maanantai 11. toukokuuta 2020

Kirje hebrealaisille luvut 7-10


Kirje hebrealaisille

Luvut 7-10

Luku 7

1 Mutta tämä Melkisedek on Salimin kuningas, Jumalan, korkeimman pappi, ja hän kohtasi Abrahamin, kun hän palasi kuninkaiden tappamisesta, ja hän siunasi hänet. – Hebr.7:1 aramea
1 Sillä tämä Melkisedek, Saalemin kuningas, Jumalan, Korkeimman, pappi, joka meni Aabrahamia vastaan, hänen palatessaan kuninkaita voittamasta, ja siunasi hänet; – Hebr.7:1 KR38

(!!! Tappaminen <> voittaminen)

2 Ja Abraham jakoi hänelle kymmenesosan kaikesta, mitä hänellä oli mukanaan. Mutta hänen nimensä käännetään ”vanhurskauden kuningas”, ja taas ”Salimin kuningas”, joka on ”rauhan kuningas”. – Hebr.7:2 aramea
2 jolle Aabraham myös antoi kymmenykset kaikesta ja joka ensiksi, niinkuin hänen nimensäkin merkitsee, on "vanhurskauden kuningas" ja sen lisäksi vielä "Saalemin kuningas", se on "rauhan kuningas"; – Hebr.7:1-2 KR38

3 Jonka isää tai äitiä ei ole kirjoitettu sukuluetteloissa, eikä hänen päiviensä alkuperää, eikä hänen elämänsä pääty, vaan Jumalan pojan kaltaisuudessa hänen pappeutensa pysyy iankaikkisuuteen. – Hebr.7:3 aramea
3 jolla ei ole isää, ei äitiä, ei sukua, ei päivien alkua eikä elämän loppua, mutta joka on Jumalan Poikaan verrattava - hän pysyy pappina ainaisesti. – Hebr.7:3 KR38

(!!! TL: Jae menee kreikassa todella eri tavalla, aramean teksti sopii tässäkin muuhun raamatun sanomaan kauniisti. Nykyajan uskovilla ei ole mitään käsitystä siitä, kuinka valtavat sukuluettelovarastot juutalaisilla oli vuoteen 70 saakka, jolloin kaikki poltettiin. 1Tim.1:4 Paavali mainitsee ”loppumattomat sukuluettelot”. Näistä myös Tiit.3:9, jotka todistavat, että kirjeet on kirjoitettu ENNEN sukuluetteloiden polttamista. Koskee myös tätä kirjettä. Sukuluetteloista ei keskustella talmudissa, eikä muissakaan uudemmissa kirjoissa, koska niitä ei enää ollut.)

 
4 Mutta katsokaa, kuinka suuri tämä on, Abrahamin, isien päämies – hän antoi hänelle kymmenesosan parhaimmistaan! – Hebr.7:4 aramea

4 Katsokaa, kuinka suuri hän on, jolle itse kantaisä Aabraham antoi kymmenykset parhaimmasta saaliistaan. – Hebr.7:4 KR38
5 Sillä ne Levin pojista, jotka olivat saaneet pappeuden, heitä varten oli kirjoitetussa sanassa se käsky, että ottavat kymmenesosan kansaltaan, näiltä veljiltään, jotka nämäkin olivat lähteneet Abrahamin lantiosta  – Hebr.7:5 aramea

5 Onhan niillä Leevin pojista, jotka saavat pappeuden, käsky lain mukaan ottaa kymmenyksiä kansalta, se on veljiltään, vaikka nämä ovatkin Aabrahamin kupeista lähteneet;  – Hebr.7:5 KR38
6 Mutta tämä, jota ei ole kirjoitettu heidän sukuluetteloissaan, sai Abrahamilta kymmenesosan, ja hän siunasi hänet, joka oli sen lupauksen vastaanottanut. – Hebr.7:6 aramea

6 mutta hän, jonka sukua ei johdeta heistä, otti kymmenykset Aabrahamilta ja siunasi sen, jolla oli lupaukset. – Hebr.7:6 KR38
7 Mutta väittelemättä; hän, joka on vähäisempi, tulee siunatuksi hänestä, joka on suurempi kuin hän. – Hebr.7:7 aramea

7 Mutta kieltämätöntä on, että halvempi saa siunauksen paremmaltaan. – Hebr.7:7 KR38
8 Ja täällä ihmislapset, jotka kuolevat, saavat kymmenykset, mutta siellä hän, josta kirjoitus todistaa, että hän elää. – Hebr.7:8 aramea

8 Ja täällä kuolevaiset ihmiset ottavat kymmenyksiä, mutta siellä se, jonka todistetaan elävän. – Hebr.7:8 KR38
9-10 Ja niin kuin joku saattaa sanoa, ”Abrahamin kautta myös Levi, joka saa kymmenykset, myös hän oli kymmenyksiä maksamassa”. 10 Sillä hän oli vielä isänsä lantiossa, kun Melkisedek, kohtasi hänet. – Hebr.7:9-10 aramea

9-10 Ja Aabrahamin kautta, niin sanoakseni, on Leevikin, joka kymmenyksiä ottaa, maksanut kymmenyksiä; 10 sillä hän oli vielä isänsä kupeissa, kun Melkisedek meni tätä vastaan. – Hebr.7:9-10 KR38
11 Sen tähden, jos täydellisyys olisi ollut Levin pappeuden kautta, jonka kautta se kirjoitettu sana annettiin kansalle, miksi tarvittiin toinen pappi, joka on nouseva Melkisedekin kaltaisuudessa? Mutta sanotaanko, että olisi Aharonin kaltaisuudessa?  – Hebr.7:11 aramea

11 Jos siis täydellisyys olisi saavutettu leeviläisen pappeuden kautta, sillä tähän on kansa laissa sidottu, miksi sitten oli tarpeen, että nousi toinen pappi Melkisedekin järjestyksen mukaan eikä tullut nimitetyksi Aaronin järjestyksen mukaan?  – Hebr.7:11 KR38
12-13 Mutta samoin kuin oli muutos pappeudessa, tällä tavalla oli myös muutos kirjoitetussa sanassa. 13 Sillä hän on se, josta sanottiin, että on toisesta sukukunnasta syntynyt, josta ei kukaan ole milloinkaan palvellut alttarilla. – Hebr.7:12-13 aramea

12-13 Sillä pappeuden muuttuessa tapahtuu välttämättä myös lain muutos. 13 Sillä se, josta tämä sanotaan, oli toista sukukuntaa, josta ei kukaan ole alttaritointa hoitanut. – Hebr.7:12-13 KR38
14-15 Sillä on paljastettu, että meidän Herramme syntyi Jehudan sukukunnasta, jonka pappeudesta Moshe ei mitään puhunut. 15 Ja vielä tunnetummin on sanottu, että Melkisedekin kaltaisuudessa nousee toinen pappi. – Hebr.7:14-15 aramea

14-15 Onhan tunnettua, että meidän Herramme on noussut Juudasta, jonka sukukunnan pappeudesta Mooses ei ole mitään puhunut. 15 Ja tämä käy vielä paljoa selvemmäksi, kun nousee toinen pappi, Melkisedekin kaltainen,  – Hebr.7:14-15 KR38
16-17 Hänen, joka ei ollut ruumiillisen käskyn sanan kautta, vaan joka oli katoamattoman elämän voiman kautta. 17 Sillä hänestä todistetaan, että ”sinä olet pappi iankaikkisesti, Melkisedekin kaltaisuudessa”. – Hebr.7:16-17 aramea

16-17 joka ei ole siksi tullut lihallisen käskyn lain mukaan, vaan katoamattoman elämän voimasta. 17 Sillä hänestä todistetaan: "Sinä olet pappi iankaikkisesti Melkisedekin järjestyksen mukaan." – Hebr.7:16-17 KR38
18-19 Mutta siihen aikaisempaan käskyyn on tullut muutos, koska se oli voimaton, eikä siitä ollut hyötyä.19 Sillä mikään kirjoitettu sana ei tee täydelliseksi, mutta sen sijaan meillä on sitä rikkaampi toivo, jonka kautta me lähestymme Jumalaa. – Hebr.7:18-19 aramea

18-19 Täten kyllä entinen säädös kumotaan, koska se oli voimaton ja hyödytön, 19 sillä laki ei tehnyt mitään täydelliseksi mutta sijaan tulee parempi toivo, jonka kautta me lähestymme Jumalaa. – Hebr.7:18-19 KR38
20 Ja hän teki sen meille valalla todelliseksi. – Hebr.7:20 aramea

20 Ja niinkuin tämä ei tapahtunut ilman valan vannomista - nuo taas ovat papeiksi tulleet ilman heistä vannottua valaa, – Hebr.7:20 KR38
(!!! Jakeet 20 ja 21 menevät käännöksissä päällekkäin, mutta aramean jae 20 sanoma puuttuu kreikasta.)

 
21 Sillä nämä papit olivat ilman valaa, mutta tämä valan kautta, niin kuin hän sanoi Davidin kautta, ”Herra on vannonut, eikä hän valehtelisi, että sinä olet se iankaikkinen pappi, Melkisedekin kaltaisuudessa”.  – Hebr.7:21 aramea

21 mutta tämä hänestä vannotulla valalla, sen asettamana, joka hänelle sanoi: "Herra on vannonut eikä ole katuva: 'Sinä olet pappi iankaikkisesti'" – Hebr.7:20-21 KR38
(!!! Lainaus on Davidin psalmista 111:4: Herra on vannonut eikä sitä kadu: "Sinä olet pappi iankaikkisesti, Melkisedekin järjestyksen mukaan.")

 

22 Tämä liitto on kaikin tavoin rikkaampi, sillä siinä on Jeshuan takaus. – Hebr.7:22 aramea
22 niin on myös se liitto parempi, jonka takaajaksi Jeesus on tullut. – Hebr.7:22 KR38
(!!! TL: Apt.17:19 käyttää samaa takaus - sanaa. Muuten aravaa käytetään verbinä esim. kadonneiden etsimisessä.)

 
23 Ja koska nämä, monet papit, olivat kuolevaisia, ei heidän ollut luvallista jatkaa. – Hebr.7:23 aramea

23 Ja noita toisia pappeja on tullut useampia, koska kuolema ei sallinut heidän pysyä; – Hebr.7:23 KR38
24 Mutta koska tämä pysyy iankaikkisesti, hänen pappeutensa ei lakkaa. – Hebr.7:23-24 aramea

24 mutta tällä on katoamaton pappeus, sentähden että hän pysyy iankaikkisesti, – Hebr.7:24 KR38
25 Ja hän pystyy antamaan iankaikkisen elämän niille, jotka hänen kauttaan lähestyvät Jumalaa, sillä hän elää koko ajan ja uhraa puolestamme rukousta. – Hebr.7:25 aramea

25 jonka tähden hän myös voi täydellisesti pelastaa ne, jotka hänen kauttaan Jumalan tykö tulevat, koska hän aina elää rukoillakseen heidän puolestansa. – Hebr.7:25 KR38
26 Sillä niin kuin tämä oli puhdas pappi, meille virheetön, eikä hänessä ollut pahaa, eikä saastutusta; joka on synnistä puhdas ja yli taivasten korotettu, – Hebr.7:26 aramea

26 Senkaltainen ylimmäinen pappi meille sopikin: pyhä, viaton, tahraton, syntisistä erotettu ja taivaita korkeammaksi tullut, – Hebr.7:26 KR38
27 Eikä hänellä ole kärsimystä. Niin kuin aikaisemmat ylipapit omien syntiensä puolesta joka päivä uhrasivat, - ja sitten kansan puolesta; tämä yhdellä kertaa antoi oman sielunsa. – Hebr.7:26-27 aramea

27 jonka ei joka päivä ole tarvis, niinkuin ylimmäisten pappien, ensiksi uhrata omien syntiensä edestä ja sitten kansan; sillä tämän hän teki kerta kaikkiaan, uhratessaan itsensä. – Hebr.7:27 KR38
28 Sillä kirjoitettu sana vahvisti heikkoja ihmisiä papeiksi, mutta sen kirjoitetun sanan jälkeen tullut puhutun valan mukainen sana osoitti sen pojan, joka on iankaikkisesti täydellinen. – Hebr.7:28 aramea

28 Sillä laki asettaa ylimmäisiksi papeiksi ihmisiä, jotka ovat heikkoja, mutta valan sana, joka on myöhäisempi kuin laki, asettaa Pojan, iankaikkisesti täydelliseksi tulleen. – Hebr.7:28 KR38

Luku 8

1 Mutta pääasia kaikesta on se, että meillä on ylipappi, joka istuu taivaissa, majesteetin valtaistuimen oikealla puolella. – Hebr.8:1 aramea
1 Mutta pääkohta siinä, mistä me puhumme, on tämä: meillä on sellainen ylimmäinen pappi, joka istuu Majesteetin valtaistuimen oikealla puolella taivaissa, – Hebr.8:1 KR38

2 Ja hän on pyhyyden huoneen ja sen totuuden ilmestysmajan palvelija, jonka pystytti Jumala, eikä ihminen. – Hebr.8:2 aramea
2 tehdäkseen pappispalvelusta kaikkeinpyhimmässä, siinä oikeassa majassa, jonka on rakentanut Herra eikä ihminen. – Hebr.8:1-2 KR38

(!!!)

3 Sillä jokainen ylipappi on osoitettu uhraamaan lahjoja ja uhreja, ja tämän tähden oli oikeamielistä, että myös hänellä on jotain uhrattavaa. – Hebr.8:3 aramea
3 Sillä jokainen ylimmäinen pappi asetetaan uhraamaan lahjoja ja uhreja, jonka tähden on välttämätöntä, että tälläkin on jotakin uhraamista. – Hebr.8:3 KR38

4 Ja jos hän olisi maan päällä, ei hän edes olisi pappi, koska olisi ollut kuin nämä papit, jotka uhraavat lahjoja sen kirjoitetun sanan mukaan. – Hebr.8:4 aramea
4 Jos hän siis olisi maan päällä, ei hän olisikaan pappi, koska jo ovat olemassa ne, jotka lain mukaan esiinkantavat lahjoja, – Hebr.8:4 KR38

5 Nämä, jotka palvelevat kaltaisuutta ja varjoa niistä, jotka ovat taivaissa, niin kuin Moshe’lle sanottiin, kun hän teki ilmestysmajaa, että ”katso ja tee kaikki sen kuvan mukaan, joka ilmestyi sinulle sillä vuorella”. – Hebr.8:5 aramea
5 ja jotka palvelevat siinä, mikä on taivaallisten kuva ja varjo, niinkuin ilmoitettiin Moosekselle, kun hänen oli valmistettava maja. Sillä hänelle sanottiin: "Katso, että teet kaikki sen kaavan mukaan, joka sinulle vuorella näytettiin." – Hebr.8:5 KR38

(!!! Miksi kreikka käyttää ilmestysmajasta nimeä maja?)

6 Mutta nyt Messias Jeshua on saanut siitä rikkaamman palvelutehtävän, niin kuin on myös rikkaampi se liitto, jonka välimieheksi hänet on tehty, ja lupaukset ovat annettuja rikkaampia. – Hebr.8:6 aramea
6 Mutta tämä taas on saanut niin paljoa jalomman viran, kuin hän on myös paremman liiton välimies, liiton, joka on paremmille lupauksille perustettu. – Hebr.8:6 KR38

(!!! Virka on kääntäjän oma sana, koska Raamatussa ei missään kerrota viroista vaan palveluista ja tehtävistä. TL: Välimies on 5xUT, Gal.3:20, 1Tim.2:5 ja tässä kirjeessä kolme kertaa – vain Paavalin käyttämä sana.)

 
7 Sillä jos ensimmäinen olisi ollut virheetön, ei olisi ollut sijaa tälle toiselle. – Hebr.8:7 aramea

7 Sillä jos ensimmäinen liitto olisi ollut moitteeton, ei olisi etsitty sijaa toiselle. – Hebr.8:7 KR38
8 Sillä he rikkoivat, ja hän sanoi, ”katso, ne päivät tulevat, sanoo Herra, ja minä teen täydelliseksi sen uuden liiton Israelin perheen huoneelle ja Jehudan perheen huoneelle”. – Hebr.8:8 aramea

8 Sillä moittien heitä hän sanoo: "Katso, päivät tulevat, sanoo Herra, jolloin minä teen Israelin heimon ja Juudan heimon kanssa uuden liiton, – Hebr.8:8 KR38
(!!! Rikkominen ja täydellisyys puuttuvat kreikasta.)

 
9 Se ei ole niin kuin se liitto, jonka minä annoin heidän isilleen sinä päivänä, kun minä tartuin heidän käsiinsä ja toin heidät ulos Egyptin maasta. Koska nämä eivät jatkaneet siinä minun liitossani, myös minä hylkäsin heidät, sanoo Herra. – Hebr.8:9 aramea

9 en sellaista liittoa kuin se, jonka minä tein heidän isäinsä kanssa silloin, kun minä tartuin heidän käteensä ja vein heidät pois Egyptin maasta. Sillä he eivät pysyneet minun liitossani, ja niin en minäkään heistä huolinut, sanoo Herra. – Hebr.8:9 KR38
10 Mutta tämä on se liitto, jonka minä annan Israelin huoneen perheelle näiden päivien jälkeen, sanoo Herra Jumala; minä laitan minun kirjoitetun sanani heidän tunnettavakseen, ja minun kirjoitukseni heidän sydämiinsä, ja minä olen oleva heille Jumala, ja nämä ovat oleva se minun kansani. – Hebr.8:10 aramea

10 Sillä tämä on se liitto, jonka minä teen Israelin heimon kanssa näiden päivien jälkeen, sanoo Herra: Minä panen lakini heidän mieleensä, ja kirjoitan ne heidän sydämiinsä, ja niin minä olen heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani. – Hebr.8:10 KR38
(!!! Koska tässä kerrotaan yksin Israelin huoneesta toisin kuin edellä jakeessa 8, niin tämä liitto tulee voimaan vasta sitten, kun Juudan heimo ja Israelin heimo ovat yhdistyneet.)

 
11 Eikä mies opeta kaupunkinsa poikaa, eikä veljeään, eikä sanota ”tuntekaa Herra”, koska he kaikki tuntevat minut, pikkulapsistaan vanhuksiinsa saakka. – Hebr.8:11 aramea

11 Ja silloin ei enää kukaan opeta kansalaistaan eikä veli veljeään sanoen: 'Tunne Herra'; sillä he kaikki, pienimmästä suurimpaan, tuntevat minut. – Hebr.8:11 KR38
12 Ja minä puhdistan heidät heidän vääryydestään, enkä minä enää muista heidän syntejään. – Hebr.8:12 aramea

12 Sillä minä annan anteeksi heidän vääryytensä enkä enää muista heidän syntejänsä." – Hebr.8:12 KR38
13 Siinä, että hän sanoi ”uusi”, hän teki sen ensimmäisen entiseksi, ja tämä, joka on entistä ja vanhaa, on lähellä loppua. – Hebr.8:13 aramea

13 Sanoessaan "uuden" hän on julistanut ensimmäisen liiton vanhentuneeksi; mutta se, mikä vanhenee ja käy iälliseksi, on lähellä häviämistään. – Hebr.8:13 KR38

 
Luku 9

1 Sillä siinä ensimmäisessä oli se palvelutehtävän säädös, ja maailmallinen pyhyyden huone. – Hebr.9:1 aramea
1 Olihan tosin ensimmäiselläkin liitolla jumalanpalvelussäännöt ja maallinen pyhäkkö. – Hebr.9:1 KR38

2 Sillä siinä ensimmäisessä ilmestysmajassa, joka tehtiin, oli menora ja pöytä ja kasvojen leipää, ja sitä kutsuttiinpyhyyden huoneeksi”. – Hebr.9:2 aramea
2 Sillä maja oli valmistettu niin, että siinä oli etumainen maja, jossa oli sekä lampunjalka että pöytä ja näkyleivät, ja sen nimi on "pyhä." – Hebr.9:2 KR38

3 Mutta se ilmestysmajan sisempi, toisen verhon sisällä, oli se, jota kutsuttiin ”kaikkeinpyhin”. – Hebr.9:3 aramea
3 Mutta toisen esiripun takana oli se maja, jonka nimi on "kaikkeinpyhin"; – Hebr.9:3 KR38

(!!! TL: ”Kasvojeni verho” tai peite, appai thar’aa, on sanayhdistelmä, joka tarkoittaa sitä verhoa, jota KR38 kutsuu esiripuksi. Tätä taustaa vasten sanonta ”peittämättömin kasvoin” pitäisi avautua paremmin.)

 
4 Ja siellä oli kultainen suitsutushuone, ja liiton arkki, joka oli kokonaan kullalla päällystetty, ja siinä oli kultainen malja, se jossa oli mannaa, ja Aharonin sauva, se, joka versoi, ja liiton taulut. – Hebr.9:4 aramea

4 siinä oli kultainen suitsutusalttari ja liiton arkki, yltympäri kullalla päällystetty, jossa säilytettiin kultainen mannaa sisältävä astia ja Aaronin viheriöinyt sauva ja liiton taulut, – Hebr.9:4 KR38
(!!! TL: Manna oli kultaisessa astiassa! Tämän tietää vain juutalaisen kulttuurin hyvin tunteva kirjoittaja, koska 2Moos.16:33  – tai muukaan raamattu – ei kerro mitään kultaisesta.)

 
5 Ja sen yläpuolella kirkkauden kerubit varjostivat sitä kantta. Mutta meillä ei ole aikaa puhua yksittäin jokaisesta näistä, että kuinka ne olivat muotoiltuja. – Hebr.9:5 aramea

5 ja arkin päällä kirkkauden kerubit varjostamassa armoistuinta. Mutta näistä nyt ei ole syytä puhua kustakin erikseen. – Hebr.9:5 KR38
6 Ja siihen ulkoiseen ilmestysmajaan papit aina astuivat ja suorittivat palvelustehtäviään. – Hebr.9:6 aramea

6 Kun nyt kaikki on näin järjestetty, menevät papit joka aika etumaiseen majaan jumalanpalvelusta toimittamaan, – Hebr.9:6 KR38
6 (Kreikka käyttää ulkoisesta ’proton’, ensimmäinen, joka tulee, kun sana בריא luetaan  ברישׁ,  alku/ensimmäinen. Ehkä alef ei ollut käsin kirjoitetussa tekstissä tarpeeksi suorassa? Jos teksti olisi kreikan käännös, tässä olisi sama sanavalinta, kuin jakeessa 9:2, קדמיא)

 
7 Sillä siihen sisäiseen ilmestysmajaan astui ylipappi itse kerran vuodessa, uhrin veren kanssa, hänen sielunsa puolesta, ja syntisen kansan puolesta. – Hebr.9:7 aramea

7 ’mutta toiseen majaan menee ainoastaan ylimmäinen pappi kerran vuodessa, ei ilman verta, jonka hän uhraa itsensä edestä ja kansan tahattomien syntien edestä. – Hebr.9:7 KR38
(!!! Kreikan kääntäjällä termit hukassa, kun nimeää sisäisen ilmestysmajan pelkästään majaksi. TL: Sakluthah on ns. ’Adamin synti’. Mistään ’tahattomista synneistä’ raamattu ei puhu.)

 
8 Mutta tämän kautta pyhyyden henki on tehnyt tunnetuksi, ettei pyhyyden tietä ollut vielä paljastettu, niin kauan kuin se ensimmäinen ilmestysmaja seisoi. – Hebr.9:8 aramea

8 Näin Pyhä Henki osoittaa, että tie kaikkeinpyhimpään vielä on ilmoittamatta, niin kauan kuin etumainen maja vielä seisoo. – Hebr.9:8 KR38

(!!! Tässä kerrotaan aivan eri asioista. Aramea kertoo koko rakennuksesta eli ilmestysmajasta, kreikka pelkästään sen yhdestä osasta! Seuraavat jakeet selventävät asiaa.)

9 Ja se oli esikuvallista tätä aikaa varten, kun uhrattiin lahjoja ja uhreja, jotka eivät pystyneet tekemään niiden uhraajien omaatuntoa täydellisiksi. – Hebr.9:9 aramea
9 Tämä on nykyistä aikaa tarkoittava vertauskuva, ja sen mukaisesti uhrataan lahjoja ja uhreja, jotka eivät kykene tekemään täydelliseksi omassatunnossaan sitä, joka jumalanpalvelusta toimittaa, – Hebr.9:9 KR38

10 Mutta ne olivat vain ruoassa ja juomassa, ja monenlaisissa peseytymisissä, jotka ovat lihan käskyjä, jotka annettiin olemaan ennalleen asettamisen aikaan saakka. – Hebr.9:10 aramea
10 vaan jotka, niinkuin ruuat ja juomat ja erilaiset pesotkin, ovat ainoastaan lihan sääntöjä, jotka ovat voimassa uuden järjestyksen aikaan asti. – Hebr.9:10 KR38

11 Mutta Messias, joka on tullut harjoittamansa hyvän ylipapiksi, ja sen suuren ja täydellisen ilmestysmajan ylipapiksi, sen, jota ei tehty käsillä eikä ole tästä luomakunnasta. – Hebr.9:11 aramea
11 Mutta kun Kristus tuli tulevaisen hyvän ylimmäiseksi papiksi, niin hän suuremman ja täydellisemmän majan kautta, joka ei ole käsillä tehty, se on: joka ei ole tätä luomakuntaa, – Hebr.9:11 KR38

12 Eikä pikkulintujen ja lehmien verellä, vaan oman sielunsa verellä on yhdellä kertaa mennyt siihen pyhitettyyn huoneeseen ja saavuttanut iankaikkisen lunastuksen. – Hebr.9:12 aramea
12 meni, ei kauristen ja vasikkain veren kautta, vaan oman verensä kautta kerta kaikkiaan kaikkeinpyhimpään ja sai aikaan iankaikkisen lunastuksen. – Hebr.9:12 KR38

(!!! TL: Huomasin, että lähes kaikki kääntävät tsippor vuoheksi, sana kuitenkin tarkoittaa pikkulintua. ”Sippora”.)

 
13-14 Sillä jos lintujen ja lehmien veri, ja sen lehmän tuhka pirskotettuna niiden ylle, jotka olivat saastuneet, ja se pyhitti ne niiden lihan puhdistamiseksi, 14 Sen tähden, kuinka paljon rikkaampi onkaan Messiaan veri, joka iankaikkisessa hengessä uhrasi virheettömän sielunsa Jumalalle, joka puhdistaa meidän omaatuntoamme kuolleista teoista, että palvelisimme elävää Jumalaa. – Hebr.9:13-14 aramea
13-14 Sillä jos kauristen ja härkäin veri ja hiehon tuhka, saastaisten päälle vihmottuna, pyhittää lihanpuhtauteen, 14 kuinka paljoa enemmän on Kristuksen veri, hänen, joka iankaikkisen Hengen kautta uhrasi itsensä viattomana Jumalalle, puhdistava meidän omantuntomme kuolleista teoista palvelemaan elävää Jumalaa! – Hebr.9:13-14 KR38

15 Tämän tähden hän oli sen uuden liiton välimies, että hän oman kuolemansa kautta toi sen lunastuksen niille, jotka kulkivat ohi, vastoin sitä ensimmäistä liittoa, että he, jotka olivat kutsutut siihen iankaikkiseen perintöosaan, saisivat ne lupaukset. – Hebr.9:15 aramea
15 Ja sentähden hän on uuden liiton välimies, että, koska hänen kuolemansa on tapahtunut lunastukseksi ensimmäisen liiton aikuisista rikkomuksista, ne, jotka ovat kutsutut, saisivat luvatun iankaikkisen perinnön. – Hebr.9:15 KR38

(!!!)

16-17 Sillä aivan kuin testamentti liittyy tekijänsä pois ottamiseen, 17 mutta ainoastaan kuolleesta se on voimassa, koska niin kauan kuin tekijä elää, siitä ei ole hyötyä. – Hebr.9:16-17 aramea
16-17 Sillä missä on testamentti, siinä on sen tekijän kuolema toteennäytettävä; 17 sillä vasta kuoleman jälkeen testamentti on pitävä, koska se ei milloinkaan ole voimassa tekijänsä eläessä. – Hebr.9:16-17 KR38

(!!! Onhan se testamentti elämisen aikana voimassa, mutta siitä ei ole silloin mitään hyötyä)

18 Tämän tähden ei sitä ensimmäistäkään liittoa vahvistettu ilman verta. – Hebr.9:18 aramea
18 Sentähden ei myöskään ensimmäistä liittoa verettä vihitty. – Hebr.9:18 KR38

19 Sillä kun Moshe’sta oli säädetty kaikki säädökset kaikelle kansalle siinä kirjoitetussa sanassa, otti hän, Moshe, lehmän verta ja vettä, punaista villaa ja isoppia, ja pirskotti sitä sen kirjan ylle ja kaiken kansan ylle. – Hebr.9:19 aramea
19 Sillä kun Mooses oli kaikelle kansalle julkilukenut kaikki käskyt, niinkuin ne laissa kuuluvat, otti hän vasikkain ja kauristen veren ynnä vettä ja purppuravillaa ja isopin ja vihmoi sekä itse kirjan että kaiken kansan, – Hebr.9:19 KR38

(!!! TL: Asiayhteyden takia olisi hyvä lukea ja ymmärtää ’punaisen lehmän’ rituaalista 4Moos.19)

 
20-22 Ja sanoi heille, ”tämä on liiton veri, se, joka on Jumalasta teille säädetty.” 21 Myös ilmestysmajan ylle, ja kaikkien palvelutehtävän astioiden ylle hän siitä verestä pirskotti. 22 Koska kaikki asiat on veressä puhdistettava, siinä kirjoitetussa sanassa, ja ilman veren vuodatusta ei ole anteeksiantoa. – Hebr.9:20-22 aramea

20-22 "Tämä on sen liiton veri, jonka Jumala on teille säätänyt." 21 Ja samoin hän verellä vihmoi myös majan ja kaikki palvelukseen kuuluvat esineet. 22 Niin puhdistetaan lain mukaan miltei kaikki verellä, ja ilman verenvuodatusta ei tapahdu anteeksiantamista. – Hebr.9:20-22 KR38
23 Sillä on välttämätöntä, että näiden taivaallisten esikuvat näissä puhdistettiin, mutta nämä taivaalliset uhrit ovat niitä parempia. – Hebr.9:23 aramea

23 On siis välttämätöntä, että taivaallisten kuvat tällä tavalla puhdistetaan, mutta että taivaalliset itse puhdistetaan paremmilla uhreilla kuin nämä. – Hebr.9:23 KR38
24 Sillä Messias ei astunut sisälle käsillä tehtyyn pyhäkköön, joka on sen todellisen esikuva, vaan taivaisiin, näyttäytyäkseen Jumalan kasvojen edessä meidän puolestamme. – Hebr.9:24 aramea

24 Sillä Kristus ei mennyt käsillä tehtyyn kaikkeinpyhimpään, joka vain on sen oikean kuva, vaan itse taivaaseen, nyt ilmestyäkseen Jumalan kasvojen eteen meidän hyväksemme. – Hebr.9:24 KR38
25 Eikä uhraisi sieluansa useita kertoja, niin kuin teki se ylipappi, ja astui jokaisena vuotena siihen pyhäkköön, sellaisen veren kanssa, joka ei ollut hänen omaansa. – Hebr.9:25 aramea

25 Eikä hän mennyt uhratakseen itseänsä monta kertaa, niinkuin ylimmäinen pappi joka vuosi menee kaikkeinpyhimpään, vierasta verta mukanaan, – Hebr.9:25 KR38
26 Muuten hän olisi ollut velvollinen kärsimään useita kertoja maailman alkamisesta lähtien, mutta nyt, aikakauden lopussa, hän on yhdellä kertaa uhrannut oman sielunsa omassa uhraamisessaan, tuhotakseen synnin. – Hebr.9:26 aramea

26 sillä muutoin hänen olisi pitänyt kärsimän monta kertaa maailman perustamisesta asti; mutta nyt hän on yhden ainoan kerran maailmanaikojen lopulla ilmestynyt, poistaakseen synnin uhraamalla itsensä. – Hebr.9:26 KR38
(!!! Messiaanisessa ja rabbiinisessa juutalaisuudessa ristiinnaulitsemisessa päättyi tooran, ja alkoi Messiaan 2000 vuotta. Ennen näitä oli 2000 vuotta sekaannusta, ja Messiaan aikakauden jälkeen alkaa tuhatvuotinen kuningaskunta.)

 
27 Ja samoin on ihmisille annettu, että he yhden kerran kuolevat, ja heidän kuolemansa jälkeen on se tuomio. – Hebr.9:27 aramea

27 Ja samoin kuin ihmisille on määrätty, että heidän kerran on kuoleminen, mutta sen jälkeen tulee tuomio, – Hebr.9:27 KR38
28 Tällä tavalla myös Messias on yhden kerran uhrattu, ja hän olemuksessaan uhrasi monien syntien puolesta, mutta tulee toisia aikoja, kun hän ilman syntejämme näyttäytyy niiden elämäksi, jotka häntä odottavat. – Hebr.9:28 aramea

28 samoin Kristuskin, kerran uhrattuna ottaakseen pois monien synnit, on toistamiseen ilman syntiä ilmestyvä pelastukseksi niille, jotka häntä odottavat. – Hebr.9:28 KR38
(!!! Erikoinen tuo kreikan: ”(Jeesus) toistamiseen ilman syntiä”, kun aramea vastaavasti: ”ilman (meidän) syntejämme.”. Aiemmin on jo tullut esille, että kreikka käyttää sanaa ”pelastus” ikuisesta elämästä, koska sitä ”elämä”-sanaa ei ole olemassa kreikassa. Voi tietysti kysyä, mihin pelastutaan. Ja vastaus on: elämään!)


 
Luku 10

1 Sillä kirjoitetussa sanassa oli tulevien hyvyyksien varjo, ei niiden tahdon olemusta. Tämän tähden oli joka vuosi nämä niiden uhrien uhraamiset, jotka eivät milloinkaan kykene tekemään täydellisiksi niitä, jotka niitä uhraavat. – Hebr.10:1 aramea
1 Sillä koska laissa on vain tulevan hyvän varjo, ei itse asiain olemusta, ei se koskaan voi samoilla jokavuotisilla uhreilla, joita he alinomaa kantavat esiin, tehdä niiden tuojia täydellisiksi. – Hebr.10:1 KR38

2 Sillä jos heidän täydelliseksi tulemisensa olisi valmis, he olisivat lakanneet uhraamisistaan, koska sen tähden he eivät horjuisi, vaan he olisivat tulleet omassatunnossaan yhdellä kertaa synnistä puhdistetuiksi. – Hebr.10:2 aramea
2 Sillä eikö muutoin olisi lakattu niitä uhraamasta, koska näillä, jotka jumalanpalvelustaan toimittavat, kerran puhdistettuina, ei enää olisi ollut mitään tuntoa synneistä? – Hebr.10:2 KR38

3-4 Vaan niiden uhrien kautta he muistavat heidän syntinsä joka vuosi. 4 Sillä ei ole mahdollista, että härkien ja pikkulintujen veri puhdistaa syntejä! – Hebr.10:3-4 aramea
3-4 Mutta niissä on jokavuotinen muistutus synneistä. 4 Sillä mahdotonta on, että härkäin ja kauristen veri voi ottaa pois syntejä. – Hebr.10:3-4 KR38

5 Tämän tähden, astuessaan iankaikkisuuteen, hän sanoo, ”uhreja ja lahjoja sinä et tahtonut, vaan ruumiiseen minut vaatetit”. – Hebr.10:5 aramea
5 Sentähden hän maailmaan tullessaan sanoo: "Uhria ja antia sinä et tahtonut, mutta ruumiin sinä minulle valmistit; – Hebr.10:5 KR38

(!!! TL: Tässä lainataan sellaista tanakhin versiota, jota nykyaika ei tunne, mutta tunnettiin hyvin vielä Paavalin aikana. Oman kirjahyllyni Septuaginta seuraa tätä sanavalintaa (ruumis), mutta masoreettiseen hebreaan se on ”korjattu”.)

 
6 Etkä sinä kysynyt polttouhria syntien puolesta. – Hebr.10:6 aramea

6 polttouhreihin ja syntiuhreihin sinä et mielistynyt. – Hebr.10:6 KR38
7 Silloin minä sanoin, että ”katso, minä tulen, minä; kirjoitusten alussa on kirjoitettu minusta, että minä tulen tekemään sinun tahtosi, Jumala”. – Hebr.10:7 aramea

7 Silloin minä sanoin: 'Katso, minä tulen - kirjakääröön on minusta kirjoitettu tekemään sinun tahtosi, Jumala.'"– Hebr.10:7 KR38
(!!! TL:Tanakh jakaantuu kolmeen osaan; Torah, profeetat ja kirjoitukset. Kirjoitukset alkavat psalmien kirjalla.)

 
8 Hän sanoi ylhäältä, ”uhria ja lahjaa, ja polttouhria syntien puolesta sinä et tahtonut; näitä, jotka olivat sen sanan mukaan uhrattuja”. – Hebr.10:8 aramea

8 Kun hän ensin sanoo: "Uhreja ja anteja ja polttouhreja ja syntiuhreja sinä et tahtonut etkä niihin mielistynyt", vaikka niitä lain mukaan uhrataankin, – Hebr.10:8 KR38
9 Ja sen jälkeen hän sanoi, että ”katso, minä tulen tekemään sinun tahtosi, Jumala”. Tällä tavalla hän tekee turhaksi sen ensimmäisen, asettaakseen toisen. – Hebr.10:9 aramea

9 sanoo hän sitten: "Katso, minä tulen tekemään sinun tahtosi." Hän poistaa ensimmäisen, pystyttääkseen toisen. – Hebr.10:8-9 KR38
10 Sillä tässä on hänen tahtonsa, että meidät on pyhitetty Jeshuan, Messiaan, ruumiin lahjassa, yhdellä kertaa. – Hebr.10:10 aramea

10 Ja tämän tahdon perusteella me olemme pyhitetyt Jeesuksen Kristuksen ruumiin uhrilla kerta kaikkiaan. – Hebr.10:10 KR38
11-12 Sillä jokainen ylipappi, joka seisoo ja joka päivä palvelee näitä niissä uhrien uhraamisissa; nämä entiset eivät pystyneet puhdistamaan synneistä. 12 Mutta tämä uhrasi yhden uhrin synnin puolesta, ja istui Jumalan oikealle puolelle, iankaikkisesti. – Hebr.10:11-12 aramea

11-12 Ja kaikki papit seisovat päivä päivältä palvelustaan toimittamassa ja usein uhraamassa, aina samoja uhreja, jotka eivät ikinä voi syntejä poistaa; 12 mutta tämä on, uhrattuaan yhden ainoan uhrin syntien edestä, ainiaaksi istuutunut Jumalan oikealle puolelle, – Hebr.10:11-12 KR38
13-14 Ja sen tähden hän pysyy, kunnes hänen vihollisensa asetetaan istuimeksi hänen jalkojensa alle. 14 Sillä siinä yhdessä lahjassa hän on tehnyt täydellisiksi nämä, jotka pyhitetään siinä iankaikkisuudessa. – Hebr.10:13-14 aramea

13-14 ja odottaa nyt vain, kunnes hänen vihollisensa pannaan hänen jalkojensa astinlaudaksi. 14 Sillä hän on yhdellä ainoalla uhrilla ainiaaksi tehnyt täydellisiksi ne, jotka pyhitetään. – Hebr.10:13-14 KR38
15-16 Sillä jos meille todistaa se pyhyyden henki, joka sanoo, 16 Tämä on se liitto, jonka minä annan heille näiden päivien jälkeen, sanoo Herra: minä annan sanani heidän tunnettavakseen, ja minä aion kirjoittaa heidän sydämiinsä. – Hebr.10:15-16 aramea

15-16 Todistaahan sen meille myös Pyhä Henki; sillä sanottuaan: 16 "Tämä on se liitto, jonka minä näiden päivien jälkeen teen heidän kanssaan", sanoo Herra: "Minä panen lakini heidän sydämiinsä ja kirjoitan ne heidän mieleensä"; – Hebr.10:15-16 KR38
17-18  Ja heidän vääryyksiään ja syntejään ei heille muisteta. 18 Mutta missä on syntien anteeksianto, siinä ei tarvita lahjaa syntien puolesta. – Hebr.10:17-18 aramea

17-18 ja: "heidän syntejänsä ja laittomuuksiansa en minä enää muista." 18 Mutta missä nämä ovat anteeksi annetut, siinä ei uhria synnin edestä enää tarvita. – Hebr.10:17-18 KR38
19 Sen tähden veljeni, meille on peittämättömin kasvoin pääsy sisälle siihen pyhyyden huoneeseen, Jeshuan veren kautta. – Hebr.10:19 aramea

19 Koska meillä siis, veljet, on luja luottamus siihen, että meillä Jeesuksen veren kautta on pääsy kaikkeinpyhimpään, – Hebr.10:19 KR38
20-21 Ja meitä varten on nyt uusi elämän tie, sen verhon sisäpuolella, joka on hänen lihassaan. 21 Ja meitä varten on suuri pappi, Jumalan huoneen yllä. – Hebr.10:20-21 aramea

20-21 jonka pääsyn hän on vihkinyt meille uudeksi ja eläväksi tieksi, joka käy esiripun, se on hänen lihansa, kautta,21  ja koska meillä on "suuri pappi, Jumalan huoneen haltija",– Hebr.10:20-21 KR38
22 Sen tähden lähestykäämme totuus sydämessä ja uskon varmuudessa, kun meidän sydämemme on pirskotettu ja olemme puhdistetut pahasta omastatunnosta, ja meidän ruumiimme on pesty puhtaassa vedessä. – Hebr.10:22 aramea

22 niin käykäämme esiin totisella sydämellä, täydessä uskon varmuudessa, sydän vihmottuna puhtaaksi pahasta omastatunnosta ja ruumis puhtaalla vedellä pestynä; – Hebr.10:22 KR38
23-24 Ja pitäkäämme kiinni meidän toivomme tunnustuksesta, älkääkä horjuko, sillä hän on uskollinen siitä, mitä meille on luvattu. 24 Ja katsokaamme toinen toistamme rohkaisten rakkaudella ja hyvillä teoilla. – Hebr.10:23-24 aramea

23-24  pysykäämme järkähtämättä toivon tunnustuksessa, sillä hän, joka antoi lupauksen, on uskollinen; 24 ja valvokaamme toinen toistamme rohkaisuksi toisillemme rakkauteen ja hyviin tekoihin; – Hebr.10:23-24 KR38
25 Eikä tulisi hylätä kokouksiamme, niin kuin joillakin on tapana, vaan esirukoilkaa toinen toistenne puolesta sitä enemmän, kun näette sen päivän lähestyvän! – Hebr.10:25 aramea

25 älkäämme jättäkö omaa seurakunnankokoustamme, niinkuin muutamien on tapana, vaan kehoittakaamme toisiamme, sitä enemmän, kuta enemmän näette tuon päivän lähestyvän. – Hebr.10:25 KR38
(!!! Esirukoilu ja kokoukset.)

 
26 Sillä jos ihminen omassa tahdossaan tekee syntiä, sen jälkeen, kun on saanut tuntea totuuden, ei ole enää uhria, jota uhrataan syntien puolesta. – Hebr.10:26 aramea
26 Sillä jos me tahallamme teemme syntiä, päästyämme totuuden tuntoon, niin ei ole enää uhria meidän syntiemme edestä, – Hebr.10:26 KR38

27 Vaan se voiman tuomio on tuleva, ja tulen kiivaus, joka kuluttaa viholliset. – Hebr.10:27 aramea
27 vaan hirmuinen tuomion odotus ja tulen kiivaus, joka on kuluttava vastustajat. – Hebr.10:27 KR38

28 Sillä jos sellainen, joka kulki ohi, vastoin Moshe’n sanaa, kahden tai kolmen todistajan suulla hän kuolee, ilman armoa. – Hebr.10:28 aramea
28 Joka hylkää Mooseksen lain, sen pitää armotta kahden tai kolmen todistajan todistuksen nojalla kuoleman: – Hebr.10:28 KR38

29 Kuinka paljon suuremman rangaistuksen luulette sellaisen saavan, joka on tallannut Jumalan poikaa ja pitänyt kenen tahansa ihmisen veren arvoisena sitä liiton verta, jonka kautta hänet on pyhitetty, ja halveksinut sitä siunauksen henkeä? – Hebr.10:28-29 aramea
29 kuinka paljoa ankaramman rangaistuksen luulettekaan sen ansaitsevan, joka tallaa jalkoihinsa Jumalan Pojan ja pitää epäpyhänä liiton veren, jossa hänet on pyhitetty, ja pilkkaa armon Henkeä! – Hebr.10:29 KR38

(!!!)

30-31 Me tunnemme hänet, joka sanoi, ”minun on kosto, ja minä olen maksava”, ja taas, ”Herra tuomitsee kansansa”. 31 Kuinka kauhistuttavan suurta onkaan langeta elävän Jumalan käsiin! – Hebr.10:30-31 aramea
30-31 Sillä me tunnemme hänet, joka on sanonut: "Minun on kosto, minä olen maksava"; ja vielä: "Herra on tuomitseva kansansa."31 Hirmuista on langeta elävän Jumalan käsiin. – Hebr.10:30-31 KR38

32 Muistakaa sen tähden niitä ensimmäisiä päiviä; niitä, joissa te saitte kasteen, ja kestitte suurta taistelua kärsimyksen häpeässä ja ahdistuksessa. – Hebr.10:32 aramea
32 Mutta muistakaa entisiä päiviä, jolloin te, valistetuiksi tultuanne, kestitte monet kärsimysten kilvoitukset, – Hebr.10:32 KR38

(!!! Tässä on vastaavat sanat kuin aiemmin Hebr.6:4. Kreikka puhuu valaistumiskokemuksesta. Kun sanat kasteesta ja valaistumisesta kääntää vanhemmalle fontille, lukuvirhe käsin kirjoitetusta on helppo tehdä. Raamatun sanomaan mikään filosofinen valaistumiskokemus ei yksinkertaisesti kuulu.)

 
33 Ja teistä tuli nähtävyys, ja teidät tehtiin niiden ihmisten seuraajiksi, jotka kestivät. – Hebr.10:33 aramea

33 kun te toisaalta olitte häväistysten ja ahdistusten alaisina, kaikkien katseltavina, toisaalta taas tulitte niiden osaveljiksi, joiden kävi samalla tavalla. – Hebr.10:33 KR38
(!!! Kreikan jakeen loppua vaikea käsittää.)

 
34 Ja teillä oli surua niiden puolesta, jotka ovat vangittuja, ja omaisuuksienne ryöstämisen te kestitte ilolla, koska te tiedätte, että teille on taivaissa parempi omaisuus, eikä se katoa. – Hebr.10:34 aramea

34 Sillä vankien kanssa te olette kärsineet ja ilolla pitäneet hyvänänne omaisuutenne ryöstön, tietäen, että teillä on parempi tavara, joka pysyy. – Hebr.10:34 KR38
35 Sen tähden, älkää heittäkö pois niitä peittämättömiä kasvoja, jotka teillä ovat, sillä siitä on tuleva suuri palkinto. – Hebr.10:35 aramea

35 Älkää siis heittäkö pois uskallustanne, jonka palkka on suuri. – Hebr.10:35 KR38
(!!!)

36-37 Sillä kärsivällisyys on teille välttämätöntä, että tekisitte Jumalan tahtoa, ja saisitte sen lupauksen. 37 Koska vain vähäinen aika, ja hyvin vähän, kun tulee hän, joka tulee, eikä viivy. – Hebr.10:36-37 aramea
36-37 Sillä te tarvitsette kestäväisyyttä, tehdäksenne Jumalan tahdon ja saadaksenne sen, mikä luvattu on. 37 Sillä "vähän, aivan vähän aikaa vielä, niin tulee hän, joka tuleva on, eikä viivyttele; – Hebr.10:36-37 KR38

38 Mutta vanhurskas elää minun omasta uskostani, ja jos hän luovuttaa, ei minun sieluni mielisty häneen. – Hebr.10:38 aramea
38 mutta minun vanhurskaani on elävä uskosta, ja jos hän vetäytyy pois, ei minun sieluni mielisty häneen." – Hebr.10:38 KR38

(!!! TL: Tässäkin lainataan Habakukista sellaista versiota, jota nykymaailma ei tunne. Mutta se, että ”vanhurskas elää minun uskostani” on kreikan teksteissä ainakin Eusebiuksella ja Codex D.)

 
39 Mutta me emme ole niitä luovuttajia, jotka kulkevat kadotukseen, vaan niitä uskollisia, jotka rakentavat sielujaan. – Hebr.10:39 aramea
39 Mutta me emme ole niitä, jotka vetäytyvät pois omaksi kadotuksekseen, vaan niitä, jotka uskovat sielunsa pelastukseksi. – Hebr.10:39 KR38

(!!! TL: Tässäkin lainataan Habakukista sellaista versiota, jota nykymaailma ei tunne. Mutta se, että ”vanhurskas elää minun uskostani” on kreikan teksteissä ainakin Eusebiuksella ja Codex D.)
Ei kommentteja:

Lähetä kommentti