lauantai 6. kesäkuuta 2020

Tessalonikalaiset toinen kirje


Tessalonikalaiset toinen kirje

1 luku

1 Paulos ja Silvanus ja Timoteus, tessalonikialaisten seurakunnalle, joka on Jumalassa, meidän isässämme, ja meidän Herrassamme Jeshuassa, Messiaassa.  2 Siunaus teidän kanssanne, ja rauha, meidän isältämme Jumalalta, ja meidän Herraltamme Jeshualta, Messiaalta! – 2.Tess.1:1-2 aramea

1 Paavali ja Silvanus ja Timoteus tessalonikalaisten seurakunnalle Jumalassa, meidän Isässämme, ja Herrassa Jeesuksessa Kristuksessa. 2 Armo teille ja rauha Isältä Jumalalta ja Herralta Jeesukselta Kristukselta! – 2.Tess.1:1-2  KR38

3 Koko ajan me olemme velassa kiittämään Jumalaa teidän tähtenne, minun veljeni, niin kuin tuleekin, että teidän uskollisuutenne runsaasti suurenisi, ja teidän kaikkien rakkaus lisääntyisi, jokaisen lähimmäistään kohtaan. – 2.Tess.1:3 aramea

3 Me olemme velvolliset aina kiittämään Jumalaa teidän tähtenne, veljet, niinkuin oikein onkin, koska teidän uskonne runsaasti kasvaa ja keskinäinen rakkautenne lisääntyy itsekussakin, kaikissa teissä, – 2.Tess.1:2-3 KR38

(!!! TL: Kreikasta puuttuu ”lähimmäinen”. Jos teksti olisi kreikan käännös, tässäkin olisi keskinäinen rakkaus.)

4 Niin kuin myös teissä on meidän kerskailumme Jumalan seurakunnassa, teidän uskollisuudestanne ja kestäväisyydestänne, joka on kaikessa teidän vainoamisessanne ja ahdistuksessanne, jota te kestätte. – 2.Tess.1:4 aramea

4 niin että me itsekin Jumalan seurakunnissa kerskaamme teistä, teidän kärsivällisyydestänne ja uskostanne kaikissa vainoissanne ja ahdistuksissa, joita teillä on kestettävänä – 2.Tess.1:4 KR38

5 Elävänä esimerkkinä Jumalan puhtaasta tuomiosta, että olette arvolliset siihen kuningaskuntaan, kärsiessänne hänen kasvojensa tähden.  – 2.Tess.1:5 aramea

5 ja jotka ovat osoituksena Jumalan vanhurskaasta tuomiosta, että teidät katsottaisiin arvollisiksi Jumalan valtakuntaan, jonka tähden kärsittekin,  – 2.Tess.1:5 KR38

(!!! TL: Jos teksti olisi kreikan käännös, ”kasvot” puuttuisivat jakeesta.)

6 Ja jos se on puhdasta Jumalan edessä, joka on palkitseva ahdistuksella teidän ahdistajillenne, – 2.Tess.1:6 aramea

6 koskapa Jumala katsoo oikeaksi kostaa ahdistuksella niille, jotka teitä ahdistavat, – 2.Tess.1:6 KR38

(!!! TL: Kreikassa on ”takaisinmaksu” palkan maksun sijasta, molemmissa kielissä on omat sanat molemmille.)

7 ja teidät, jotka olette ahdistetut, hän tekee eläväksi meidän kanssamme, meidän Herramme Jeshuan, Messiaan ilmestyksessä taivaista, voiman enkeleidensä kanssa. – 2.Tess.1:7 aramea

7 ja antaa teille, joita ahdistetaan, levon yhdessä meidän kanssamme, kun Herra Jeesus ilmestyy taivaasta voimansa enkelien kanssa – 2.Tess.1:7 KR38

(!!! TL: Kreikassa ”elävöittää”, נחא on laitettu lepo, ”nooa”, ניחא. Kärpänen papyruksella?)

8 Joka toteuttaa lopullisen selvityksen tulen liekeissä näistä, jotka eivät tunne Jumalaa, ja näistä, jotka eivät tunnistaneet meidän Herramme Jeshuan, Messiaan, toivon sanomaa. – 2.Tess.1:8 aramea

8 tulen liekissä ja kostaa niille, jotka eivät tunne Jumalaa eivätkä ole kuuliaisia meidän Herramme Jeesuksen evankeliumille.  – 2.Tess.1:8 KR38

(!!! TL: Selvitys, thvathaa, on perusteellinen ”esitutkintapöytäkirja” huolellisten kuulustelujen jälkeen. Ei kosto.)

9 Nämä palkitaan siinä tuomiossa iankaikkisella kadotuksella, meidän Herramme kasvoista ja hänen voimansa kirkkaudesta. – 2.Tess.1:9 aramea

9 Heitä kohtaa silloin rangaistukseksi iankaikkinen kadotus Herran kasvoista ja hänen voimansa kirkkaudesta, - 2.Tess.1:9 KR38

10 Kun hän tulee, että hän kirkastuisi hänen pyhiensä kautta, ja hänen ihmetekonsa olisivat hänen uskovissaan, niissä, jotka ovat uskoneet meidän todistuksemme, joka on teidän yllänne sinä päivänä. – 2.Tess.1:10 aramea

10 kun hän sinä päivänä tulee, että hän kirkastuisi pyhissänsä ja olisi ihmeteltävä kaikissa uskovissa, sillä te olette uskoneet meidän todistuksemme.  - 2.Tess.1:9-10 KR38

(!!! TL: Ihmetekonsa on Apt.2:11 ”Jumalan suuria tekoja”. Kreikka käyttää ihmeteltävää, sama ajatus kuitenkin, mutta vähän eri sanavalinta. Jos teksti olisi kreikasta käännetty, tässä olisi  תדמרתהא  Siis vain alef sanan eteen! Todistus teidän yllänne, lyhyemmin ”todistus teistä”.)

11 Tämän tähden me koko ajan rukoilemme teidän yllenne, että Jumala tekisi teidät arvollisiksi teidän kutsumuksellenne, ja täyttäisi teidät kaikella parhaalla tahdolla, ja uskollisuuden teoilla, voimassa. - 2.Tess.1:11 aramea

11 Sitä varten me aina rukoilemmekin teidän puolestanne, että meidän Jumalamme katsoisi teidät kutsumisensa arvoisiksi ja voimallisesti saattaisi täydelliseksi kaiken teidän halunne hyvään ja teidän uskonne teot, - 2.Tess.1:11 KR38

(!!! TL: Sellainen määräinen muoto hyvästä, jonka voi laittaa ”paras”. Voima puuttuu suomalaisesta KR38.)

12 Että teidän kauttanne kirkastuisi meidän Herramme Jeshuan, Messiaan nimi, myös te hänen kauttaan, meidän Jumalamme ja meidän Herramme Jeshuan, Messiaan siunauksen mukaan. - 2.Tess.1:12 aramea

12 että meidän Herramme Jeesuksen nimi teissä kirkastuisi ja te hänessä, meidän Jumalamme ja Herran Jeesuksen Kristuksen armon mukaan. - 2.Tess.1:12 KR38

 

2 luku

 

1 Mutta me pyydämme teiltä, veljeni, meidän Herramme Jeshuan, Messiaan tulemisesta, ja meidän kokoontumisestamme hänen luokseen, – 2.Tess.2:1 aramea

1 Mutta mitä tulee meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemukseen ja meidän kokoontumiseemme hänen tykönsä, niin me pyydämme teitä, veljet, – 2.Tess.2:1 KR38

2 ettette heti horjuisi ajatuksissanne, ettekä murehtisi sanoista tai hengestä, tai ikään kuin meidän kirjeestämme, että ”katso, meidän Herramme päivä on jo tullut”. – 2.Tess.2:2 aramea

2 ettette anna minkään hengen ettekä sanan ettekä minkään muka meidän lähettämämme kirjeen heti järkyttää itseänne, niin että menetätte mielenne maltin, ettekä anna niiden itseänne peljästyttää, ikäänkuin Herran päivä jo olisi käsissä. – 2.Tess.2:2 KR38

3 Ettei kukaan pettäisi teitä millään tavalla; ettei se tule ennen sitä kapinaa, ja on ilmestyvä se synnin mies, kadotuksen poika. – 2.Tess.2:3 aramea

3 Älkää antako kenenkään vietellä itseänne millään tavalla. Sillä se päivä ei tule, ennenkuin luopumus ensin tapahtuu ja laittomuuden ihminen ilmestyy, kadotuksen lapsi,  – 2.Tess.2:3 KR38

(!!!)

4 Hän, joka on se vastustaja. Ja hän korottaa itsensä kaikkea sellaista vastaan, jota kutsutaan Jumalaksi ja uskonnoksi. Samoin hän on myös istuva Jumalan temppelissä, niin kuin Jumala, ja omasta sielustaan hän on kuin Jumalan mies. – 2.Tess.2:4 aramea

4 tuo vastustaja, joka korottaa itsensä yli kaiken, mitä jumalaksi tai jumaloitavaksi kutsutaan, niin että hän asettuu Jumalan temppeliin ja julistaa olevansa Jumala.  – 2.Tess.2:4 KR38

(!!! Iso käännösero. Aramean mukaan vastustaja ei julista olevansa Jumala, mutta vastustaa Jumalaa ja uskontoa.  TL: ”Kuin”- sanat puuttuvat kreikasta, ja se muuttaa jakeen ajatusta huomattavalla tavalla. Temppeli määräisessä muodossa, vastaa hebrean ha’hekal, eli kirjeen vastaanottaja tietää, mikä temppeli kyseessä.)

5 Ettekö muista, että kun minä olin teidän kanssanne, minä puhuin nämä asiat teille? – 2.Tess.2:5 aramea

5 Ettekö muista, että minä, kun vielä olin teidän tykönänne, sanoin tämän teille? – 2.Tess.2:5 KR38

6 Ja nyt te tiedätte, mikä vallitsee, että hän on ajallaan ilmestyvä. – 2.Tess.2:6 aramea

6 Ja nyt te tiedätte, mikä pidättää, niin että hän vasta ajallansa ilmestyy.  – 2.Tess.2:5-6 KR38

(!!! TL: Echad אחיד sanajuuri merkitsee ’yksi’. Verbinä ”olla ykkösenä, vallassa”. Mikään ei ”pidätä”, arameassa ajatus on se ”maailma on pahan vallassa”, niin hän voi ilmestyä milloin tahansa. Aramea jättää monissa kohdissa paljon vähemmän tulkinnan varaa kuin kreikka.)

7 Sillä se vääryyden salaisuus on alkanut tekemään työtä, jospa vain se, mikä nyt vallitsee, otettaisiin pois meidän tieltämme! – 2.Tess.2:7 aramea

7 Sillä laittomuuden salaisuus on jo vaikuttamassa; jahka vain tulee tieltä poistetuksi se, joka nyt vielä pidättää, – 2.Tess.2:7 KR38

(!!! Vääryys <> laittomuus.  TL: ”Tieltämme” מצעתא מן on sama sanayhdistelmä kuin Kol. 2:14, jossa puhutaan siitä kirjoituksesta, joka oli vastustajamme. Este tiellä. Aramea ja hebrea käyttävät paljon tiehen liittyvää sanastoa, kompastua, eksyä, harhailla, ym.)

8 Ja silloin ilmestyy se vääryys, jonka meidän Herramme Jeshua kuluttaa suunsa hengen kautta, ja on tuhoava hänet tulemuksensa ilmestyksessä. – 2.Tess.2:8 aramea

8 niin silloin ilmestyy tuo laiton, jonka Herra Jeesus on surmaava suunsa henkäyksellä ja tuhoava tulemuksensa ilmestyksellä,  – 2.Tess.2:8 KR38

9 Sillä sen tulemus on oleva tekemisten kautta. Se on oleva kaikella saatanan voimalla ja merkeillä, ja väärien ihmeiden kautta. – 2.Tess.2:9 aramea

9 tuo, jonka tulemus tapahtuu saatanan vaikutuksesta valheen kaikella voimalla ja tunnusteoilla ja ihmeillä – 2.Tess.2:9 KR38

(!!! TL: Vaikka valhe, pseudo, on kreikassakin, KR38 on jättänyt sen pois.)

10 Ja kaiken vääryyden eksytyksen kautta, joka on katoavaista, niin etteivät vastaanota totuuden rakkautta, että sen kautta eläisivät.  – 2.Tess.2:9-10 aramea

10 ja kaikilla vääryyden viettelyksillä niille, jotka joutuvat kadotukseen, sentähden etteivät ottaneet vastaan rakkautta totuuteen, voidaksensa pelastua.  – 2.Tess.2:10 KR38

(!!!)

11 Jumala on tämän tähden lähettävä heille nämä eksytyksen teot, että he uskoisivat valheita. – 2.Tess.2:11 aramea

11 Ja sentähden Jumala lähettää heille väkevän eksytyksen, niin että he uskovat valheen, – 2.Tess.2:11 KR38

(!!! TL: Kreikka kirjoittaa eksytyksen adjektiivina ”energisen”. Mutta arameassa aktiivista tekemistä sen tilalla.)

12 Ja kaikki nämä tullaan tuomitsemaan, jotka eivät uskoneet totuutta, vaan valitsivat sen pahuuden. – 2.Tess.2:12 aramea

12 että kaikki ne tuomittaisiin, jotka eivät ole uskoneet totuutta, vaan mielistyneet vääryyteen.  – 2.Tess.2:12 KR38

13 Mutta me olemme koko ajan velalliset kiittämään Jumalaa teidän kasvoistanne, veljet, meidän Herramme rakkaat, että Jumala on alusta alkaen valinnut teidät olemaan elämää varten, hengen pyhityksessä ja totuuden uskollisuudessa. – 2.Tess.2:13 aramea

13 Mutta me olemme velvolliset aina kiittämään Jumalaa teidän tähtenne, veljet, te Herran rakastetut, sentähden että Jumala alusta alkaen valitsi teidät pelastukseen Hengen pyhityksessä ja uskossa totuuteen.  – 2.Tess.2:13 KR38

14 Sillä näihin asioihin hän on teidät kutsunut, meidän toivon sanomamme kautta, että te olisitte kirkkaana meidän Herrallemme, Messias Jeshualle. – 2.Tess.2:14 aramea

14 Siihen hän on myös kutsunut teidät meidän evankeliumimme kautta, omistamaan meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kirkkauden. – 2.Tess.2:14 KR38

15 Sen tähden, veljeni, vahvistukaa, ja pitäkää kiinni niistä käskyistä, joita olette oppineet, joko meidän puheemme tai kirjeemme kautta. – 2.Tess.2:15 aramea

15 Niin seisokaa siis, veljet, lujina ja pitäkää kiinni niistä opetuksista, joita olette oppineet joko meidän puheestamme tai kirjeestämme. – 2.Tess.2:15 KR38

16 Mutta hän, meidän Herramme Jeshua, Messias, ja meidän isämme, Jumala, rakasti meitä ja on antanut meille iankaikkisen lohdutuksen ja hyvän toivon, hänen hyvyytensä kautta. – 2.Tess.2:16 aramea

16 Ja meidän Herramme Jeesus Kristus itse ja Jumala, meidän Isämme, joka on rakastanut meitä ja armossa antanut meille iankaikkisen lohdutuksen ja hyvän toivon, – 2.Tess.2:16 KR38

17 Lohduttakoon hän teidän sydämiänne, ja olkoon hän mukananne kaikissa sanoissa, ja kaikissa hyvissä teoissa. – 2.Tess.2:17 aramea

17 lohduttakoon teidän sydämiänne ja vahvistakoon teitä kaikessa hyvässä työssä ja puheessa. – 2.Tess.2:17 KR38

 

3 luku

 

1 Tästä alkaen, veljemme, rukoilkaa meidän puolestamme, että meidän Herramme sana olisi vauhdilla ja kirkkaana kaikissa paikoissa, niin kuin se on teidän luonanne. – 2.Tess.3:1 aramea

1 Sitten vielä, veljet, rukoilkaa meidän edestämme, että Herran sana nopeasti leviäisi ja tulisi kirkastetuksi muuallakin niinkuin teidän keskuudessanne, – 2.Tess.3:1 KR38

2 Ja että me pelastuisimme pahoista ja ilkeistä ihmislapsista, sillä ei se uskollisuus ole jokaisen! – 2.Tess.3:2 aramea

2 ja että me pelastuisimme nurjista ja häijyistä ihmisistä; sillä usko ei ole joka miehen. – 2.Tess.3:2 KR38

(!!! TL: KR38 seuraa taas KJV laittamalla ”joka miehen”, vaikka jae puhuu ihmisistä yleensä. Myös englannissa ”men” voi olla miehet tai ihmiset.)

3 Mutta hän, Herra, on uskollinen, että hän on teidät varjeleva, ja valmistava teille pääsyn pahasta. – 2.Tess.3:3 aramea

3 Mutta Herra on uskollinen, ja hän on vahvistava teitä ja varjeleva teidät pahasta. – 2.Tess.3:3 KR38

4 Mutta me luotamme teihin meidän Herramme kautta, että mitä olemme teille käskeneet, te olette tehneet, myös teette. – 2.Tess.3:4 aramea

4 Ja me luotamme teihin Herrassa, että te sekä nyt että vasta teette, mitä me käskemme. – 2.Tess.3:4 KR38

5 Ja meidän Herramme on ohjaava teidän sydämiänne Jumalan rakkauteen, ja Messiaan toivon sanoman saattamiseen. – 2.Tess.3:5 aramea

5 Ja Herra ohjatkoon teidän sydämenne Jumalan rakkauteen ja Kristuksen kärsivällisyyteen. – 2.Tess.3:5 KR38

(!!! TL: Evankeliointi on sevar, toivo - sanajuuresta näissä kirjeissä. Kreikassa sana on näköjään ajateltu pitkämielisyyttä vastaavaksi, siis huolimattomasti luettu ה סימות ולמ. Muuta selitystä en ole löytänyt.)

6 Mutta teille, veljeni, me käskemme meidän Herramme Jeshuan, Messiaan nimessä, että olisitte erossa jokaisesta sellaisesta veljestä, joka vaeltaa todella pahasti, eikä niiden käskyjen mukaan, jotka meiltä on otettu vastaan. – 2.Tess.3:6 aramea

6 Mutta Herran Jeesuksen Kristuksen nimessä me käskemme teitä, veljet, vetäytymään pois jokaisesta veljestä, joka vaeltaa kurittomasti eikä sen opetuksen mukaan, jonka olette meiltä saaneet. – 2.Tess.3:6 KR38

(!!! TL: Arameassa sanonta, joka merkitsee ”oikeasti pahaa”. Kreikassa ennemminkin laiskottelija.)

7 Sillä te tiedätte, kuinka meitä täytyy jäljitellä, ettemme me vaeltaneet todella pahasti teidän keskuudessanne. – 2.Tess.3:7 aramea

7 Tiedättehän itse, kuinka meidän jälkiämme on seurattava, sillä me emme ole olleet kurittomia teidän keskuudessanne, – 2.Tess.3:7 KR38

(!!! TL: Näissäkin jakeissa toteutuu sanoma, pitäisi olla Herran seuraajia, ei Paavalin seuraajia, kuten kreikka ja suomalainen sanovat, vaan jäljitellä Paavalia siinä uskollisessa Herran seuraamisessa.)

8 Emmekä edes syöneet kenenkään teistä leipää ilmaiseksi, vaan vaivannäöllä ja raatamisella, yöt ja päivät me palvelimme, ettemme kuormittaisi ketään teistä. – 2.Tess.3:8 aramea

8 emmekä ilmaiseksi syöneet kenenkään leipää, vaan työssä ja vaivassa me ahkeroitsimme yöt ja päivät, ettemme olisi kenellekään teistä rasitukseksi; – 2.Tess.3:8 KR38

(!!! TL: Palveleminen on papillista palvelutehtävää. Kreikan sanalla ei ole papillista merkitystä.)

9 Ei siksi, etteikö meillä olisi ollut valtaa, vaan että sielujemme kautta me annoimme teille esikuvan, että te meitä jäljittelisitte. – 2.Tess.3:9 aramea

9 ei niin, ettei meillä olisi siihen valtaa, vaan me tahdomme olla teille esikuvaksi, että te kulkisitte meidän jälkiämme. – 2.Tess.3:9 KR38

(!!! TL: Esikuva, tufsa, on malli, kaavake, valmiiksi täytetty lomake, esimerkiksi ”erokirja”.)

10 Sillä kun me myös olimme teidän luonanne, me tätä käskimme teille, että jokainen, joka ei tahdo palvella, ei aterioikaan. – 2.Tess.3:10-11 aramea

10 Sillä jo silloin, kun olimme teidän tykönänne, me sääsimme teille, että kuka ei tahdo työtä tehdä, ei hänen syömänkään pidä. – 2.Tess.3:10-11 KR38

(!!! Palvella <> tehdä työtä. Sanoilla on eri merkitys, sama jakeissa 11-12. )

11 Sillä me kuulemme, että teissä on ihmisiä, jotka todella pahasti vaeltavat, eivätkä palvele mitään muuta kuin turhuutta. – 2.Tess.3:10-11 aramea

11 Sillä me olemme kuulleet, että muutamat teidän keskuudessanne vaeltavat kurittomasti, eivät tee työtä, vaan puuhailevat sellaisessa, mikä ei heille kuulu. – 2.Tess.3:10-11 KR38

(!!!)

12 Mutta heille, näille me käskemme ja pyydämme heistä, meidän Herramme Jeshuan, Messiaan kautta, että olisivat palvelemassa hiljaisuudessa, ja syövät omaa leipäänsä. – 2.Tess.3:12 aramea

12 Semmoisia me käskemme ja kehoitamme Herrassa Jeesuksessa Kristuksessa, tekemään työtä hiljaisuudessa ja syömään omaa leipäänsä. – 2.Tess.3:12 KR38

13 Mutta te, veljeni, älkää uupuko tekemään teille sitä, mikä on kaunista. – 2.Tess.3:12-13 aramea

13 Mutta te, veljet, älkää väsykö tekemästä sitä, mikä hyvää on. – 2.Tess.3:13 KR38

14 Ja jos joku ei kuule näitä sanoja, jotka ovat tässä kirjeessä, tämä erotettaisiin teistä, että ette olisi hänen kanssaan osanottajia, että hän häpeäisi. – 2.Tess.3:14 aramea

14 Mutta jos kuka ei tottele sitä, mitä me tässä kirjeessä olemme sanoneet, niin merkitkää hänet älkääkä seurustelko hänen kanssaan, että hän häpeäisi.  – 2.Tess.3:14 KR38

(!!! Erottaa <> merkitä.)

15 Ettekä pitäisi häntä sidottuna, niin kuin joku vastustaja, vaan nuhtelisitte häntä niin kuin veljeä. – 2.Tess.3:15 aramea

15 Älkää kuitenkaan pitäkö häntä vihollisena, vaan neuvokaa niinkuin veljeä.  – 2.Tess.3:15 KR38

16 Mutta hän, rauhan Herra, on antava teille rauhan koko ajan joka asiassa. Meidän Herramme on teidän kaikkien kanssa! – 2.Tess.3:16 aramea

16 Mutta itse rauhan Herra antakoon teille rauhan, aina ja kaikella tavalla. Herra olkoon kaikkien teidän kanssanne. – 2.Tess.3:16 KR38

17 ”Shalom!” minun kädelläni kirjoitettuna. Minä, Paulos, olen sen kirjoittanut, se on se merkki, joka on niissä kaikissa minun kirjeissäni. Niin minä kirjoitin. – 2.Tess.3:17 aramea

17 Tervehdys minulta, Paavalilta, omakätisesti. Tämä on merkkinä jokaisessa kirjeessäni; näin minä kirjoitan. – 2.Tess.3:17 KR38

18 Meidän Herramme Jeshuan, Messiaan siunaus teidän kaikkien kanssa! Amen!  – 2.Tess.3:18 aramea

18 Meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen armo olkoon kaikkien teidän kanssanne. – 2.Tess.3:16-18 KR38

Päävalikkoon https://ut-vertailut.blogspot.com/

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti