sunnuntai 10. toukokuuta 2020

Pietarin ensimmäinen kirje


Pietarin ensimmäinen kirje

 
Luku 1

1 Apostoli Petros, Messias Jeshuan valituille ja matkaajille, jotka ovat hajaantuneet Pontos’ssa, ja Galtijassa, ja Kappodokiassa ja Asiassa ja Beituniassa.- 1.Piet.1:1 aramea
1 Pietari, Jeesuksen Kristuksen apostoli, valituille muukalaisille, jotka asuvat hajallaan Pontossa, Galatiassa, Kappadokiassa, Aasiassa ja Bityniassa - 1.Piet.1:1 KR38

(!!! TL: Beit-u-nia, ”talo ja kaunis ilma”. Kappodokia on VT:n Kaftor.)
2 Ne, jotka ovat isän Jumalan edessä valittuja, hänen tietämisessään, että olisivat hengen pyhityksessä kuuliaisia, ja hänen verensä pirskottamia. Messias Jeshuan hyvyys ja rauha lisääntyköön teille! - 1.Piet.1:2 aramea
2 ja jotka Isän Jumalan edeltätietämisen mukaan ovat Hengen pyhittämisen kautta valitut Jeesuksen Kristuksen kuuliaisuuteen ja hänen verellänsä vihmottaviksi. Lisääntyköön teille armo ja rauha. - 1.Piet.1:2 KR38

(!!! TL: Kreikka ottaa sanat tässä väärin ja seurauksena on pro-gnosis, ennalta tieto. Ajattelutavasta heijastuu sen ajan tyypillinen kreikkalainen filosofia. Prognosis ei esiinny missään muodossa LXX-kreikassa. Tällainen sanavalinta viittaa kreikkalaisen ajattelutavan tuntevaan kääntäjään. Toisaalta teksti kuitenkin tarkoittaa, että isä Jumala on tiennyt, ketkä on edessään valinnut. Kreikan sana Theos, Jumala, on sanskritin kielestä transliteroitu lainasana.)

3 Siunattu olkoon Jumala, meidän Herramme, Messias Jeshuan isä! Suuressa armollisuudessaan hän synnytti meidät ylhäältä Messias Jeshuan ylösnousemuksen kautta, elämän toivolle. -1.Piet.1:3 aramea
3 Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, joka suuren laupeutensa mukaan on uudestisynnyttänyt meidät elävään toivoon Jeesuksen Kristuksen kuolleistanousemisen kautta, -1.Piet.1:3 KR38
(!!! Arameassa aina uskoontulosta sana ylhäältä syntynyt. Vrt. sanaan uudestisyntynyt, jota käytetään usein arkikielessä "kuin uudestisyntynyt". Mutta eipä arkikielessä sano kukaan "kuin ylhäältäsyntynyt". Mistähän tämä johtuu!)

4 Ja sille perintöosalle, joka ei tuhoudu, eikä saastu eikä kuihdu, se, joka on on teille taivaissa valmistettu. -1.Piet.1:4 aramea
4  turmeltumattomaan ja saastumattomaan ja katoamattomaan perintöön, joka taivaissa on säilytettynä teitä varten,  -1.Piet.1:4 KR38

5 Kun te varjellutte Jumalan voimassa ja uskollisuudessa, niitä elämiä varten, jotka ovat valmiina ilmestymään viimeisenä aikana. -1.Piet.1:5 aramea
5 jotka Jumalan voimasta uskon kautta varjellutte pelastukseen, joka on valmis ilmoitettavaksi viimeisenä aikana. -1.Piet.1:5 KR38

6 Että te saisitte elämässänne iloita iankaikkisesti, vaikka tässä ajassa olettekin uupuneet monenlaisissa koettelemuksissa, jotka tulevat yllättäen. -1.Piet.1:6 aramea
6 Sentähden te riemuitsette, vaikka te nyt, jos se on tarpeellista, vähän aikaa kärsittekin murhetta moninaisissa kiusauksissa,  -1.Piet.1:6 KR38

(!!! TL: Loppu puuttuu kreikan tekstistä. Nisaajon voi kääntää myös kiusaus, koettelemus kuitenkin ensisijainen. Myös kreikassa koettelemus on ensisijainen sanavaihtoehto.)

7 Siten, että teidän uskollisuutenne todistus tulee ilmestymään, joka on oleva kallisarvoisempaa kuin puhdistettu, tulessa koeteltu kulta, kirkkaudeksi ja kunniaksi ja ylistykseksi, Messias Jeshuan ilmestyessä! - 1.Piet.1:7 aramea
7 että teidän uskonne kestäväisyys koetuksissa havaittaisiin paljoa kallisarvoisemmaksi kuin katoava kulta, joka kuitenkin tulessa koetellaan, ja koituisi kiitokseksi, ylistykseksi ja kunniaksi Jeesuksen Kristuksen ilmestyessä. - 1.Piet.1:7 KR38

(!!! Mitä on katoava kulta, joka tulessa koetellaan?)
8 Hän, jota te ette ole nähneet, ja häntä te rakastatte, ja riemuitsette hänen uskollisuudessaan, loisteliaassa, sanoin kuvaamattomassa ilossa. -1.Piet.1:8 aramea
8 Häntä te rakastatte, vaikka ette ole häntä nähneet, häneen te uskotte, vaikka ette nyt häntä näe, ja riemuitsette sanomattomalla ja kirkastuneella ilolla, -1.Piet.1:9 KR38

9 Että saisitte teidän uskollisuutenne palkinnonteidän sielujenne elämän. - 1.Piet.1:9 aramea
9 sillä te saavutatte uskon päämäärän, sielujen pelastuksen. -1.Piet.1:8-9 KR38

(!!! TL: Kreikassa soteria, pelastus, mutta arameassa siis ”elämä”. Pelastus olisi purkana,.. Tutkin asiaa, ja huomasin, että eihän kreikan kielessä edes ole varsinaista elämä - sanaa, paitsi bios, joka on ihan nimensä mukaisesti biologista elämää. Kreikasta puuttuu paljon muutakin raamatun sanomaan liittyvää sanastoa.)

10 Nämä elämät, joita olivat tutkineet ne profeetat, kun he profetoivat siitä tulevasta hyvyydestä, joka teille tultaisiin antamaan. - 1.Piet.1:10 aramea 
10 Sitä pelastusta ovat etsineet ja tutkineet profeetat, jotka ovat ennustaneet teidän osaksenne tulevasta armosta, - 1.Piet.1:10 KR38
11 Ja he etsivät, että mihin aikaan se heissä asustava Messiaan henki viittaa ja todistaa, tulevista Messiaan kärsimyksistä ja sen jälkeen tulevasta kirkkaudestaan. –1.Piet.1:11 aramea

11 ovat tutkineet, mihin tai millaiseen aikaan heissä oleva Kristuksen Henki viittasi, edeltäpäin todistaessaan Kristusta kohtaavista kärsimyksistä ja niiden jälkeen tulevasta kunniasta. -1.Piet.1:11 KR38
12 Ja paljastettiin heille kaikille, jotka etsivät, koska he eivät etsineet omia sielujaan varten, vaan meille, että he meistä profetoivat näitä, jotka nyt on heidän kauttaan teille paljastettu - nämä, jotka teitä evankelioivat siinä pyhyyden hengessä, joka oli lähetetty taivaista. Näihin myös enkelit kaipaavat katsoa. –1.Piet.1:12 aramea

12 Ja heille, koska he eivät palvelleet itseänsä, vaan teitä, ilmoitettiin se, mikä nyt on teille julistettu niiden kautta, jotka taivaasta lähetetyssä Pyhässä Hengessä ovat teille evankeliumia julistaneet; ja siihen enkelitkin halajavat katsahtaa. -1.Piet.1:12 KR38
13 Tämän tähden vyöttäkää ajatuksenne, ja kiinnittäkää huomionne täydellisyyteen ja siihen ilon toivoon, joka teille on tuleva meidän Herramme Jeshuan, Messiaan, ilmestyessä. - 1.Piet.1:13 aramea

13 Vyöttäkää sentähden mielenne kupeet ja olkaa raittiit; ja pankaa täysi toivonne siihen armoon, joka teille tarjotaan Jeesuksen Kristuksen ilmestymisessä. - 1.Piet.1:13 KR38
14 Kuin tottelevaiset lapset, ettekä ota uudelleen osaa niihin aikaisempiin himoihin, näihin, joissa te himoiten olitte, tietoa vailla. - 1.Piet.1:14 aramea

14 Niinkuin kuuliaisten lasten tulee, älkää mukautuko niiden himojen mukaan, joissa te ennen, tietämättömyytenne aikana, elitte, -  1.Piet.1:14 KR38
15 Mutta olkaa pyhät kaikissa elämäntavoissanne, niin kuin hän, joka teidät kutsui, on pyhä. -1.Piet.1:15 aramea

15 vaan sen Pyhän mukaan, joka on teidät kutsunut, tulkaa tekin kaikessa vaelluksessanne pyhiksi. -1.Piet.1:16 KR38
16 Koska kirjoitettu on, että ”olkaa pyhät, kuten myös minä, minä olen pyhä”. - 1.Piet.1:16 aramea

16 Sillä kirjoitettu on: "Olkaa pyhät, sillä minä olen pyhä." -1.Piet.1:16 KR38
(!!! TL: Aramea tuo tässä taas esiin sanonnan ”ena’na”, joka liittyy aina Jumalaan tai Jeesukseen.)

17 Ja jos te kutsutte häntä, että hän on isä, joka ei edessään hyväksy kasvoja, ja tuomitsee jokaisen tekojensa mukaan, olkaa palvonnassa, olkaa johdatuksessa tässä vaelluksenne ajassa. - 1.Piet.1:17 aramea 
17 Ja jos te Isänänne huudatte avuksi häntä, joka henkilöön katsomatta tuomitsee kunkin hänen tekojensa mukaan, niin vaeltakaa pelossa tämä muukalaisuutenne aika, - 1.Piet.1:17 KR38
(!!! TL: Johdatus puuttuu kreikasta. Kreikassa dachlutha on laitettu merkityksellä fobos, pelko tai kauhu.)

18 Kun te tiedätte, ettei teitä ole hopealla, joka kuluu, eikä kullalla, lunastettu arvottomista teoistanne, niistä, jotka te olitte saaneet isiltänne. -1.Piet.1:18 aramea
18 tietäen, ettette ole millään katoavaisella, ette hopealla ettekä kullalla, lunastetut turhasta, isiltä peritystä vaelluksestanne, - 1.Piet.1:18 KR38
(!!! TL: Mutta kuluuko hopea? Hopea, kesef, tarkoittaa myös käteistä rahaa, tarkoitti raamatun aikaan ja tarkoittaa edelleen. Hopea, joka kuluu on siis todennäköisesti ”rahalla, joka kuluu”. Sama toistuu läpi koko raamatun, katsokaapa hopeasta kertovia kohtia!)

19 Vaan karitsan kalliissa veressä, joka on virheetön, eikä hänessä ole saastutusta, joka on Messias. -1.Piet.1:19 aramea 
19 vaan Kristuksen kalliilla verellä, niinkuin virheettömän ja tahrattoman karitsan, - 1.Piet.1:18-19 KR38
20 Hän, joka oli tähän osoitettu jo ennen maailman perustamista, ja ilmestyi teitä varten näissä viimeisissä ajoissa. -1.Piet.1:20 aramea

20 hänen, joka tosin oli edeltätiedetty jo ennen maailman perustamista, mutta vasta viimeisinä aikoina on ilmoitettu teitä varten, -1.Piet.1:20 KR38
21 Nämä, jotka hänen kauttaan uskovat Jumalaan, häneen, joka nosti hänet kuolleiden huoneesta, ja antoi hänelle kirkkauden, että teidän uskollisuutenne ja toivonne olisi Jumalan yllä. -1.Piet.1:20-21 aramea

21  jotka hänen kauttansa uskotte Jumalaan, joka herätti hänet kuolleista ja antoi hänelle kirkkauden, niin että teidän uskonne on myös toivo Jumalaan. -1.Piet.1:21 KR38
(!!! Arameassa kuoleman jälkeistä paikkaa ei kutsuta haudaksi vaan kuolleiden huoneeksi.)

22 Kun teidän sielunne olisivat pyhitetyt, hänen totuutensa tottelemisessa, ja olisivat täynnä rakkautta, ettei katsottaisi kasvoihin, että olisitte sydämestänne puhtaat ja täydelliset, ja rakastaisitte toinen toistanne. - 1.Piet.1:22 aramea
22 Puhdistakaa sielunne totuuden kuuliaisuudessa vilpittömään veljenrakkauteen ja rakastakaa toisianne hartaasti puhtaasta sydämestä, - 1.Piet.1:22 KR38

(!!! TL: Käytän mieluummin tottelemista, kuin kuuliaisuutta, koska kuulemiselle on oma sanansa. Kasvoihin katsominen tai hyväksyminen on, kuten jo jossain aikaisemmassa suomennoksessa mainitsin, seemiläinen sanonta, joka tarkoittaa puolueellisuutta oppiarvon tai yhteiskunnallisen aseman perusteella.)

23 Kuin ihmiset, jotka ovat ylhäältä syntyneet, ei katoavasta siemenestä, vaan sellaisesta, joka ei katoa, elävän Jumalan sanan kautta, joka pysyy iankaikkisesti. - 1.Piet.1:23 aramea
23 te, jotka olette uudestisyntyneet, ette katoavasta, vaan katoamattomasta siemenestä, Jumalan elävän ja pysyvän sanan kautta. - 1.Piet.1:23 KR38

24 Koska ”kaikki liha on ruohoa, ja kaikki sen kauneus kuin kedon kukoistus; ruoho kuivuu ja kukoistus haihtuu”. - 1.Piet.1:24 aramea
24 Sillä: "kaikki liha on kuin ruoho, ja kaikki sen kauneus kuin ruohon kukkanen; ruoho kuivuu, ja kukkanen varisee- 1.Piet.1:24 KR38
25 Ja ”meidän Jumalamme sana pysyy iankaikkisesti”. Ja tämä on se sana, joka on teille julistettu. - 1.Piet.1:25 aramea
25 mutta Herran sana pysyy iankaikkisesti." Ja tämä on se sana, joka on teille ilosanomana julistettu. - 1.Piet.1:25 KR38

(!!! TL: KR33 Jes.40:8 sanoo, ”meidän Jumalamme sana pysyy iankaikkisesti”. Sanatarkasti sama.)

 
Luku 2

1 Sen tähden, poistakaa teistä kaikki pahuus ja kaikki petollisuus, ja kasvoihin katsominen ja kateus, ja mikä on paholaisesta. -1.Piet.2:1 aramea
1 Pankaa siis pois kaikki pahuus ja kaikki vilppi ja ulkokultaisuus ja kateus ja kaikki panettelu, -1.Piet.2:1 KR38

(!!! TL: Akelkartsa on ”paholainen”, kreikassa diabolos. Sana kuitenkin muodostuu sanoista ”syö, puree”, joten käännöksissä on poikkeuksetta menty tämän tulkinnan mukaan. Kreikassa yleensä sana on oikein, paholainen, mutta tässä kohtaa καταλαλιάς, pahan puhuminen, joka kyllä muuten sopii tähän, mutta kaventaa jakeen sanomaa. Osa kreikan käsikirjoituksista on jättänyt jakeen lopun kokonaan pois. Miksi?)

2 Ja olkaa kuin imeväiset vauvat, ja tavoitelkaa sitä puhdasta ja hengellistä sanaa kuin maitoa, että te siinä kasvaisitte elämää varten. -1.Piet.2:2 aramea
2 ja halatkaa niinkuin vastasyntyneet lapset sanan väärentämätöntä maitoa, että te sen kautta kasvaisitte pelastukseen, -1.Piet.2:2 KR38

(!!! TL: Kreikan teksteissä vain muutamassa on loppu ”pelastukseen”. Lähes kaikissa viimeinen sana puuttuu. Sanan käyttö tässä kohdassa on muun raamatun sanoman vastaista, Jeesus pelastaa ja sana kasvattaa. Sana ”puhdas” on oikein kreikassa, mutta länsimaisiin teksteihin se on laitettu ”väärentämätön”. Sanaa ei kreikassa käytetä missään muualla raamatussa.  Taas Gingrichin sanakirjasta: ἄδολος, ονunadulterated, pure1 Pt 2:2.* [pg 4]

Aramean sana, nakad, *tässä ja Matt.27:59. Jastrowin sanakirjan mukaan ”puhdas”, eikä mitään muuta. Miksi kreikassa on adolos, eikä normaali katharos, joka on myös ”opillisesti puhdas”? Muistattehan historiasta kataarit, ”puhdasoppiset”? Ajatteliko kreikan tekstin valmistaja, ettei teksti olisikaan oikealla tavalla puhdasta?)

3 Jos olette maistaneet ja nähneet, että Herra on hyvä. -1.Piet.2:3 aramea 
3 jos "olette maistaneet, että Herra on hyvä."-1.Piet.2:3 KR38
(!!! TL: Suoraan psalmista 34. Kreikasta puuttuu ”ja nähneet”.  Aramean ”olette nähneet” on luettu ”olitte”, ja jälleen yksi selkeä virhe selittyy aramean avulla!)

4 Hän on se, jota te lähestytte, joka on se elävä kivi, jonka ihmislapset hylkäsivät, ja Jumalalle kallis ja valittu. -1.Piet.2:4 aramea
4 Ja tulkaa hänen tykönsä, elävän kiven tykö, jonka ihmiset tosin ovat hyljänneet, mutta joka Jumalan edessä on valittu, kallis, -1.Piet.2:4 KR38
5 Ja myös te; rakentukaa, kuin elävät kivet, ja te olette hengellinen temppeli, ja pyhiä pappeja. Uhratkaa hengellisiä uhreja, jotka otetaan vastaan Jumalan edessä, Messias Jeshuan kautta. -1.Piet.2:5 aramea

5 ja rakentukaa itsekin elävinä kivinä hengelliseksi huoneeksi, pyhäksi papistoksi, uhraamaan hengellisiä uhreja, jotka Jeesuksen Kristuksen kautta ovat Jumalalle mieluisia. -1.Piet.2:5 KR38
(!!! TL: Kreikka käyttää temppelistä aramean beit-vastinetta, eli οἶκος. En löydä selitystä sille, miksi normaali temppeli-sana, ναός ei ole käytössä. Samoin kohen-papeista on sellainen papistoa koskeva sana, joka tulee 2Moos.19:6 LXX tekstistä, mutta ei siinä muodossa esiinny muualla.)

6 Sillä kirjoituksessa on sanottu, että ”katso, minä asetan Zhioniin koetellun ja kalliin kiven, kulmakiven, ja jotka uskovat häneen, eivät häpeään joudu”. -1.Piet.2:6 aramea
6 Sillä Raamatussa sanotaan: "Katso, minä lasken Siioniin valitun kiven, kalliin kulmakiven; ja joka häneen uskoo, ei ole häpeään joutuva." -1.Piet.2:6 KR38
(!!! TL: Tai, ”joiden usko on hänessä”. Lainaus Jesaja 28:16 ei ole mistään nykyaikana tunnetusta käsikirjoituksesta, nykyisinhän siinä on lo-jachish, ei pelästy, tai ”säiky”, niin kuin Seppälän tanakhiin se on laitettu. ”Häpeään joutuva” menee kyllä muun raamatun sanoman kanssa täydellisesti yhteen.)

7 Sen tähden teille on annettu tämä kunnia; näille, jotka uskovat, mutta niille, jotka eivät tottele: -1.Piet.2:7 aramea
7 Teille siis, jotka uskotte, se on kallis, mutta niille, jotka eivät usko, "on se kivi, jonka rakentajat hylkäsivät, tullut kulmakiveksi" -1.Piet.2:7 KR38
(!!!)

8 Hän on kompastuskivi, ja loukkauksen kallio, ja siinä kompastuvat ne, jotka eivät tottele sitä sanaa – ne, jotka on tätä varten osoitettu -1.Piet.2:8 aramea
8 ja "kompastuskiveksi ja loukkauskallioksi." Koska he eivät tottele sanaa, niin he kompastuvat; ja siihen heidät on pantukin. -1.Piet.2:8 KR38
9 Mutta te olette valittu suku, jotka olette pappeja kuningaskunnalle, pyhä kansa, lunastettujen kokoontumiselle. Julistakaa hänen ylistystään, joka kutsui teidät pimeydestä loisteliaaseen valkeuteensa. -1.Piet.2:9 aramea

9 Mutta te olette "valittu suku, kuninkaallinen papisto, pyhä heimo, omaisuuskansa, julistaaksenne sen jaloja tekoja", joka on pimeydestä kutsunut teidät ihmeelliseen valkeuteensa; -1.Piet.2:9 KR38
(!!! Lunastettujen kokoontuminen viittaa Herran päivään, jolloin kaikki Jeesukseen uskoneet kootaan yhteen. Kreikan kautta tämä asia ei tule esille.)

10 Nämä, joita ennen ei pidetty kansana, mutta nyt ovat Jumalan kansa. Eikä yllänne myös ollut armoja, mutta nyt armoja vuodatetaan yllenne. -1.Piet.2:10 aramea 
10 te, jotka ennen "ette olleet kansa", mutta nyt olette "Jumalan kansa", jotka ennen "ette olleet armahdetut", mutta nyt "olette armahdetut." -1.Piet.2:10 KR38
11 Rakkaani, minä pyydän teitä, niin kuin matkaajat ja vieraat, erottautukaa kaikista niistä ruumiin himoista, jotka taistelevat sielua vastaan! - 1.Piet.2:11 aramea

11 Rakkaani, niinkuin outoja ja muukalaisia minä kehoitan teitä pidättymään lihallisista himoista, jotka sotivat sielua vastaan, - 1.Piet.2:11 KR38
12 Ja olkoon elämäntapanne kauniit kaikkien ihmislasten edessä, näiden, jotka teistä sanoja puhuvat, että pahantekijät näkisivät teidän kauniit tekonne, ja ylistäisivät Jumalaa viimeisenä päivänä. - 1.Piet.2:12 aramea

12 ja vaeltamaan nuhteettomasti pakanain keskuudessa, että he siitä, mistä he parjaavat teitä niinkuin pahantekijöitä, teidän hyvien tekojenne tähden, niitä tarkatessaan, ylistäisivät Jumalaa etsikkopäivänä. - 1.Piet.2:12 KR38
(!!! TL: Käänsin tuon ”viimeisen” chorna-sanajuuren mukaan. Kreikassa episkopes, koston päivänä. Kyse on siis samasta asiasta. KR38 ”etsikkopäivä” menee selvästi KJV mukaan, jossa ”day of visitation”, mutta raamatun englannissa visitation on AINA ”kosto”, nykyenglannissahan sanalla on muitakin merkityksiä.)

13 Ja olkaa kaikille ihmislapsille alamaisia, Jumalan tähden; kuninkaille heidän käskyvaltansa tähden, -1.Piet.2:13 aramea
13 Olkaa alamaiset kaikelle inhimilliselle järjestykselle Herran tähden, niin hyvin kuninkaalle, joka on ylin, -1.Piet.2:13 KR38
(!!! TL: Kreikkaan on lisätty κτίσις ”luomus”, jolloin ”lapset” בני on luettu ”rakennelma” בנא. Vanhemmissa kirjasinlajeissa, käsin kirjoitettuna, alef ja jud on helppo lukea väärin. Myös Vulgatassa ”subiecti estote omni humanae creaturae”, mutta ei raamattu oikeasti kehota olemaan alamaisia ihmisten luomuksille. Toisen ihmisen kunnioittaminen on sanan mukaista, luodun kunnioittaminen menee jo epäjumalanpalvonnan puolelle. Arameassa mitään epäselvyyttä ei ole. Määräinen artikkeli ihmisissä viittaa seuraavissa lauseissa oleviin kuninkaisiin ja tuomareihin, tässä tapauksessa.)

14 Ja tuomareille, koska hän on heidät lähettänyt, väärintekijöiden rangaistukseksi ja hyvän tekijöiden ylistykseksi. -1.Piet.2:14 aramea
14 kuin käskynhaltijoille, jotka hän on lähettänyt pahaa tekeville rangaistukseksi, mutta hyvää tekeville kiitokseksi; -1.Piet.2:14 KR38
15 Että siten on Jumalan tahto, että omien loisteliaiden tekojenne kautta, sulkisitte suut niiltä tyhmiltä, jotka eivät tunne Jumalaa. -1.Piet.2:15 aramea

15 sillä se on Jumalan tahto, että te hyvää tekemällä tukitte suun mielettömäin ihmisten ymmärtämättömyydeltä -  -1.Piet.2:15 KR38
16 Olkaa kuin vapaat lapset, älkääkä kuin sellaiset ihmiset, jotka tekevät itselleen viitan oman vapautensa pahuuksista, vaan niin kuin Jumalan palvelijat. -1.Piet.2:16 aramea

16 niinkuin vapaat, ei niinkuin ne, joilla vapaus on pahuuden verhona, vaan niinkuin Jumalan palvelijat. -1.Piet.2:16 KR38
17 Kunnioittakaa kaikkia ihmisiä, rakastakaa veljiänne ja pelätkää Jumalaa, ja kunnioittakaa kuninkaita. -1.Piet.2:17 aramea

17 Kunnioittakaa kaikkia, rakastakaa veljiä, peljätkää Jumalaa, kunnioittakaa kuningasta. -1.Piet.2:17 KR38
18 Ja nämä, jotka teidän keskuudessanne ovat palvelijoita; alistukaa herroillenne, kunnioituksessa – ei ainoastaan hyville ja nöyrille, vaan myös tylyille ja kieroille. -1.Piet.2:18 aramea

18 Palvelijat, olkaa kaikella pelolla isännillenne alamaiset, ei ainoastaan hyville ja lempeille, vaan nurjillekin. -1.Piet.2:18 KR38
19 Sillä näille on siunaus, heitä varten, Jumalan edessä, näille, jotka erinomaisen omantunnon tähden kestävät niitä ahdinkoja, jotka vääryydessä tulevat heidän ylleen. -1.Piet.2:19 aramea

19 Sillä se on armoa, että joku omantunnon tähden Jumalan edessä kestää vaivoja, syyttömästi kärsien. -1.Piet.2:19 KR38
(!!! TL: Kreikka ja latina puhuvat Jumalan omastatunnosta. Aramea ei. Teivutha on hyvyys, siunaus.)

20 Mutta nämä, jotka omien tyhmyyksiensä tähden kestävät kärsimystä - mitä kirkkautta siinä heille on? Vaan kun teitä teidän kauniiden tekojenne tähden ahdistetaan, kestätte, silloin teidän kirkkautenne kohoaa Jumalan luokse. - 1.Piet.2:20 aramea 
20 Sillä mitä kiitettävää siinä on, jos te olette kärsivällisiä silloin, kun teitä syntienne tähden piestään? Mutta jos olette kärsivällisiä, kun hyvien tekojenne tähden saatte kärsiä, niin se on Jumalan armoa. - 1.Piet.2:20 KR38
(!!! Aramea ei kerro uskovien pieksämisestä syntien tähden.)

21 Sillä tähän te olette kutsutut, että Messias myös kuoli meidän puolestamme, ja jätti meille tämän esimerkin, että te hänen askelissaan vaeltaisitte. - 1.Piet.2:21 aramea 
21 Sillä siihen te olette kutsutut, koska Kristuskin kärsi teidän puolestanne, jättäen teille esikuvan, että te noudattaisitte hänen jälkiänsä - 1.Piet.2:21 KR38
22 Hän, joka ei syntiä tehnyt, eikä petosta löydetty hänen suustaan. -1.Piet.2:22 aramea

22 joka "ei syntiä tehnyt ja jonka suussa ei petosta ollut", - 1.Piet.2:22 KR38

23 Hän, jota loukattiin, eikä hän loukkaantunut, ja kärsi, eikä hän uhkaillut, vaan luovutti oman tuomionsa vanhurskauden tuomarille. -1.Piet.2:23 aramea

23 joka häntä herjattaessa ei herjannut takaisin, joka kärsiessään ei uhannut, vaan jätti asiansa sen haltuun, joka oikein tuomitsee- 1.Piet.2:23 KR38
24 Ja hän otti meidän kaikki syntimme, ja nosti ne omassa ruumiissaan ristille, että kun me olemme synnille kuolleita, eläisimme hänen vanhurskaudessaan, sillä ”hänen haavojensa kautta te olette parannetut”. -1.Piet.2:24 aramea

24 joka "itse kantoi meidän syntimme" ruumiissansa ristinpuuhun, että me, synneistä pois kuolleina, eläisimme vanhurskaudelle; ja hänen "haavainsa kautta te olette paratut."  - 1.Piet.2:24 KR38
24 (!!! TL: Kreikan tekstille tyypillisesti, ajatus ”hänen vanhurskaudessaan” puuttuu kokonaan. Kreikkalaisen, erityisesti stoalaisen filosofian mukaan, ihmisen oma vanhurskaus, oma hyvyys, on riittävä. Apt.17:18.)

25 Te, jotka olitte eksyksissä kuin lampaat, ja nyt te olette palanneet teidän sielujenne paimenen ja kostajan luokse. ”Minun on kosto, sanoo Herra”. - 1.Piet.2:25 aramea 
25 Sillä te olitte "eksyksissä niinkuin lampaat", mutta nyt te olette palanneet sielujenne paimenen ja kaitsijan tykö. - 1.Piet.2:25 KR38
25 (!!! TL: Tästä jakeesta tulevat sanastoomme sanat ’pastori’ ja ’piispa’, episkopos. . Mutta se’oraa סעורא onkin kosto ja kostaja. Miika 7:4 sama sana. Piispan viran voi lakkauttaa.) (…Sinun tähystäjäisi ilmoittama päivä, kosto sinulle, tulee. Silloin he joutuvat sekasortoon.”  –Miika 7:4)

 
Luku 3

1 Näin myös te, naiset, alistukaa aviomiehillenne, olkaa kauniita elämäntavoissanne, että nekin, jotka eivät sanaa tottele, ilman työtä voitettaisiin. -1.Piet.3:1 aramea
1 Samoin te, vaimot, olkaa alamaiset miehillenne, että nekin, jotka ehkä eivät ole sanalle kuuliaisia, vaimojen vaelluksen kautta sanoittakin voitettaisiin, -1.Piet.3:1 KR38
(!!! TL: Kreikassa logos, sana, eikä työ. Käsin kirjoitetussa tekstissä, jos lamedin yläosa on epäselvä, sen lukee helposti r-kirjaimeksi, ja saamme puhumisen. Hellenistiselle maailmalle – vielä nykyaikanakin – ”kiehtovat viisauden sanat” ovat tärkeämpiä, kuin Jumalan voima.)

2 Kun he näkevät, että te kunnioituksessa ja ymmärryksessä huolehditte itsestänne. -1.Piet.3:2 aramea 
2 kun he katselevat, kuinka te vaellatte puhtaina ja pelossa. -1.Piet.3:2 KR38
(!!!)

3 Älkääkä kaunistautuko ulkoisten koristeiden kautta; hiustenne palmikoinnin tai kultaisten korujen tai hienojen vaatteiden, -1.Piet.3:3 aramea
3 Älköön teidän kaunistuksenne olko ulkonaista, ei hiusten palmikoimista eikä kultien ympärillenne ripustamista eikä koreihin vaatteisiin pukeutumista, -1.Piet.3:3 KR38
4 vaan kaunistakaa ihmisessä oleva sydämen salaisuus, hengessä nöyrä, joka ei ole turmeltuva koriste – joka on Jumalan edessä kallis. -1.Piet.3:4 aramea

4 vaan se olkoon salassa oleva sydämen ihminen, hiljaisen ja rauhaisan hengen katoamattomuudessa; tämä on Jumalan silmissä kallis. -1.Piet.3:3-4 KR38

5 Sillä näin myös ennen ne pyhät naiset, nämä, joiden toivo oli Jumalassa, olivat kaunistaneet omat sielunsa, ja olivat alistuneet omille aviomiehilleen. - 1.Piet.3:5 aramea
5 Sillä näin myös muinoin pyhät vaimot, jotka panivat toivonsa Jumalaan, kaunistivat itsensä ja olivat miehillensä alamaiset; - 1.Piet.3:5 KR38

6 Niin kuin Sara oli alamainen Abrahamille, ja kutsui häntä, ”minun herrani” - hän, jonka tyttäriä te olette, hyvien tekojen kautta, kun ette horju mistään pelosta. - 1.Piet.3:6 aramea
6 niin oli Saara kuuliainen Aabrahamille, kutsuen häntä herraksi; ja hänen lapsikseen te olette tulleet, kun teette sitä, mikä hyvää on, ettekä anna minkään itseänne peljättää. - 1.Piet.3:6 KR38

7 Ja te miehet, eläkää näin vaimojenne kanssa, tuntemisessa, ja kuin heikkoa astiaa, pitäkää heitä kunniassa, koska myös nämä perivät teidän kanssanne sen iankaikkisen elämän lahjan, ettette kompastuisi rukouksissanne. - 1.Piet.3:7 aramea
7 Samoin te, miehet, eläkää taidollisesti kukin vaimonne kanssa, niinkuin heikomman astian kanssa, ja osoittakaa heille kunnioitusta, koska he ovat elämän armon perillisiä niinkuin tekin; etteivät teidän rukouksenne estyisi. - 1.Piet.3:7 KR38

(!!! TL: Aramean lahja מוהבתא on luettu kreikkaan  טיבותא hyvyys, siunaus, ja se käännetään kreikassa lähes poikkeuksetta armoksi. Vanhemmassa kirjasinlajissa taas helppo nähdä.)
8 Mutta loppusana on, että olisitte kaikki yhteistyössä, ja olkaa kärsimyksissä niiden kanssa, jotka kärsivät, ja armahtakaa toinen toistanne, ja olkaa armollisia ja nöyriä. - 1.Piet.3:8 aramea 
8 Ja lopuksi: olkaa kaikki yksimielisiä, helläsydämisiä, veljiä kohtaan rakkaita, armahtavaisia, nöyriä. - 1.Piet.3:8 KR38
9 Älkääkä maksako ihmiselle pahaa pahalla, eikä myös loukkausta loukkauksella, vaan päinvastoin, olkaa heidän siunaajiaan, sillä tähän teidät on kutsuttu, että siunauksen perisitte. – 1.Piet.3:9-10 aramea

9 Älkää kostako pahaa pahalla, älkää herjausta herjauksella, vaan päinvastoin siunatkaa; sillä siihen te olette kutsututkin, että siunauksen perisitte. – 1.Piet.3:9 KR38

10 Sen tähden, ”kuka oletkin, joka tahdot elää ja rakastaa, nähdä hyvät päivät, pidätä kielesi pahasta ja huulensa petosta puhumasta”. – 1.Piet.3:10 aramea

10 Sillä: "joka tahtoo rakastaa elämää ja nähdä hyviä päiviä, varjelkoon kielensä pahasta ja huulensa vilppiä puhumasta, – 1.Piet.3:10 KR38
11 Lakatkoon pahuudesta ja tehköön hyvää, ja etsiköön rauhaa ja juoskoon sen perään- 1.Piet.3:11 aramea

11 kääntyköön pois pahasta ja tehköön hyvää, etsiköön rauhaa ja pyrkiköön siihen- 1.Piet.3:11 KR38

12 Koska ”Herran silmät ovat vanhurskaiden yllä, ja hänen korvansa kuulevat heitä, ja Herran kasvot ovat pahaa vastaan”. - 1.Piet.3:12 aramea

12 Sillä Herran silmät tarkkaavat vanhurskaita ja hänen korvansa heidän rukouksiansa, mutta Herran kasvot ovat pahantekijöitä vastaan." - 1.Piet.3:11-12 KR38
12 (!!! TL: Herra on mar’ia, Herra Jumala, jota ei saa sekoittaa Jeesuksen äidin nimeen, joka on Mirjam)

 
13 Ja kuka se on, joka tekee teille pahaa, jos olette innokkaat hyvään? - 1.Piet.3:13 aramea

13 Ja kuka on, joka voi teitä vahingoittaa, jos teillä on kiivaus hyvään? - 1.Piet.3:13 KR38
14 Ja jos te kärsitte vanhurskauden tähden, olette siunattuja, älkääkä kauhistuko niitä, jotka teitä kauhistuttavat, älkääkä hermostuko. - 1.Piet.3:14 aramea

14 Vaan vaikka saisittekin kärsiä vanhurskauden tähden, olette kuitenkin autuaita. "Mutta älkää antako heidän pelkonsa peljättää itseänne, älkääkä hämmästykö", - 1.Piet.3:14 KR38
15 Vaan pyhittäkää Herra, Messias, sydämissänne, ja olkaa valmiit vastaamaan hengessä jokaiselle, joka teiltä kysyy sen toivonne sanasta, uskollisuutenne nöyryydessä, ja kunnioituksessa. - 1.Piet.3:15 aramea

15 vaan pyhittäkää Herra Kristus sydämissänne ja olkaa aina valmiit vastaamaan jokaiselle, joka teiltä kysyy sen toivon perustusta, joka teissä on, kuitenkin sävyisyydellä ja pelolla, - 1.Piet.3:15 KR38
15 (!!! TL: Kreikka käyttää taas dachluta’sta ’fobos’, pelkoa, vaikka tekstin kokonaisuus puhuu edelleen toisen ihmisen kunnioittamisesta. Kreikassa on myös ”aina valmiit puolustautumaan”, joka kertoo kääntäjän kokemuksista? Aramean mefka, vastata, merkitsee kyllä myös ”ulos pääsemistä”. Hengessä, be’ruach, puuttuu kreikan tekstistä.)

 
16 Kun teillä on hyvä omatunto, että nuo ihmiset, jotka vastustavat, jotka puhuvat teitä vastaan, kuin olisitte pahoja ihmisiä, häpeäisivät, kun teidän elämäntapanne Messiaassa ovat kauniita. - 1.Piet.3:16 aramea

16 pitäen hyvän omantunnon, että ne, jotka parjaavat teidän hyvää vaellustanne Kristuksessa, joutuisivat häpeään siinä, mistä he teitä panettelevat. - 1.Piet.3:16 KR38
(!!! Erilainen sanoma käännöksissä. Arameassa kuin-vertaussana.)

 
17 Sillä se on teille hyödyllistä, että te kärsitte pahaa, tehdessänne hyviä tekoja, jos näin on Jumalan tahto, eikä silloin, kun teette pahaa. -1.Piet.3:17 aramea

17 Sillä parempi on hyvää tehden kärsiä, jos niin on Jumalan tahto, kuin pahaa tehden. -1.Piet.3:18 KR38
18 Koska myös Messias kerran kuoli meidän syntiemme puolesta - vanhurskas syntisten puolesta – tuodakseen teidät Jumalalle, ja hän kuoli ruumiissa ja elää hengessä. -1.Piet.3:18 aramea

18 Sillä myös Kristus kärsi kerran kuoleman syntien tähden, vanhurskas vääräin puolesta, johdattaaksensa meidät Jumalan tykö; hän, joka tosin kuoletettiin lihassa, mutta tehtiin eläväksi hengessä -1.Piet.3:18 KR38
18 (!!! TL: Voi olla myös ”elää hengen kautta”. Kreikassa on tulkinta, ”elävöitettiin”)

 
19 Ja hän julisti niille sieluille, joita pidettiin tuonelassa. - 1.Piet.3:19 aramea

19 jossa hän myös meni pois ja saarnasi vankeudessa oleville hengille - 1.Piet.3:19 KR38
20 Nämä, jotka entisinä päivinä eivät totelleet, elivät Noah’n päivinä, kun Jumala pitkämielisyydessään käski, että olisi arkki parannuksen toivoa varten, ja ainoastaan kahdeksan sielua siihen astui, ja he elivät veden kautta. - 1.Piet.3:20 aramea

20 jotka muinoin eivät olleet kuuliaiset, kun Jumalan pitkämielisyys odotti Nooan päivinä, silloin kun valmistettiin arkkia, jossa vain muutamat, se on kahdeksan sielua, pelastuivat veden kautta- 1.Piet.3:20 KR38
20 (!!! TL: Migrath Ruachah, henkensä varasto, on aramean sanonta, joka tarkoittaa kärsivällisyyttä ym.)

 
21 Että myös te samoin hänen kauttaan, hänessä elätte, kasteen kautta, ei siinä, kun peseydytte ruumiin saastaisuudesta, vaan kun te puhtaalla omallatunnolla tunnustatte Jumalan, ja Messias Jeshuan ylösnousemuksen. - 1.Piet.3:21 aramea

21 Tämän vertauskuvan mukaan vesi nyt teidätkin pelastaa, kasteena - joka ei ole lihan saastan poistamista, vaan hyvän omantunnon pyytämistä Jumalalta - Jeesuksen Kristuksen ylösnousemuksen kautta, - 1.Piet.3:21 KR38
21 (!!! TL: Aramea menee tässä ”suun tunnustuksella pelastutaan” - linjan mukaan, mikä sopii kauniisti raamatun sanomaan. Kreikka puhuu epämääräisesti ”hyvän omantunnon pyytämisestä”.)

 
22 Hän on astunut taivaisiin, ja hän on Jumalan oikealla puolella, ja hänelle ovat alistuneet enkelit ja hallitukset ja vallat. - 1.Piet.3:22 aramea

22 hänen, joka on mennyt taivaaseen ja on Jumalan oikealla puolella; ja hänen allensa ovat enkelit ja vallat ja voimat alistetut - 1.Piet.3:22 KR38

 
Luku 4

1-2 Sen tähden, jos Messias kärsi teidän puolestanne lihassa, ja te myös tällä tavalla, varustakaa itsellenne kaikille sama mieli, sillä joka on kuollut, hän lakkaa ruumiissaan kaikista synneistään. 2 Sen tähden, ettei ihmislasten himojen mukaan elettäisi tätä kuluvaa aikaa, jonka olemme ruumiissa, vaan Jumalan tahdolle. -1.Piet.4:1-2 aramea
1-2 Koska siis Kristus on kärsinyt lihassa, niin ottakaa tekin aseeksenne sama mieli - sillä joka lihassa kärsii, se lakkaa synnistä – 2 ettette enää eläisi tätä lihassa vielä elettävää aikaa ihmisten himojen mukaan, vaan Jumalan tahdon mukaan. -1.Piet.4:1-2 KR38

3 Sillä riittäähän se, että te siinä menneessä ajassa palvelitte pakanoiden tahtoa, irstaudessa ja juopumuksessa, ja haureudessa ja orgioissa, ja riivaajien palvonnassa.  - 1.Piet.4:3 aramea
3 Riittäähän, että menneen ajan olette täyttäneet pakanain tahtoa vaeltaessanne irstaudessa, himoissa, juoppoudessa, mässäyksissä, juomingeissa ja kauheassa epäjumalain palvelemisessa. - 1.Piet.4:3 KR38

4 Ja katso, nyt he ihmettelevät, ja halveksivat teitä siinä, että ette juokse heidän kanssaan tässä entisessä irstaudessa. -1.Piet.4:4 aramea
4 Sentähden he oudoksuvat sitä, ettette juokse heidän mukanansa samaan riettauden lätäkköön, ja herjaavat. -1.Piet.4:4 KR38

(!!! TL: Aramean juokseminen on tässä ”virran mukana juoksemista”. Kreikan teksti tulkitsee sen johonkin kirjaimelliseen veteen juoksemiseksi, ja käyttää sanaa ἀνάχυσιν. Tästä on KR38 saanut ”lätäkkö”- sanansa. Mutta, jälleen kerran tuo kreikan sana esiintyy raamatussa vain tässä. Tämä on yksi todiste lisää omaan johtopäätökseeni, että teksti on käännetty arameasta kreikan kielelle jossain Babylonian alueella.)

 
5 Nämä, jotka antavat tilin Jumalalle – hänelle, joka on tuleva tuomitsemaan elävät ja kuolleet. -1.Piet.4:5 aramea

5 Mutta heidän on tehtävä tili hänelle, joka on valmis tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. -1.Piet.4:5 KR38
6 Sillä tämän tähden hän julisti myös kuolleille, että heidätkin tuomittaisiin, niin kuin lihassakin olevat ihmislapset, ja he eläisivät hengessä, Jumalan kautta.  - 1.Piet.4:6 aramea

6 Sillä sitä varten kuolleillekin on julistettu evankeliumi, että he tosin olisivat tuomitut lihassa niinkuin ihmiset, mutta että heillä hengessä olisi elämä, niinkuin Jumala elää. - 1.Piet.4:6 KR38
7 Mutta kaiken loppu on tullut – tämän tähden hävetkää, ja herätkää rukoilemaan!  - 1.Piet.4:7 aramea

7 Mutta kaiken loppu on lähellä. Sentähden olkaa maltilliset ja raittiit rukoilemaan. - 1.Piet.4:7 KR38
(!!! TL: Kreikka käyttää heräämisen sijasta ”olkaa selvin päin”. Jälleen sana, joka esiintyy vain tässä kirjeessä. Aramean sana ehkä merkinnyt myös humalan haihtumista.)

 
8-10 Ja kaikissa asioissa olkoon rakkaus toisianne kohtaan vilpitön, sillä ”rakkaus peittää syntien paljouden”. 9 Ja olkaa armollisia vieraita kohtaan, eikä valittaen. 10 Ja jokainen teistä palvelkoon lähimmäistään sillä lahjalla, jonka on Jumalasta saanut, kuin Jumalan ainutlaatuisen hyvyyden hyvät huoneiden johtajat.  - 1.Piet.4:8-10 aramea

8-10 Ennen kaikkea olkoon teidän rakkautenne toisianne kohtaan harras, sillä "rakkaus peittää syntien paljouden." 9 Olkaa vieraanvaraisia toinen toistanne kohtaan, nurkumatta. 10 Palvelkaa toisianne, kukin sillä armolahjalla, minkä on saanut, Jumalan moninaisen armon hyvinä huoneenhaltijoina. - 1.Piet.4:8-10 KR38
11 Kaikki ne, jotka puhuvat, puhukoon kuin Jumalan sanaa, ja kaikki jotka palvelevat, tehkää kaikki sen vallan mukaan, niin kuin Jumala hänelle antaa, että Jumala kirkastuisi  Messias Jeshuan kautta, hän, jonka on kirkkaus ja kunnia, aina ja iankaikkisesti, amen!  - 1.Piet.4:11 aramea

11 Jos joku puhuu, puhukoon niinkuin Jumalan sanoja; jos joku palvelee, palvelkoon sen voiman mukaan, minkä Jumala antaa, että Jumala tulisi kaikessa kirkastetuksi Jeesuksen Kristuksen kautta. Hänen on kunnia ja valta aina ja iankaikkisesti. Amen. - 1.Piet.4:11 KR38
12-13 Rakkaani, älkää hämmästykö niissä kiusauksissa, jotka teille tulevat, niin kuin outoja asioita teille tapahtuisi, koettelemustenne tähden, vaan riemuitkaa, te, jotka otatte osaa Messiaan kärsimyksiin, sillä näin myös te saatte hänen kirkkautensa ilmestyessä riemuita ja juhlia. - 1.Piet.4:12-13 aramea

12-13 Rakkaani, älkää oudoksuko sitä hellettä, jossa olette ja joka on teille koetukseksi, ikäänkuin teille tapahtuisi jotakin outoa, vaan iloitkaa, sitä myöten kuin olette osallisia Kristuksen kärsimyksistä, että te myös hänen kirkkautensa ilmestymisessä saisitte iloita ja riemuita. - 1.Piet.4:12-13 KR38
14 Ja jos teitä pilkataan Messiaan kasvojen nimen tähden, te olette siunattuja, ja Jumalan loistelias henki lepää teidän yllänne. - 1.Piet.4:14 aramea

14 Jos teitä solvataan Kristuksen nimen tähden, niin te olette autuaat, sillä kirkkauden ja Jumalan Henki lepää teidän päällänne. - 1.Piet.4:14 KR38
15 Ainoastaan, ettei kukaan teistä joutuisi kärsimään kuin murhaaja tai kuin varas, tai kuin pahantekijä. -1.Piet.4:15 aramea

15 Älköön näet kukaan teistä kärsikö murhaajana tai varkaana tai pahantekijänä tahi sentähden, että sekaantuu hänelle kuulumattomiin; -1.Piet.4:15 KR38
(!!! Kreikan käännös ei voi olla totta, koska kyse on rinnastetusta vertauksesta kuten aramea kertoo.)

 
16 Mutta jos joku kärsii kuin kristitty, älköön hävetkö, vaan ylistäköön Jumalaa tässä nimessä. -1.Piet.4:16 aramea

16 mutta jos hän kärsii kristittynä, älköön hävetkö, vaan ylistäköön sen nimensä tähden Jumalaa. -1.Piet.4:16 KR38
16 (Aramean tekstissä kristiina, kristitty, on kolme kertaa, tässä ja Apt.11:26 ja Apt.26:28.)

 
17 Koska tulee aika, jolloin tuomio alkaa Jumalan huoneesta. Mutta jos se alkaa meistä, mikä onkaan niiden loppu, jotka eivät tottele Jumalan evankeliumia? - 1.Piet.4:17 aramea

17 Sillä aika on tuomion alkaa Jumalan huoneesta; mutta jos se alkaa ensiksi meistä, niin mikä on niiden loppu, jotka eivät ole Jumalan evankeliumille kuuliaiset? -1.Piet.4:17 KR38
18 Ja jos vanhurskas elää kärsimyksistä – mistä löydetään paha ja syntinen? - 1.Piet.4:18 aramea

18 Ja "jos vanhurskas vaivoin pelastuu, niin mihinkä joutuukaan jumalaton ja syntinen?" -1.Piet.4:18 KR38
18 (Jos kärsimykset luetaan le’mchasin, saamme ”armoja varten”, kieliopillisesti tämä on järkevä vaihtoehto, mutta koska viimeinen sana on samassa muodossa mem-kirjaimella, ehkä siksi kreikassakin tämä. Toisaalta, niin kuin seuraavissa jakeissa näkyy, kärsimys kirjoitetaan niissä eri s-kirjaimella, arameassa tämä tosin vähän vaihtelee. ”Armoja varten”on erittäin todennäkäisesti ollut kirjoittajan ajatus.)

 
19 Tämän tähden nämä, jotka kärsivät Jumalan tahdon mukaan, luovuttakoon hänelle sielunsa, kauniiden tekojen kautta, niin kuin uskolliselle Luojalle.  - 1.Piet.4:19 aramea

19 Sentähden, uskokoot myös ne, jotka Jumalan tahdon mukaan kärsivät, sielunsa uskolliselle Luojalle, tehden sitä, mikä hyvää on. - 1.Piet.4:19 KR38

 
Luku 5

 
1 Mutta minä pyydän; vanhimmista, jotka ovat teidän keskuudessanne, minä, vanhin, työtoverinne ja Messiaan kärsimysten todistaja, ja sen hänen kirkkautensa osanottaja, joka on tuleva ilmestymään, -1.Piet.5:1 aramea
1 Vanhimpia teidän joukossanne minä siis kehoitan, minä, joka myös olen vanhin ja Kristuksen kärsimysten todistaja ja osallinen myös siihen kirkkauteen, joka vastedes on ilmestyvä: -1.Piet.5:1 KR38

2 Paimentakaa Jumalan laumaa, te, jotka häntä seuraatte, ja hoitakaa hengellisesti, ei pakossa vaan tahdossa, ei saastuneessa hyödyssä vaan kaikesta sydämestänne, - 1.Piet.5:2 aramea
2 kaitkaa teille uskottua Jumalan laumaa, ei pakosta, vaan vapaaehtoisesti, Jumalan tahdon mukaan, ei häpeällisen voiton tähden, vaan sydämen halusta, -1.Piet.5:2 KR38

3-4 Ei niin kuin lauman herroina, vaan kuin että olisitte heille loistavina esimerkkeinä. 4 Että kun ylipaimen ilmestyy, te saatte häneltä kirkkauden katoamattoman kruunun. - 1.Piet.5:3-4 aramea
3-4 ei herroina halliten niitä, jotka ovat teidän osallenne tulleet, vaan ollen laumalle esikuvina, 4 niin te, ylipaimenen ilmestyessä, saatte kirkkauden kuihtumattoman seppeleen. - 1.Piet.5:3-4 KR38

(!!! TL: Kreikassa stefanos voi tarkoittaa seppelettäkin, mutta se on kokonaan kreikkalaista ajattelutapaa. Juutalaisilla ja alkuseurakunnilla puhuttiin kruunusta, ei seppeleestä.)

 
5-7 Ja te nuoremmat, alistukaa vanhimmistollenne, ja pukeutukaa varmuuteen ja nöyrään mieleen toisianne kohtaan, koska Jumala vastustaa niitä, jotka ovat ylpeitä, mutta nöyrille hän antaa hyvyyttä. 6 Sen tähden, nöyrtykää Jumalan voimallisen käden alle, että hän teidät oikealla ajalla korottaisi. 7 Ja heittäkää kaikki huolenne Jumalalle, sillä hän pitää teistä huolen. - 1.Piet.5:5-7 aramea

5-7 Samoin te, nuoremmat, olkaa vanhemmille alamaiset ja pukeutukaa kaikki keskinäiseen nöyryyteen, sillä "Jumala on ylpeitä vastaan, mutta nöyrille hän antaa armon." 6 Nöyrtykää siis Jumalan väkevän käden alle, että hän ajallansa teidät korottaisi, 7 ja "heittäkää kaikki murheenne hänen päällensä, sillä hän pitää teistä huolen." - 1.Piet.5:5-7 KR38
8 Varokaa ja olkaa valppaat, koska teidän vastustajanne, satana, on kuin karjuva ja vaeltava leijona, ja etsii, kenet saisi niellä. - 1.Piet.5:8 aramea

8 Olkaa raittiit, valvokaa. Teidän vastustajanne, perkele, käy ympäri niinkuin kiljuva jalopeura, etsien, kenen hän saisi niellä. -1.Piet.5:8 KR38

9 Sen tähden, seisokaa häntä vastaan lujina, uskollisuudessa, ja tietäkää, että myös niille veljillenne, jotka ovat muualla maailmassa, tapahtuu näitä kärsimyksiä. - 1.Piet.5:9 aramea
9 Vastustakaa häntä lujina uskossa, tietäen, että samat kärsimykset täytyy teidän veljiennekin maailmassa kestää. -1.Piet.5:9 KR38

10 Mutta Jumala, hän, joka kutsui meidät hänen iankaikkiseen kirkkauteensa, Messias Jeshuan kautta, hän on antava meille hyvyyttä, kun kestämme nämä vähäiset ahdistukset, että meitä hänessä varustetaan ja lujitetaan ja vahvistetaan, iankaikkisuutta varten. - 1.Piet.5:10 aramea
10 Mutta kaiken armon Jumala, joka on kutsunut teidät iankaikkiseen kirkkauteensa Kristuksessa, vähän aikaa kärsittyänne, hän on teidät valmistava, teitä tukeva, vahvistava ja lujittava. - 1.Piet.5:10 KR38

11 Hänelle kirkkaus ja valta ja kunnia, aina ja iankaikkisesti, amen! - 1.Piet.5:11 aramea
11 Hänen olkoon valta aina ja iankaikkisesti! Amen. - 1.Piet.5:11 KR38

12 Nämä muutamat asiat, joita minä toivon, minä kirjoitin teille Silvanoksen kautta, luotettava ja varma veli, ja minä todistan, että tämä hyvyys on Jumalan totuus; tämä, että te siinä pysytte. - 1.Piet.5:12 aramea
12 Silvanuksen, uskollisen veljen, kautta - jona häntä pidän olen lyhyesti teille tämän kirjoittanut, kehoittaen teitä ja vakuuttaen, että se armo, jossa te olette, on Jumalan totinen armo - 1.Piet.5:12 KR38

(!!!)

13 Minä toivotan rauhaa teille, valitulle seurakunnalle, joka on Babelissa, ja minun poikani Markus. - 1.Piet.5:13 aramea
13 Tervehdyksen lähettää teille Babylonissa oleva seurakunta, valittu niinkuin tekin, ja minun poikani Markus. - 1.Piet.5:13 KR38

14 Toivottakaa toinen toisellenne rauhaa pyhyyden suudelman kautta. Rauha kaikkien niiden kanssa, jotka ovat Messiaassa! Amen! - 1.Piet.5:14 aramea
14 Tervehtikää toisianne rakkauden suunannolla. Rauha teille kaikille, jotka Kristuksessa olette! - 1.Piet.5:14 KR38


Päävalikkoon https://ut-vertailut.blogspot.com/

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti