että jos hän tulee teidän luoksenne, ottaisitte hänet vastaan. – Kol.4:10 aramea
10 Teille lähettää tervehdyksen Aristarkus, minun vankitoverini, ja Markus, Barnabaan serkku, josta olette saaneet ohjeita - jos hän tulee teidän tykönne, niin ottakaa hänet vastaan-  – Kol.4:10 KR38
(!!! TL: Bar-Naba oli Aristarkoksen setä?)

11 Ja Jeshua, hän, jota kutsutaan Justukseksi, nämä ovat ympärileikatuista, ja ainoastaan nämä ovat minua auttaneet Jumalan kuningaskunnassa, ja nämä ovat olleet minulle mielihyväksi. – Kol.4:11 aramea
11 ja Jeesus, jota sanotaan Justukseksi; nämä ovat ympärileikatuista ainoat, jotka ovat olleet minun auttajani työssä Jumalan valtakunnan hyväksi, ja he ovat olleet minulle lohdutukseksi. – Kol.4:11 KR38
12 Teille lähettää rauhaa Epafra, hän, joka on teistä, Messiaan työntekijä, raataen koko ajan teidän puolestanne rukouksessa, että seisoisitte pystyssä, täydellisinä ja olisitte täynnä kaikkea Jumalan tahtoa. – Kol.4:12 aramea
12 Tervehdyksen lähettää teille teikäläinen Epafras, Kristuksen Jeesuksen palvelija, joka rukouksissaan aina taistelee teidän puolestanne, että te pysyisitte täydellisinä ja täysin vahvoina kaikessa, mikä on Jumalan tahto. – Kol.4:12 KR38
13 Sillä minä todistan hänestä, että hänellä on paljon intoa teidän puolestanne, ja näiden puolesta, jotka ovat Laidikiassa ja jotka ovat Airapolis’ssa. – Kol.4:13 aramea
13 Sillä minä annan hänestä sen todistuksen, että hän näkee paljon vaivaa teidän hyväksenne ja niiden hyväksi, jotka ovat Laodikeassa, sekä niiden, jotka ovat Hierapolissa. – Kol.4:13 KR38
(!!! TL: Airapolis, villakaupunki, ainakin aramean lukijalle. Aira on lampaan villaa. Into voi kääntää intohimo.)

14 Rauhaa lähettää teille Luka, lääkäri, meidän rakkaamme, ja Dema. – Kol.4:14 aramea
14 Luukas, rakas lääkäri, lähettää teille tervehdyksen, niin myös Deemas. – Kol.4:14 KR38
15 Lähettäkää rauhaa veljille, jotka ovat Laidikiassa, ja Nymfalle ja sille seurakunnalle, joka on hänen kodissaan. – Kol.4:15 aramea
15 Tervehdys Laodikeassa oleville veljille ja Nymfalle sekä hänen kodissaan kokoontuvalle seurakunnalle. – Kol.4:15 KR38
16 Ja kun olette lukeneet tämän kirjeen, tehkää myös Laidikian seurakunnassa luettavaksi, ja lukekaa te se, joka on kirjoitettu Laidikiasta. – Kol.4:16 aramea
16 Ja kun tämä kirje on luettu teille, niin toimittakaa, että se luetaan Laodikeankin seurakunnassa ja että myös te luette Laodikeasta tulevan kirjeen. – Kol.4:15-16 KR38
(!!! TL: Aramean teksteissä ainoastaan 2.Tess. loppuu sanoihin, että kirjoitettu Laodikeasta.)

17 Ja sanokaa Arkippukselle, että muistaa sitä palvelutehtävää, jonka on ottanut vastaan meidän Herramme kautta, että olisi sitä täyttämässä. – Kol.4:17 aramea
17 Ja sanokaa Arkippukselle: "Ota vaari virasta, jonka olet saanut Herrassa, että sen täysin toimitat." – Kol.4:17 KR38
(!!! Palvelutehtävä <> virka. Arameassa ei koskaan virkaa. Vuoden 1992 käännöksessä onkin ”tehtävä”. Aramea ei myöskään kerro täydellisestä toimittamisesta vaan täyttämisestä, joka on armollisempaa palvelijaa kohtaan.)
18 ”Shalom!” –Tämä minun, Paulos’n, oman käteni kautta. Muistakaa kahleitani, siunaus teidän kanssanne, amen! – Kol.4:18 aramea
18 Tervehdys minulta, Paavalilta, omakätisesti. Muistakaa minun kahleitani. Armo olkoon teidän kanssanne. – Kol.4:18 KR38

Uuden Testamentin vertailut päävalikkoon https://ut-vertailut.blogspot.com/

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti