perjantai 8. toukokuuta 2020

Pietarin toinen kirje


 
Pietarin toinen kirje

 
Luku 1

1 Shimeon Petros, Messias Jeshuan palvelija ja apostoli, niille jotka ovat yhtäläisiä uskollisuudessa, meidän kanssamme kunniassa arvollisia, meidän Herramme ja lunastajamme Messias Jeshuan vanhurskauden kautta. – 2.Piet.1:1 aramea
1 Simeon Pietari, Jeesuksen Kristuksen palvelija ja apostoli, niille, jotka ovat saaneet yhtä kalliin uskon kuin mekin meidän Jumalamme ja Vapahtajan Jeesuksen Kristuksen vanhurskaudessa. – 2.Piet.1:1 KR38

2 Siunaus ja rauha lisääntyköön teille, meidän Herramme, Messias Jeshuan opetuksen kautta! – 2.Piet.1:2 aramea
2 Armo ja rauha lisääntyköön teille Jumalan ja meidän Herramme Jeesuksen tuntemisen kautta. – 2.Piet.1:2 KR38

3 Joka antoi kaiken hänen jumalallisen voimansa, elämän ja ylistyksen Jumalan luota, opetuksen kautta, hän, joka on meidät kutsunut hänen kirkkauteensa ja kuninkaallisuuteensa. –2.Piet.1:3 aramea 
3 Koska hänen jumalallinen voimansa on lahjoittanut meille kaiken, mikä elämään ja jumalisuuteen tarvitaan, hänen tuntemisensa kautta, joka on kutsunut meidät kirkkaudellaan ja täydellisyydellään, –2.Piet.1:3 KR38

(!!! TL: Sana kuninkaallisuudesta merkitsee erityisesti kuninkaallista vaatetusta.)

4 Joka näiden suurten ja kunnioitettavien lupaustensa kautta antoi nämä teille, että tulisitte osallisiksi jumalallisesta luonnosta, kun pakenette sitä himojen turmelusta, joka on maailmassa. –2.Piet.1:4 aramea 
4 joiden kautta hän on lahjoittanut meille kalliit ja mitä suurimmat lupaukset, että te niiden kautta tulisitte jumalallisesta luonnosta osallisiksi ja pelastuisitte siitä turmeluksesta, joka maailmassa himojen tähden vallitsee, –2.Piet.1:4 KR38

5 Mutta kun te näissä ahkeroitte, te lisäätte sitä kuninkaallista uskollisuuttanne, sekä sen ylle kuninkaallista tietoa.  – 2.Piet.1:5 aramea

5 niin pyrkikää juuri sentähden kaikella ahkeruudella osoittamaan uskossanne avuja, avuissa ymmärtäväisyyttä, – 2.Piet.1:5 KR38
(!!!)

6 Mutta tiedon ylle itsensä hillitseminen, itsensä hillitsemisen ylle kärsivällisyyttä, mutta kärsivällisyyden ylle Jumalan kunnioittamista. – 2.Piet.1:6 aramea
6 ymmärtäväisyydessä itsenne hillitsemistä, itsenne hillitsemisessä kärsivällisyyttä, kärsivällisyydessä jumalisuutta, – 2.Piet.1:6 KR38

7 Mutta Jumalan kunnioittamisen päälle veljellistä armollisuutta, mutta armollisuuden ylle veljellistä rakkautta.  – 2.Piet.1:7 aramea
7 jumalisuudessa veljellistä rakkautta, veljellisessä rakkaudessa yhteistä rakkautta. – 2.Piet.1:7 KR38

8 Sillä kun nämä teiltä löytyvät, ja niissä pysytte, se ei ole turhaa, eikä myös se hedelmä, jota teille kasvatetaan meidän Herramme, Messias Jeshuan opetuksen kautta. – 2.Piet.1:8 aramea
8 Sillä jos teillä on nämä ja ne yhä enenevätniin ne eivät salli teidän olla toimettomia eikä hedelmättömiä meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tuntemisessa. – 2.Piet.1:8 KR38
9 Sillä hän, jolla ei näitä havaita, on sokea, ettei hän näe, että hän on unohtanut puhdistuneensa aikaisemmista synneistään. – 2.Piet.1:8-9 aramea
9 Jolla sitävastoin ei niitä ole, se on sokea, likinäköinen, on unhottanut puhdistuneensa entisistä synneistänsä. – 2.Piet.1:9 KR38

10 Ja sen päälle enemmän, veljeni, ponnistelkaa, että hyvien tekojen kautta tekisitte teidän kutsumisenne ja valitsemisenne totuuden mukaiseksi, sillä kun nämä teette, te ette milloinkaan lankea. – 2.Piet.1:101 aramea
10 Pyrkikää sentähden, veljet, sitä enemmän tekemään kutsumisenne ja valitsemisenne lujaksi; sillä jos sen teette, ette koskaan lankea; – 2.Piet.1:10 KR38

(!!! Kreikassa jää sanoma avoimeksi, jos kysytään ”miten”? Aramean mukaan vastauksena on ”hyvät teot ja totuus.”  TL: ”Ponnistella” sisältää murheen.)

11 Sillä samoin on teille rikkaasti annettu sisäänpääsy meidän Herramme ja pelastajamme Jeshuan, Messiaan, iankaikkiseen kuningaskuntaan.  – 2.Piet.1:11 aramea
11 sillä näin teille runsain määrin tarjotaan pääsy meidän Herramme ja Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen iankaikkiseen valtakuntaan. – 2.Piet.1:11 KR38

12 Ja minä en väsy teitä muistuttamasta näistä totuuksista, kun nämä hyvin tunnettekin, ja vahvistutte tässä totuudessa. – 2.Piet.1:12 aramea
12 Sentähden minä aina aion muistuttaa teitä tästä, vaikka sen tiedättekin ja olette vahvistetut siinä totuudessa, joka teillä on. – 2.Piet.1:12 KR38

(!!! TL: Kaksi eri totuus-sanaa, joista toinen puuttuu kreikasta. Lause ikään kuin jää kreikassa kesken; ”Sentähden minä aina aion muistuttaa teitä tästä”. Mistä tästä? Samoin ”hyvä” puuttuu.)

13 Mutta samoin minä katsoin itselleni oikeaksi, että niin kauan kuin olen tässä ruumiissa, herättää sitä teidän muistoanne. –2.Piet.1:13 aramea
13 Ja minä katson oikeaksi, niin kauan kuin tässä majassa olen, näin muistuttamalla herättää teitä. –2.Piet.1:13 KR38
14 Kun minä tiedän, että minun ruumiini lähtö on pian, niin kuin myös meidän Herramme, Jeshua, Messias minulle ilmoitti. –2.Piet.1:14 aramea

14 Sillä minä tiedän, että tämän majani poispaneminen tapahtuu äkisti, niinkuin myös meidän Herramme Jeesus Kristus minulle ilmoitti. –2.Piet.1:14 KR38
(!!! TL: Kreikka puhuu telttamajasta, aramea ruumiista. En osaa varmasti sanoa, miksi.)

15 Mutta minä myös näen vaivaa, että teille olisi myös minun lähtöni jälkeen jatkuvaa, että minun muistutukseni kautta te näitä olisitte tekemässä. – 2.Piet.1:15 aramea
15 Mutta minä olen huolehtiva siitä, että te minun lähtöni jälkeenkin aina voisitte tämän muistaa. – 2.Piet.1:15 KR38

(!!! Muistaa mitä? Paavali jatkaa samasta asiasta, mikä jäi edellä kreikan kautta ilmoittamatta alkaen jakeesta 10 eli hyvät teot totuudessa. Ne varjelevat lankeamasta.)
16 Sillä me emme ovelasti tehtyjen vertausten mukaan lähteneet teille kertomaan meidän Herramme Jeshuan, Messiaan, voimasta ja tulemuksesta, vaan sen mukaan kuin me olimme näkemässä sitä suuruutta, joka hänellä on. – 2.Piet.1:16 aramea
16 Sillä me emme seuranneet viekkaasti sommiteltuja taruja tehdessämme teille tiettäväksi Herramme Jeesuksen Kristuksen voimaa ja tulemusta, vaan me olimme omin silmin nähneet hänen valtasuuruutensa. – 2.Piet.1:16 KR38

17 Sillä hän otti vastaan isältä Jumalalta kunnian ja kirkkauden, kun tuli se ääni hänelle, joka oli kuin tästä valtavasta kirkkaudesta, hänen suuruudessaan, että ”tämä on minun rakas poikani, hän, johon minä olen mielistynyt.” – 2.Piet.1:17 aramea
17 Sillä hän sai Isältä Jumalalta kunnian ja kirkkauden, kun tältä ylhäisemmältä kirkkaudelta tuli hänelle tämä ääni: "Tämä on minun rakas Poikani, johon minä olen mielistynyt." – 2.Piet.1:17 KR38
18 Myös me kuulimme sen, tämän äänen taivaista, joka tuli häntä varten, kun me itse olimme hänen kanssaan sillä pyhällä vuorella. – 2.Piet.1:18 aramea
18 Ja tämän äänen me kuulimme tulevan taivaasta, kun olimme hänen kanssaan pyhällä vuorella. – 2.Piet.1:18 KR38

19 Ja meille on myös todellista se profeetallinen sana, että te teette kauniisti, kun te siihen katsotte, kuin lamppuun, joka loistaa pimeydessä, kunnes päivä valkenee ja aurinko valaisee, teidän sydämissänne.  – 2.Piet.1:19 aramea
19 Ja sitä lujempi on meille nyt profeetallinen sana, ja te teette hyvin, jos otatte siitä vaarin, niinkuin pimeässä paikassa loistavasta lampusta, kunnes päivä valkenee ja kointähti koittaa teidän sydämissänne. – 2.Piet.1:19 KR38

(!!! TL: Magiera laittaa sulkuja käännökseensä, ja hänellä on ajatuksena, että sydämissänne katsotte siihen sanaan. Kreikka käyttää auringon tilalla fosforos, joka on ”aamutähti, Venus”.)
20 Kun te ensimmäiseksi tiedätte, että jokainen profeetallisen kirjoituksen avautuminen ei ole ihmisen omaa. –2.Piet.1:20 aramea
20 Ja tietäkää ennen kaikkea se, ettei yksikään Raamatun profetia ole kenenkään omin neuvoin selitettävissä; –2.Piet.1:20 KR38

(!!! Raamattu tarkoittaa kirjoituksia. TL: Avautuminen on sama sana, kun joku solmu on avattu, tai sidottu päästetty vapaaksi.)
21 Sillä ne menneisyyden profetiat eivät ole tulleet ihmisten tahdon kautta, vaan kun ne ovat olleet pyhän hengen kautta ilmoitettuja, ne pyhät Jumalan ihmiset puhuivat niitä. –2.Piet.1:21 aramea
21 sillä ei koskaan ole mitään profetiaa tuotu esiin ihmisen tahdosta, vaan Pyhän Hengen johtamina ihmiset ovat puhuneet sen, minkä saivat Jumalalta. – 2.Piet.1:21 KR38

(!!! Ne pyhät Jumalan ihmiset.)

Luku 2

1 Mutta niin kuin kansakunnissa on valheen profeettoja, myös teidän keskellänne on oleva valheen opettajia; niitä, jotka aiheuttavat kadotuksen harhaoppeja, ja kieltävät sen, että Herra on heidät ostanut, tuottaen omille sieluilleen pikaista kadotusta. – 2.Piet.2:1 aramea
1 Mutta myös valheprofeettoja oli kansan seassa, niinkuin teidänkin keskuudessanne on oleva valheen opettajia, jotka salaa kuljettavat sisään turmiollisia harhaoppeja, kieltävätpä Herrankin, joka on heidät ostanut, ja tuottavat itselleen äkillisen perikadon. – 2.Piet.2:1 KR38

(!!! Kieltämiseen liittyvä asia erilainen käännöksissä.  TL: Harhaoppi, heresis, viittaa sanavalintana länsimaisen ajattelutavan harhaoppeihin. Sana ainoastaan tässä ja on tarkoituksella lainattu kreikasta, niin kirjeen vastaanottaja tietää tarkemmin, mistä harhaopista on kyse.)

2 Ja monet tulevat menemään heidän saastaisuuksiensa perässä. Heidän tähtensä se totuuden tie on tuleva pilkatuksi.  – 2.Piet.2:2 aramea
2 Ja moni on seuraava heidän irstauksiaan, ja heidän tähtensä totuuden tie tulee häväistyksi; – 2.Piet.2:2 KR38
3 Ja ahneuden kautta, ja sanojen vääntelemisen kautta he tavoittelevat teistä voittoa. Näiden tuomio ei ole alusta asti ollut turha, eikä heidän kadotuksensa nuku. – 2.Piet.2:3 aramea
3 ja ahneudessaan he valheellisilla sanoilla kiskovat teistä hyötyä; mutta jo ammoisista ajoista heidän tuomionsa valvoo, eikä heidän perikatonsa torku. – 2.Piet.2:3 KR38
4 Sillä jos Jumala ei säälinyt syntiä tekeviä enkeleitäkään, vaan heitätti nämä pimeyden kahleissa maan alle, ja näitä varjellaan annettavaksi siihen kidutuksen tuomioon,  – 2.Piet.2:4 aramea

4 Sillä ei Jumala säästänyt enkeleitä, jotka syntiä tekivät, vaan syöksi heidät syvyyteen, pimeyden kuiluihin, ja hylkäsi heidät tuomiota varten säilytettäviksi.– 2.Piet.2:4 KR38
(!!! TL: ”Maan alla” voi olla myös ”syvyys”, mutta sanana se on tietty paikka alapuolella. Kreikan teksti käyttää jakeessa egyptiläistä tartaros-sanaa. Tartaros on todella yleinen koptilaisissa ja gnostilaisissa teoksissa, eikä ollenkaan kreikkaa, vaan egyptiläistä mytologiaa. Jae viitannee Eenokin kirjan alun tapahtumiin. ”Kidutus”on harvinainen sana; shunaka, Ilm.18 kaksi kertaa ja tässä, ei muualla.)

5 Eikä hän säälinyt sitä ensimmäistä maailmaa. Hän varjeli vain Noah’n, joka oli kahdeksas, puhtauden julistaja, kun hän toi tulvan sen maailman pahantekijöiden ylle. – 2.Piet.2:5 aramea 
5 Eikä hän säästänyt muinaista maailmaa, vaikka varjelikin Nooan, vanhurskauden saarnaajan, ynnä seitsemän muuta, vaan antoi vedenpaisumuksen tulla jumalattomain maailman päälle.– 2.Piet.2:5 KR38
(!!! Ensimmäinen <> muinainen. Aramean mukaan Nooan ajan ihmiset olivat ensimmäistä maailmaa.)
6 Ja kun hän poltti Sodoman ja Gomorran kaupungit, ja sen hajottamisen kautta tuomitsi ne syyllisiksi, hän asetti ne esimerkiksi niille pahantekijöille, jotka ovat tulevaisuudessa. – 2.Piet.2:6 aramea

6 Ja hän poltti poroksi Sodoman ja Gomorran kaupungit ja tuomitsi ne häviöön, asettaen ne varoitukseksi niille, jotka vastedes jumalattomasti elävät.– 2.Piet.2:6 KR38
(!!! TL: Tulevaisuus, athid, tuleva. Chajaav on ”tuomita syylliseksi”.)

7 Myös vanhurskaan Lootin, joka oli sorrettu, siitä saastaisesta olotilasta, jossa nämä laittomat olivat, hän pelasti. 2.Piet.2:7 aramea
7 Kuitenkin hän pelasti hurskaan Lootin, jota rietasten vaellus irstaudessa vaivasi; –2.Piet.2:7 KR38
(!!! TL: Laittomat, sanatarkasti ”jotka olivat ilman sitä kirjoitettua sanaa”.)

8 Sillä nähdessään ja kuulleessaan, kun asusti puhtaana heidän keskuudessaan, hän oli vaivaantunut omassa vanhurskaassa sielussaan, päivästä päivään, heidän laittomista teoistaan. 2.Piet.2:8 aramea
8 sillä asuessaan heidän keskuudessansa tuo hurskas mies kiusaantui hurskaassa sielussaan joka päivä heidän pahain tekojensa tähden, joita hänen täytyi nähdä ja kuulla. –2.Piet.2:8 KR38
9 Hän, Herra Jumala, tietää vapauttaa kärsimyksistä ne, jotka häntä pelkäävät, mutta väärät tuomion päivää varten, näitä vaivaantuneita varjellessaan. – 2.Piet.2:9 aramea

9 Näin Herra tietää pelastaa jumaliset kiusauksesta, mutta tuomion päivään säilyttää rangaistuksen alaisina väärät, –2.Piet.2:9 KR38
10 Mutta erityisesti ne, jotka lihan himossa menevät turmeluksen perässä, ja saarnaavat herrautta vastaan; ovat hajottajia, ja ylpeitä, jotka eivät vapise siitä kirkkaudesta, vaan sitä pilkkaavat. – 2.Piet.2:10 aramea

10 ja varsinkin ne, jotka lihan jäljessä kulkevat saastaisissa himoissa ja ylenkatsovat herrauden. Nuo uhkarohkeat, itserakkaat eivät kammo herjata henkivaltoja, – 2.Piet.2:10 KR38
(!!! Tämä on todellisuutta nykyaikana.)

11 Samoin enkelitkään, jotka ovat heistä voimallisemmat ja vahvemmat ja suuremmat, eivät tuo heitä vastaan Herralta pilkkaavaa tuomiota. – 2.Piet.2:11 aramea
11 vaikka enkelitkään, jotka väkevyydeltään ja voimaltaan ovat suuremmat, eivät lausu heitä vastaan herjaavaa tuomiota Herran edessä. – 2.Piet.2:11 KR38
12 Mutta nämä, niin kuin eläimet luonnossa ovat mykkiä; miekalle ja turhuudelle, eivätkä sitä itse tiedä, niin nämäkin pilkkaavat turhuudessa, omaksi tulevaksi turhuudekseen. – 2.Piet.2:12 aramea

12 Mutta niinkuin järjettömät, luonnostaan pyydystettäviksi ja häviämään syntyneet eläimet, niin joutuvat myös nämä, kun herjaavat sitä, mitä eivät tunne, häviämään omaan turmelukseensa, – 2.Piet.2:12 KR38
13 Ne, joissa kun on se vääryys, vääryyden palkkana. He suunnittelevat itselleen mielihyväksi juhla-aterioita päiväsaikaan, saastaisuuksia ja virhettä täynnä, että olisivat onnellisia omissa juhlissaan, eläen ylellisesti. – 2.Piet.2:13 aramea

13 saaden vääryyden palkan; he pitävät nautintonaan elää päivänsä hekumassa; he ovat tahra- ja häpeäpilkkuja; he herkuttelevat petoksissaan, kemuillessaan teidän kanssanne; – 2.Piet.2:13 KR38
(!!! TL: Kreikassa viimeinen sana lisää ajatuksen, että he juhlivat uskovien kanssa. Arameassa ei ole näin. Virheellisyys on tietenkin täydellisyyden vastakohtaa.)

14 Heillä on silmät täynnä aviorikosta ja loputtomia syntejä, kun he viettelevät epävakaita sieluja, ja sydän, joka on ahneudessa harjaantunut. Kirouksen lapset! – 2.Piet.2:14aramea
14 heidän silmänsä ovat täynnä haureutta eivätkä saa kylläänsä synnistä; he viekoittelevat horjuvia sieluja, heillä on ahneuteen harjaantunut sydän; he ovat kirouksen lapsia. – 2.Piet.2:14 KR38
15 He hylkäsivät sen suoran tien, eksyivät ja menivät Balaamin, Beorin pojan tietä, hänen, joka rakasti vääryyden palkkaa.  –2.Piet.2:15 aramea

15 He ovat hyljänneet suoran tien, ovat eksyneet ja seuranneet Bileamin, Beorin pojan, tietä, hänen, joka rakasti vääryyden palkkaa, –2.Piet.2:15 KR38
(!!! TL: Hylätä on ”jättää taakseen”, sama sana kuin ristillä huudettu psalmin jae. Beor onkin kreikassa lähes aina Bosor, Βοσόρ ja se tulee, kun aramean Beor בעור luetaan בצור. Koptinkielinen kirjani (Lagarde, 1852) ilmoittaa myös nimeksi Bosor. Todella tyypillinen lukuvirhe käsin kirjoitetusta itsellenikin, kokeilkaapa lukea jotain Qumranin tai Kairon genizan kirjoituksia suoraan digitaalikuvasta, ilman transkriptiota. Mutta eteläisen Egyptin sahidin koptin teksti sanoo Beor, niin kuin kuuluukin. )

16 Mutta hänelle oli se nuhtelu tekemisestään; aasi, jolla ei ole ääntä, puhui ihmisten äänellä, estäen sen profeetan hulluuden. –2.Piet.2:16 aramea
16 mutta sai rikkomuksestaan ojennuksen: mykkä juhta puhui ihmisen äänellä ja esti profeetan mielettömyyden. –2.Piet.2:16 KR38
17 Nämä ovat lähteitä ilman vettä, pilviä, jotka pyörremyrskystä ajelehtivat, nämä, joita varten se pimeyden synkkyys on varjeltu– 2.Piet.2:17 aramea

17 Sellaiset ovat vedettömiä lähteitä ja myrskytuulen ajamia hattaroita, ja pimeyden synkeys on heille varattu. – 2.Piet.2:17-18 KR38

18 Sillä kun he epämääräisesti puhuvat tyhjyyksiä, he viettelevät saastaisten lihan himojen kautta niitä, jotka vähän pääsevät niitä sanoja pakoon, ahkeroiden petollisuudessa. – 2.Piet.2:18 aramea

18 Sillä he puhuvat pöyhkeitä turhuuden sanoja ja viekoittelevat lihan himoissa irstauksilla niitä, jotka tuskin ovat päässeet eksyksissä vaeltavia pakoon, – 2.Piet.2:18 KR38
19 Ja he lupaavat heille vapautta, kun itse ovat turhuuden palvelijoita, sillä sille, minkä voittama ihminen on, tälle hän myös tekee työtä.  – 2.Piet.2:19 aramea
19 ja lupaavat heille vapautta, vaikka itse ovat turmeluksen orjia; sillä kenen voittama joku on, sen orja hän on. – 2.Piet.2:19 KR38

(!!! TL: Palvelija ja palvella ovat tekemistä sanatarkasti, orja on tulkinnallinen merkitys, mutta sekin on oikein.)
20 Sillä jos he olisivat paenneet maailman saastaisuuksia, he olisivat meidän Herramme ja lunastajamme Jeshuan, Messiaan ohjattavina. Kun he näiden kautta taas kietoutuvat voitetuiksi, heidän loppunsa on pahempi kuin se ensimmäinen.  – 2.Piet.2:20 aramea
20 Sillä jos he meidän Herramme ja Vapahtajan Jeesuksen Kristuksen tuntemisen kautta ovat päässeetkin maailman saastutuksia pakoon, mutta niihin taas kietoutuvat ja tulevat voitetuiksi, niin on viimeinen tullut heille ensimmäistä pahemmaksi.

(!!! Sanoma aivan erilainen: ”jos he olisivat… olisivat ohjattavina.” Sanoma on mitä tärkein: Jos ihminen pääsee irti maailman himoista, niin hän oppii lisää Jumalan sanasta sillä aikaa, kun joku toinen on niistä tietämätön vaeltaessaan maailman hengen mukaan.)
21 Heille olisi ollut parempi, etteivät olisi alkaneetkaan tuntemaan vanhurskauden tietä, kuin että sen aloitettuaan, sen jälkeen kääntyvät pois siitä pyhästä käskystä, joka oli heille annettu. – 2.Piet.2:21 aramea
21 Parempi olisi heille ollut, etteivät olisi tulleet tuntemaan vanhurskauden tietä, kuin että sen tunnettuaan kääntyvät pois heille annetusta pyhästä käskystä. – 2.Piet.2:21 KR38
22 Mutta heille tapahtui nämä sananlaskut todeksi, että ”koira palaa oksennukselleen” ja ”porsas, joka on pesty, palaa kierimään mutaan”. – 2.Piet.2:22 aramea
22 Heille on tapahtunut, mitä tosi sananlasku sanoo: "Koira palaa oksennukselleen", ja: "Pesty sika rypee rapakossa." – 2.Piet.2:21-22 KR38

Luku 3

1 Tässä ja nyt, rakkaani, minä kirjoitan teille kirjettä, joka on toinen, että nämä herättäisivät muistelemisen kautta teidän hiljaisia ajatuksianne. –2.Piet.3:1 aramea
1 Tämä on jo toinen kirje, jonka minä kirjoitan teille, rakkaani, ja näissä molemmissa minä muistuttamalla herätän teidän puhdasta mieltänne, –2.Piet.3:1 KR38

(!!! TL: Hiljainen ajatus, voi olla myös ”murskattu mieli”, riippuu vokalisoinnista. Sfei on hiljainen, rauhallinen, ja sfai on murskattu, jauhettu. Kyseessä on kuitenkin aramean sanonta, joka periaatteessa merkitsee ”järkevää ajattelutapaa”.)

2 Että te muistaisitte ne sanat, jotka ennen on sanottu, pyhien profeettojen kautta, ja ne meidän Herramme ja lunastajamme käskyt, jotka ovat apostolien kautta. –2.Piet.3:2 aramea
2 että muistaisitte niitä sanoja, joita pyhät profeetat ennen ovat puhuneet, ja Herran ja Vapahtajan käskyä, jonka te apostoleiltanne olette saaneet. –2.Piet.3:2 KR38
3 Kuitenkin tietäkää ensiksi tämä, että viimeisinä päivinä on tuleva halveksijoita, jotka halveksivat, vaeltaessaan heidän omien himojensa mukaan. – 2.Piet.3:3 aramea

3 Ja ennen kaikkea tietäkää se, että viimeisinä päivinä tulee pilkkapuheinensa pilkkaajia, jotka vaeltavat omien himojensa mukaan – 2.Piet.3:3 KR38

4 Ja he sanovat, että ”missä on se lupaus hänen tulemuksestaan, sillä siitä asti, kun meidän isämme ovat nukkuneet pois, kaikki asiat ovat samoin pysyneet, luomakunnan alusta”. – 2.Piet.3:4 aramea

4 ja sanovat: "Missä on lupaus hänen tulemuksestansa? Sillä onhan siitä asti, kuin isät nukkuivat pois, kaikki pysynyt, niinkuin se on ollut luomakunnan alusta." – 2.Piet.3:4 KR38
5 Sillä tämä on heille erehdys, kun he niin tahtovat, että taivaat olivat jo alusta, ja maa erotettiin vesistä, ja se nousi vesistä, Jumalan sanan kautta. –2.Piet.3:5 aramea

5 Sillä tietensä he eivät ole tietävinään, että taivaat ja samoin maa, vedestä ja veden kautta rakennettu, olivat ikivanhastaan olemassa Jumalan sanan voimasta  –2.Piet.3:5 KR38
(!!! Aramea kertoo jakeissa 5-6 asiasta, joka on ilmoitettu 1.Mooseksen kirjan alussa. Yläpuolella oleva taivas koostui vedestä.)
6 Näiden kautta silloinen maailma riippui vedestä, ja se tuhoutui. –2.Piet.3:6 aramea

6 ja että niiden kautta silloinen maailma hukkui vedenpaisumukseen. –2.Piet.3:6 KR38
(!!! TL: Heidän käsiensä kautta, sanatarkemmin. Taf merkitsee ”olla riippuvainen jostain”. Kreikan teksti puhuu vedenpaisumukseen hukkumisesta.)

7 Mutta ne taivaat, jotka ovat nyt, ja maa, ovat Jumalan oman sanan kautta varastoidut tulelle, kun niitä säästetään sitä tuomion päivää varten, ja ihmisten pahantekijöiden kadotuksen päivälle. – 2.Piet.3:7 aramea
7 Mutta nykyiset taivaat ja maa ovat samalla sanalla talletetut tulelle, säästetyt jumalattomain ihmisten tuomion ja kadotuksen päivään. – 2.Piet.3:7 KR38
(!!! TL: Päivä on yksikössä joten mikään teologia ei voi eritellä tuomion päivää ja kadotuksen päivää erillisiksi.)

8 Mutta tässä yhdessä älkää erehtykö, rakkaani, että ”se yksi päivä on Herralle kuin tuhat vuotta, ja tuhat vuotta on kuin se yksi päivä”. – 2.Piet.3:8 aramea
8 Mutta tämä yksi älköön olko teiltä, rakkaani, salassa, että "yksi päivä on Herran edessä niinkuin tuhat vuotta ja tuhat vuotta niinkuin yksi päivä." – 2.Piet.3:8 KR38
(!!! TL: Päivä on määräisessä muodossa, tarkoitetaan yhtä tiettyä päivää.)

9 Ei Herra viivytä lupauksiaan, niin kuin jotkut ihmiset ajattelevat sen viipyvän, vaan hänen henkensä on kestävä teidän tähtenne, sillä hän ei tahdo, ettei kukaan tuhoutuisi, vaan jokainen kääntyisi. – 2.Piet.3:9 aramea
9 Ei Herra viivytä lupauksensa täyttämistä, niinkuin muutamat pitävät sitä viivyttelemisenä, vaan hän on pitkämielinen teitä kohtaan, sillä hän ei tahdo, että kukaan hukkuu, vaan että kaikki tulevat parannukseen. – 2.Piet.3:9 KR38

10 Mutta Herran päivä tulee kuin varas, silloin taivaat yhtäkkiä katoavat, kun maailman toimintatavat palavat, mutta ihmisiä pääsee pakoon, ja maa, ja siinä tehdyt teot tuodaan esille.  – 2.Piet.3:10 aramea
10 Mutta Herran päivä on tuleva niinkuin varas, ja silloin taivaat katoavat pauhinalla, ja alkuaineet kuumuudesta hajoavat, ja maa ja kaikki, mitä siihen on tehty, palavat. – 2.Piet.3:10 KR38

(!!! TL: Toimintatavat on monta kertaa Paavalin kirjeissäkin, joissa hän käskee laittamaan ne pois uskovien keskuudesta. Esim. Kol.3:8, Gal.4:9. Sathar on ”päästä pakoon”, ei mitään muuta, ja silloin teksti menee profeettojenkin mukaan, esim. Jesaja 24:6, Jooel 2:32. Tuhoutumisesta eri verbi edellisissäkin jakeissa. Tekojen tuleminen näkyviin on myös useita kertoja eskatologisissa profetioissa. Suuri osa kreikan teksteistä menee lopussa tämän aramean mukaan. Yhtäkkiä, man shalia, on aramean sanonta, sanatarkasti ”äänettömyydestä”, eli kun jotain tulee yllättäen.)

11 Sen tähden, niin kuin nämä kaikki pakoon pääsevät, olkaa te kuin juuri niitä vanhurskaita, että olisitte pyhät elämäntavoissanne ja Jumalan kunnioittamisessa. – 2.Piet.3:11 aramea 
11 Kun siis nämä kaikki näin hajoavat, millaisia tuleekaan teidän olla pyhässä vaelluksessa ja jumalisuudessa,  – 2.Piet.3:11 KR38
(!!! TL: Targum Jesaja 24:13* sanoo, että ”vähän vanhurskaita jätetään jäljelle”. Vastaavia mainintoja on muuallakin. Jooel 2:32 ilmoittaa, että Herran kutsumat ovat pakoon päässeitten joukkoa. ”Ja jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu. Sillä Siionin vuorella ja Jerusalemissa ovat pelastuneet, niinkuin Herra on sanonut; ja pakoonpäässeitten joukossa ovat ne, jotka Herra kutsuu. -Joel 2:32)

*(”Sillä näin yksittäisiä vanhurskaita jätetään maailman keskelle, kuningaskuntien sekaan, niin kuin öljypuun sadonkorjuussa, kuin jälkikorjuu sadosta.” -Jesaja targum 24:13)

12 Että odottaessanne, ja halutessanne sitä Jumalan tulemuksen päivää, jossa taivaat koetellaan tulen kautta, te tulisitte pääsemään pakoon, ja silloin maailman toimintatavat sulaen palavat. – 2.Piet.3:12 aramea 
12 teidän, jotka odotatte ja joudutatte Jumalan päivän tulemista, jonka voimasta taivaat hehkuen hajoavat ja alkuaineet kuumuudesta sulavat! – 2.Piet.3:12 KR38
(!!! Emme voi jouduttaa Herran päivän tulemusta.)

13 Mutta uusia taivaita, ja uutta maata me odotamme, hänen lupauksensa mukaan, näitä, joissa se vanhurskaus asustaa. –2.Piet.3:13 aramea
13 Mutta hänen lupauksensa mukaan me odotamme uusia taivaita ja uutta maata, joissa vanhurskaus asuu. –2.Piet.3:13 KR38

(!!! TL: Kaikista määräisin muoto vanhurskaudesta, eli kirjeen lukija tietää tarkalleen, mistä on kyse.)

14 Tämän tähden, rakkaani, kun näitä odotatte, ahkeroikaa, että teidät havaittaisiin hänelle ilman tahraa, ja ilman virhettä, rauhassa. –2.Piet.3:14 aramea
14 Sentähden, rakkaani, pyrkikää tätä odottaessanne siihen, että teidät havaittaisiin tahrattomiksi ja nuhteettomiksi, rauhassa, hänen edessänsä; –2.Piet.3:14 KR38
15 Ja sitä Herran lunastuksen kärsivällisyyttä ajatelkaa, samoin kuin myös rakas veljemme Paulos on hänelle annetun viisauden mukaan teille kirjoittanut. –2.Piet.3:15 aramea 

15  ja lukekaa meidän Herramme pitkämielisyys pelastukseksi, josta myös meidän rakas veljemme Paavali hänelle annetun viisauden mukaan teille on kirjoittanut;  –2.Piet.3:15 KR38 
(!!! TL: Hengen varasto on pitkämielisyyttä, aramean sanonta. Kirje kirjoitettu ensin filippiläisille, koska Paavali oli kirjoittanut heille jo aikaisemmin?)

16 Samoin hän niissä kaikissa kirjeissään puhui niistä; näistä, joissa on sellaista asiaa, jotka ovat vaikeasti tajuttavia, ne, jotka ovat vailla opetusta ja epävakaita, vääntävät niitä kieroon niin kuin muitakin kirjoituksia, että saavat pysyä siinä omassa kadotuksessaan. –2.Piet.3:16 aramea 
16 niinkuin hän tekee kaikissa kirjeissään, kun hän niissä puhuu näistä asioista, vaikka niissä tosin on yhtä ja toista vaikeatajuista, jota tietämättömät ja vakaantumattomat vääntävät kieroon niinkuin muitakin kirjoituksia, omaksi kadotuksekseen. –2.Piet.3:16 KR38 
17 Sen tähden te, rakkaani, kun edeltä sen tiedätte, varjelkaa omia sielujanne, ettette menisi niiden petoksen perässä, jotka ovat ilman kirjoitettua sanaa, ettekä lankeaisi pois siitä omasta vakaudestanne. – 2.Piet.3:17 aramea

17 Koska te siis, rakkaani, tämän jo edeltäpäin tiedätte, niin olkaa varuillanne, ettette rietasten eksymyksen mukaansa tempaamina lankeaisi pois omalta lujalta pohjaltanne – 2.Piet.3:17 KR38
(!!! "Jotka ovat ilman kirjoitettua sanaa". Tällaiset Jumalaa tuntemattomat ihmiset vetävät ihmisiä eroon Jumalan tuntemisesta.)
18 Mutta te, kasvakaa siinä siunauksessa, ja siinä meidän Herramme ja lunastajamme Jeshuan, Messiaan tuntemisessa, ja isän Jumalan tuntemisessa, hänen, jonka on se kirkkaus nyt, ja aina ja iankaikkisille päiville. Amen. – 2.Piet.3:18 aramea

18 ja kasvakaa meidän Herramme ja Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen armossa ja tuntemisessa. Hänen olkoon kunnia sekä nyt että hamaan iankaikkisuuden päivään. – 2.Piet.3:18 KR38
(!!! TL: Dalet liittää tuntemisen molempiin objekteihin (Jeesus ja Isä). Siunaus sisältää hyvyyden ja armon.)


Päävalikkoon https://ut-vertailut.blogspot.com/Ei kommentteja:

Lähetä kommentti